Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
АВТОР
рос. автор (латин. autor — письменник) — особа, творчою працею якої створено твір (науковий, економічний, архітектурний, мистецький), здійснено наукове відкриття чи дослідження.
АВТОРЕФЕРАТ
рос. автореферат короткий виклад автором своєї наукової праці.
АВТОРИЗАЦІЯ
рос. авторизация (фр. auto- risation, букв. — дозвіл) — 1. У банківській справі — підтвердження авторства або повноважень особи, яка пред'являє електронний документ, карточку чи …
АВТОРИЗОВАНИЙ
рос. авторизированный (від фр. autoriser — дозволяти) — зроблений за згодою автора чи схвалений ним.
АВТОРИТАРИЗМ
рос. авторитаризм (фр. autoritarisme, від латин. autoritas — вплив, влада) — антидемократична система політичного володарювання. Характеризується повною відсутністю або абсолютною …
АВТОРИТАРНИЙ
рос. авторитарный (від латин. аиіогіїаз — влада) — 1. Той, що ґрунтується на беззаперечному підкоренні владі. 2. Той, хто намагається утвердити свою владу, вплив, домагається авторитету.
АВТОРИТЕТ
рос. авторитет (від латин. аисіогіїаз — сила, влада, гідність) — 1. Загальновизнане значення, вплив, яким користується особа і може впливати на навколишніх. 2. Система поглядів, вчення …
АВТОРИТЕТНИЙ
рос. авторитетный 1. Впливовий, поважний. 2. Той, що не допускає заперечень.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО
рос. авторское право сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, літератури, мистецтва. Є частиною цивільного права. А.п. …
АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО
рос. авторское свидетельство документ, що засвідчує юридичне право автора на винахід. За вимогою автора на винахід може бути виданий інший документ — патент на винахід. Автори винаходів, …
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
рос. авторский договор Див. Договір авторський.
АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД
рос. авторский надзор контроль (нагляд) авторів винаходу (проекту) за відповідністю створюваного проекту (споруди, будови) художнім замислам і технічним параметрам, передбаченим і …
АВТОСАЛОН
рос. автосалон виставка (розділ виставки), де демонструють автомобілі нових зразків.
АВТОСЕРВІС
рос. автосервис технічне обслуговування автомобілів, які є в індивідуальному користуванні.
АВТОСТОП
рос. автостоп (від авто... і англ. stop — зупинення) — 1. Система організованого використання туристами попутного транспорту. 2. Пристрій для автоматичного зупинення залізничного потяга …
АВУАР
рос. авуар (від фр. avoir — майно, надбання) — різниця між кредитом і дебетом на користь власника банківського рахунку.
АВУАРИ
рос. авуары (від фр. avoir — майно, надбання) — 1. Найчастіше — кошти банку в іноземній валюті, які знаходяться на його рахунках у іноземних банках, здебільшого на кореспондентських …
АГІТАТОР
рос. агитатор (латин. agitator — той, що приводить у рух) — особа, що проводить агітацію.
АГІТАЦІЯ
рос. агитация (від латин. agitatio-приведення в рух, спонукання) — 1. Поширення певних ідей або лозунгів за допомогою різноманітних засобів: бесід, виступів у пресі, по радіо, …
АГЕНТ
рос. агент (від латин. agentis — діючий) — у комерційній діяльності фізична чи юридична особа, яка виконує роль довіреної особи з певним колом дій брокера, дилера, комісіонера, маклера …
АГЕНТ ПЛАТІЖНИЙ
рос. агент платежный фінансова фірма, банк, які спеціально делеговані акціонерним товариством для виконання усіх операцій, пов'язаних з акціями цього товариства (виплата дивідендів, …
АГЕНТ СТРАХУВАЛЬНИЙ
рос. агент страховой офіційний працівник страхової компанії, який від імені страхувального органу укладає з населенням угоди майнового та особистого страхування і приймає страхові …
АГЕНТ ТОРГОВИЙ
рос. агент торговый особа, яка діє від імені фірми і виконує одну чи кілька таких функцій: виявлення потенційних клієнтів, налагодження комунікації, реклама, збут, організація …
АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ
рос. агент-делькредере (від латин. agens (agentis) — діючий, нім. Delkredere — порука, італ. del credere — на віру) — біржовий агент, який за спеціальну винагороду здійснює принципалові …
АГЕНТИ-РЕЗИДЕНТИ
рос. агенты-резиденты (фр. resident, латин. residens (residentis) — той, що залишається) — іноземні агенти, які перебувають у країні принципала, тобто фірми, що здійснюють імпортні …
АГЕНТСТВО
рос. агентство 1. Організація, що виконує певні доручення юридичних і фізичних осіб. 2. Назва основної, як правило, великої, відомої організації чи установи, що представляє інтереси, …
АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
рос. агентство развития малого й среднего предпринимательства агентство є акціонерним товариством закритого типу. Створене в рамках Програми ТАСІС Європейського Союзу у 1994р. …
АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
рос. агентство международного развития Див. Міжнародна асоціація розвитку.
АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
рос. агентство сша по междуна-родному развитию (U.S. Agence International Developement (USAID)) — незалежне відомство, що надає гуманітарну допомогу та сприяє економічному розвиткові …
АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
рос. агентские опе-рации (англ. agent's operations) — торговельно-посередницькі дії з наданням певних послуг, пов'язаних із купівлею-продажем товарів, цінних паперів, нерухомості, які …
АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА
рос. агентское вознаграждение винагорода (плата, премія) агенту фірмою, брокерською конторою, біржею за виконані посередницькі операції. Розмір і порядок виплати визначаються залежно від …
АГЕНТСЬКА УГОДА
рос. агентское согла-шение Див. Угода агентська.
АГЕНТУВАННЯ
рос. агентирование агентські послуги, що надаються за дорученням однієї юридичної чи фізичної особи (агентом) іншій особі (принципалу) на певних умовах і за певну винагороду. Характер, …
АГЕНТУРА
рос. агентура (нім. Agentur) — 1. Сукупність агентів будь-якої установи, підприємства або організації. 2. Мережа агентів, що створюється для збирання таємних відомостей.
АГЛОМЕРАЦІЯ
рос. агломерация (від латин. agglomero — приєдную, нагромаджую, накопичую) — зосередження населених пунктів (здебільшого міського типу) на певній території і групування їх за певними …
АГОР
рос. агор розмінна монета Ізраїлю, дорівнює 1/100 ізраїльського фунта.
АГРАРІЙ
рос. аграрий працівник аграрного сектора економіки, зайнятий виробництвом і переробкою с.-г. продукції, а також обслуговуванням сільського господарства.
АГРАРНА ПОЛІТИКА
рос. аграрная полити-ка сукупність заходів щодо розвитку аграрного сектора економіки, які здійснює держава в галузі аграрних відносин, пов'язаних з володінням і користуванням землею як …
АГРАРНИЙ
рос. аграрний (латин. agrarius, від ager — земля, поле) — земельний, пов'язаний з землеволодінням, землекористуванням.
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ
рос. аграрно-промышленные комплексы форма територіальної організації виробництва с.-г. сировини та її промислової переробки в роки існування соціалістичного способу виробництва в СРСР та …
АГРЕГАТНИЙ ІНДЕКС ЦІН
рос. агрегатный индекс цен узагальнюючий показник динаміки і співвідношення рівня цін. Найчастіше А. і. використовується в аналізі та прогнозуванні динаміки цін товарів. Залеж-но від …
АГРЕГАЦІЯ РИНКУ
рос. агрегация рынка (від латин. aggregatio — приєднання) — об'єднання всіх або окремих сегментів товарного чи регіонального ринку з метою розширення сфери впливу на ринки, а також для …
АГРЕГУВАННЯ
рос. агрегирование (від латин. aggregatio — приєднання) — групування споріднених економічних показників за певними узагальненими статистичними ознаками (вимірами). Напр., сумарна, …
АГРЕГУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
рос. агрегирование экономических показателей об'єднання, укрупнення економічних показників (інформації) за певними ознаками. Застосовується у плануванні, статистичній звітності, …
АГРЕЖЕ
рос. агреже (від фр. agrege — прийнятий у товариство) — вчений ступінь на право викладання в середньому навчальному закладі (ліцеї), а також в університетах на природничо-наукових, …
АГРЕМАН
рос. агреман (від фр. agrement — згода) — попередня згода держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави. Визначена міжнародним правом і …
АГРЕСИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
рос. агрессивые ценные бумаги перспективні цінні папери (акції, облігації) зі зростаючим курсом (котируванням) відповідно до кон'юнктури ринку. А.ц.п. закуповуються у зв'язку зі …
АГРЕСОР
рос. агрессор (латин. aggressor — той, що нападає) — 1. Сторона, що нападає. 2. Держава, яка здійснює агресію, першою застосовує зброю проти іншої держави; загарбник. 3. …
АГРО...
рос. агро... (від грец. agros — поле) — у складних словах відповідає поняттям "земля", "землеробський" (напр., агроном, агротехніка, агроекономіка).
АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ
рос. агропромышленная интеграция форма органічного поєднання с.-г. і промислового виробництва, що забезпечує більш ефективне використання виробничих можливостей, трудових ресурсів, …
АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ
рос. агропромышленное обьединение виробничо-господарський комплекс, що об'єднує с.-г. виробництво і промислові підприємства в інтересах досягнення високої загальної результативності …
АГРОПРОМИСЛОВИЙ БАНК
рос. агропромышленный банк комерційний спеціалізований банк, який здійснює кредитування основної діяльності агропромислового виробництва, веде розрахунки підприємств, об'єднань і …
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
рос. агропромышленный комплекс сукупність галузей народного господарства, що включає сільське господарство і пов'язані з ним сфери економіки, які обслуговують с.-г. виробництво і …
АГРОТЕХНІКА
рос. агротехника сукупність засобів обробітку землі, внесення добрив та догляду за с.-г. рослинами. Метою А. як науки є обґрунтування засобів одержання високого врожаю, можливого за …
АДАПТАЦІЯ
рос. адаптация (англ. adaptation, від латин. adapto — пристосовую) — пристосування до умов навколишнього середовища. У підприємницькій практиці — система заходів, спрямованих на …
АДАПТАЦІЯ ТОВАРУ
рос. адаптация товара передбачає внесення відповідних змін до споживчих цінностей товару внаслідок впливу специфічних факторів, умов, традицій, культури народу певної країни, окремого …
АДАПТЕР
рос. адаптер (англ. adapter, від латин. adapto — пристосовую) — покупець (споживач), що приймає рішення продовжувати купувати (споживати) нові вироби (послуги).
АДАПТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
рос. адаптивность автоматизированной системы управления здатність автоматизованої системи управління самозмінюватися для збереження своїх функціональних показників у заданих межах зі …
АДАПТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
рос. адаптивная организационная структура мобільна організаційна структура фірми, організації з великим маневровим потенціалом, яка здатна перебудувати профіль виробництва, надавати …
АДВАЛОРНЕ МИТО
рос. адвалорная пошлина (від латин. advalorem-відповідно до ціни, за вартістю) — різновид митного збору на певні товари, який стягується у процентному відношенні до суми митної вартості …
АДВАЛОРНИЙ ПОДАТОК
рос. адвалорный налог платежі на основі фіксованої процентної ставки з вартості товару — торгові податки, податки на власність, більшість податків на імпорт тощо. Особливість А.п. …
АДВЕНТИВНИЙ
рос. адвентивный (від латин. adventicius — зайшлий) — чужий, не властивий.
АДВОКАТ
рос. адвокат (латин. advocatus, букв. — закликаний на допомогу) — 1. Особа, яка надає професійну юридичну послугу (допомогу) громадянам, установам, підприємствам і організаціям порадами, …
АДВОКАТ-КАНАЛИ
рос. адвокат-каналы представники розподільчих товаропровідних каналів, торгові представники підприємств, організацій, фірм, компаній, які мають зв'язки і вихід на представників цільової …
АДВОКАТУРА
рос. адвокатура добровільне об'єднання осіб-правників, які у встановленому законом порядку надають юридичну допомогу фізичним та юридичним особам у вигляді консультацій, порад, …
АДЕКВАТНА ЯКІСТЬ
рос. адекватное качество обґрунтоване судження, експертне ствердження (припущення), що базується на порівнянні фактичних і бажаних характеристик (якісних оцінок, параметрів) виробів.
АДЕКВАТНИЙ
рос. адекватный (від латин. adaequatus — прирівняний) — те саме, що й тотожний, рівний, відповідний, аналогічний.
АДЕНДУМ
рос. адендум (латин. addendum- букв. те, що має бути доданим) — додаток до двосторонньої угоди (договору), який доповнює умови договору або уточнює їх, конкретизує, тлумачить.
АДЕПТ
рос. адепт (від латин. adeptus-той, що чогось досяг) — 1. Той, хто посвячений у таємницю якогось вчення, секти тощо. 2. Переносно — ревний прихильник якоїсь ідеї, вчення.
АДЖЕСТЕР
рос. аджестер (від англ. adjuster) — ще диспашер — службова особа, яка складає документ — диспашу, засвідчуючи цим суму витрат у разі аварії транспортного судна, і встановлює пропорції …
АДИТИВНА ОПЕРАЦІЯ
рос. аддитивная операция (від латин. additio — додавання) — бінарна операція додавання або віднімання.
АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
рос. административные методы управления методи управління, які ґрунтуються на організаційних засадах впливу. За характером впливу А.м.у. поділяються на дисциплінарні, розпоряджувальні та …
АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ
рос. админис тративные органы державні органи, наділені правом застосовувати заходи державного примусу, в т. ч. адміністративні стягнення.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
рос. административное право сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері законодавчої, виконавчої і судової діяльності органів державного управління, громадських …
АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ
рос. административное взыскание один із заходів адміністративного впливу щодо осіб, які вчинили адміністративні проступки. До системи А.с. за чинним адміністративним законодавством …
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ
рос. административно-территориальное деление Украины поділ території держави на адміністративно-територіальні одиниці з метою раціональної організації державного та громадського …
АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ВИТРАТИ
рос. административно-управленческие расходы витрати на утримання апарату управління та його обслуговування. Вони складаються з витрат на утримання органів державної влади і державного …
АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ
рос. административно-управленческий персонал група працівників апарату управління організацій, підприємств, установ усіх форм власності, котрі здійснюють функції управління чи …
АДМІНІСТРАТОР
рос. администратор (латин. administer — керуючий) — керуючий підприємством, організацією, підрозділом установи. Інша назва — менеджер.
АДМІНІСТРАТОР БАЗИ ДАНИХ
рос. администратор базы данных особа, що має повне уявлення про базу даних і контролює її проектування та використання. До функцій А.б.д. входить визначення і зміна схеми бази даних, …
АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМИ
рос. администратор системы особа чи група осіб, що контролюють застосування системи користувачами й визначають її конфігурацію, режим роботи і використання програмних засобів.
АДМІНІСТРАЦІЯ
рос. администрация (від латин. administratio — керування, управління) — 1. Керівний (адміністративно-управлінський) склад організацій, підприємств, фірм, установ державної та недержавної …
АДМІНІСТРАЦІЯ ДРІБНОГО БІЗНЕСУ
рос. администрация мелкого бизнеса створена конгресом США в 1953р. Вона має на меті надавати дрібним підприємствам фінансову й консалтингову допомогу, а також сприяти в одержанні …
АДМІНІСТРУВАННЯ
рос. администрирование (від латин. administro — керую) — керівництво, управління, завідування. У негативному значенні — керівництво, основане на примусових методах управління, …
АДОПТАЦІЯ , АДОПЦІЯ
рос. адоптация, адопция (латин. adoptatio, adoptio, від adopto — усиновлюю) — усиновлення, прийняття малолітнього або неповнолітнього в сім'ю з правами і зобов'язаннями сина або дочки.
АДРЕС
рос. адрес (фр. adresse) — вітальний письмовий текст для певної особи чи підприємства, організації урочистого змісту (на честь особливої події, одержання державних відзнак, до ювілейних …
АДРЕС-КАЛЕНДАР
рос. адресс-календарь довідкове видання про підприємства, установи, службові особи на певний рік із зазначенням їхніх адрес, телефонів.
АДРЕСА
рос. адрес (фр. adresse) — 1. Місце проживання людей або місцеперебування організацій, установ, підприємств. 2. У програмуванні, електронній пошті, інтернеті — місцеперебування …
АДРЕСАНТ
рос. адресант (від. нім. Adressant, від фр. adreesser-направляти, посилати) — той, хто посилає, здійснює поштові чи інші відправлення листів, телеграм, речей, коштів, інформації.
АДРЕСАТ
рос. адресат (від нім. Adressat) — одержувач кореспонденції: листів, телеграм, переказів, інформації тощо.
АДРЕСНИЙ СТІЛ
рос. адресный стол офіційна установа при органах внутрішніх справ (міліції, поліції), яка надає інформацію про місце проживання жителів населених пунктів.
АДСТРАТ
рос. адстрат (латин. adstratum, букв. — нашарування) — мова прийшлого чи сусіднього населення, яка вплинула на мову корінних жителів певної місцевості і збереглася поряд з нею.
АЕРО...
рос. аэро... (від грец. air — повітря) — у складних словах відповідає поняттям "авіаційний", "повітряний" (напр., аеропорт, аеросалон).
АЖІО
рос. ажио (італ. аggio — відхилення) — перевищення, різниця (як правило, у бік збільшення), з якою продаються на біржі цінності (грошові знаки, векселі, акції, облігації), порівняно з їх …
АЖІО-КОНТО
рос. ажио-конто (від італ. ag-gіо — відхилення, conto — рахунок) — рахунок в обліку грошових операцій, на якому відображаються прибутки і видатки.
АЖІОТАЖ
рос. ажиотаж (фр. agiotage-не-спокій) — 1. Неспокій, збудження, що призводять до різних змін кон'юнктури, цін, спекуляції на біржах, ринках. 2. Переносно — збудження, хвилювання, …
АЖИСТУВАТИ
рос. ажюстировать (фр. ajus-ter — вивіряти, узгоджувати) — правильно складати (порівнювати, звіряти) бухгалтерські рахунки.
АЖИТАЦІЯ
рос. ажитация (фр. agitation, від латин. agitatio — приведення в рух) — велике збудження, нервово-збуджений стан, сильне хвилювання.
АЖУР
рос. ажур (від фр. a jour — на сьогодні) — 1. Стан ведення обліку, за якого бухгалтерські записи на рахунках виконуються негайно після здійснення відповідних господарських операцій, що …
АЗІЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ
рос. азиатский банк развития один із банків розвитку, що заснований у 1966 р. для надання багатосторонньої підтримки країнам, що розвиваються, у різних регіонах світу. Його номінальний …

< 1 2 3 4 5 6 > >>

© ukrslov.com - 2010