Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
АЗАРТ
рос. азарт (фр. hasard-випадок, ризик, від hasardise) — сильне захоплення, надто велике прагнення до чогось, завзяття, запальність, гарячковість.
АЗБУКА
рос. азбука 1. Те саме, що й алфавіт. 2. Найпростіший посібник з навчання грамоті — буквар. 3. Система умовних знаків С у музиці — нотна А., у телеграфі — телеграфна А.). 4. Переносно — …
АЗБУКОВНИКИ
рос. азбуковники рукописні словники й навчальні посібники XVI-XVII ст. в Україні і Росії; тип старовинних енциклопедичних словників.
АКАДЕМІК
рос. академик дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами.
АКАДЕМІЧНИЙ
рос. академический 1. Той, що стосується академії. 2. Навчальний (напр., рік, година). З. Той. хто дотримується існуючих традицій, канонів, властивих академізмові. 4. Суто теоретичний, …
АКАДЕМІЯ
рос. академия (грец. akademia — назва садів поблизу Афін, які, згідно з легендою, належали міфічному героєві Академу) — 1. Первісна назва філософської школи, заснованої Платоном (IV ст. …
АКВІЗИТОР
рос. аквизитор (латин. acquisitor, acquiro — додаю, збільшую) — агент транспортних або страхових організацій, який залучає нових клієнтів до страхування чи перевезення вантажів.
АКВІЗИЦІЯ
рос. аквизиция (від латин. acquisitor, acquiro-додаю, збільшую)діяльність (операція) зі скуповування акціонерами (групою акціонерів) акцій окремих підприємств, організацій з метою …
АКВА...
рос. аква... (від латин. aqua — вода) — у складних словах відповідає поняттю "водний", "водяний" (напр., акваланг, акваріум).
АКВАТОРІЯ
рос. акватория ділянка водної поверхні у визначених межах; водна частина морського порту з внутрішньою гаванню.
АКЛІМАТИЗАЦІЯ
рос. акклиматизация процес пристосування людей, тварин і рослин до нових умов середовища. У господарській практиці пов'язана найчастіше зі штучним розселенням. Процес пристосування …
АКЛАМАЦІЯ
рос. аккламация (латин. acclamatio, acclamo — виголошую) — прийняття або відхилення пропозиції на зібраннях без підрахунку голосів на підставі стихійних вигуків, різних реплік окремих …
АКОРД
рос. аккорд (від італ. accordo — згода, співзвучність) — домовленість сторін про умови виконання певних двосторонніх зобов'язань. Напр., оплата виконаного обсягу робіт з урахуванням …
АКОРДНА ОПЛАТА ПРАЦІ
рос. аккордная оплата труда форма відрядної оплати праці, за якою загальну суму заробітної плати робітникові або найчастіше колективові робітників встановлюють за весь обсяг виконаної …
АКОРДНИЙ
рос. аккордный (від італ. accordo — узгодженість, згода) — узгоджений, здійснюваний за угодою акт.
АКР
рос. акр земельна міра у ряді країн: в Англії і США один акр дорівнює 4840 кв. ордам. або 4047 м2.
АКРЕДИТАЦІЯ
рос. аккредитация (від латин. accredo-довіряю) — 1. У міжнародному праві — сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави …
АКРЕДИТИВ
рос. аккредитив (латин. accreditivus — довірчий) — розрахунковий чи грошовий документ, який засвідчує право фізичної чи юридичної особи отримати у банківській установі зазначену в ньому …
АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ
рос. аккредитив авизированный акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до Іншого банку, щоб повідомити бенефіціара про відкриття акредитива без зобов'язання з боку …
АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ ПРЯМО
рос. аккредитив авизированный прямо акредитив, котрий банк-емітент направляє безпосередньо бенефіціарові. Така форма авізування має певні незручності: не дає змоги контролювати …
АКРЕДИТИВ ГРОШОВИЙ
рос. аккредитив денежный видається банком своєму клієнтові на право одержання повної зазначеної в ньому суми або окремими частками в інших банках протягом визначеного часу.
АКРЕДИТИВ З ПОПЕРЕДНІМ АВІЗО
рос. аккредитив с предварительным авизо акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до іншого банку (авізуючого), щоб попередньо повідомити бенефіціара про відкриття …
АКРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ
рос. аккредитив компенсационный фор-ма розрахунків за експортно-імпортні операції, за якою у розрахунках за допомогою А.к. використовують два акредитиви. Перший (основний) акредитив за …
АКРЕДИТИВ НЕВІДКЛИКУВАНИЙ
рос. аккредитив безотзывной гарантоване, стабільне, фінансове забезпечене зобов'язання банку-емітента повсякчас проводити платежі чи купувати перевідні векселі, виставлені (пред'явлені) …
АКРЕДИТИВ НЕПОДІЛЬНИЙ
рос. аккредитив неделимый акредитив, яким передбачена оплата суми поставок товарів (здебільшого експортних) лише після завершення поставки у повному обсязі, передбаченому угодою …
АКРЕДИТИВ НЕПОКРИТИЙ
рос. аккредитив непокрытый акредитив, оплату за яким у разі тимчасової відсутності у платника коштів гарантує банк-емітент шляхом надання банківського кредиту.
АКРЕДИТИВ ПЕРЕКАЗНИЙ
рос. аккредитив переводной акредитив, який може бути переданий для будь-яких розрахунків іншій особі (іншому власнику).
АКРЕДИТИВ ПОКРИТИЙ
рос. аккредитив покрытый акредитив, за яким банк переводить власні кошти платника, що містяться на його рахунку, або наданий йому кредит у розпорядження банку-постачальника.
АКРЕДИТИВ ПОНОВЛЮВАНИЙ
рос. аккредитив возобновляемый акредитив, який призначається для багатьох почергових платежів при регулярних оплатах товарів стабільному учасникові торговельної угоди — постачальнику …
АКРЕДИТИВ РЕВОЛЬВЕРНИЙ
рос. аккредитив револьверный акредитив, відповідно до якого оплата за відвантажені товари проводиться почергово за фактом відвантаження (оплачується лише певна частина партії реально …
АКРЕДИТИВ ТРАНСФЕРАБЕЛЬНИЙ
рос. аккредитив трансферабельный (від латин. їгапзіего — переношу) — Див. Акредитив переказний.
АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ
рос. аккредитивная форма расчетов форма безготівкових розрахунків між постачальником і покупцями за фактично відпущений товар (послугу, виконану роботу). При А.Ф.Р. за дорученням покупця …
АКРЕДИТУВАТИ
рос. аккредитировать (фр. accrediter, від латин. accredo-довіряю) — 1. Уповноважити когось на посаду глави дипломатичного представництва в іноземній державі або постійного представника …
АКСІОЛОГІЯ
рос. аксиология (від грец. axios цінність і logos-слово, вчення) — вчення про цінності.
АКСІОМА
рос. аксиома (грец. axioma- значуще, загальноприйняте положення) — 1. Вихідне твердження будь-якої наукової теорії, яке приймається без доведення як беззаперечне, вихідне, таке, що є …
АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД
рос. аксиоматический метод один із способів дедуктивної побудови наукової теорії, за якого: а) вибирається певна множинність прийнятих без доведення положень визначеної теорії (аксіом); …
АКСЕЛЕРАТОР
рос. акселератор (від латин. accelero — прискорюю) — співвідношення приросту сум інвестицій і приросту доходу, отриманого внаслідок приросту інвестицій. Див. також Мультиплікатор).
АКСЕСУАР
рос. аксессуар (від фр. accessoire — допоміжний, другорядний) — 1. Річ, належна до чогось; невід'ємна частка чого-не-будь. 2. Дрібні предмети бутафорії або реквізиту, що є другорядними …
АКТ
рос. акт (від латин. actus — дія; actum — документ) — 1. Документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів (напр., акт про нестачу товарно-матеріальних цінностей). 2. …
АКТ ІНКОРПОРУВАННЯ
рос. акт инкорпорирования (від латин. inkorporo-включаю до свого складу, приєдную) — дозвіл, засвідчення державного органу на створення корпорації.
АКТ ГЛАССА-СТІН-ГОЛЛА
рос. Акт Гласса-Стин-Голла (англ. Glass-Steangoll Act) — закон, який заклав основи сучасного банківського законодавства США (названий за іменами його авторів — конгресменів, офіційна …
АКТ КОМЕРЦІЙНИЙ
рос. акт коммерческий офіційний дво- чи багатосторонній документ, який складається у разі виникнення суперечностей між договірними сторонами при транспортуванні товарів або при виявленні …
АКТ ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ
рос. акт приемки выполненных работ документ, який фіксує фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва та ремонтних робіт. Складається й підписується …
АКТ ПРО СУБРОГАЦІЮ
рос. акт о суброгации (латин. actus, від ago-приводжу в рух) — документ про передачу страхувальником своїх прав на стягнення збитку з третіх осіб на користь страхувальника після того, як …
АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
рос. акты гражданского состояния записи, що здійснюються державними органами, якими підтверджуються факти народження, смерті, шлюбу, розлучення, усиновлення, зміни прізвища тощо. …
АКТИ СУДОВІ
рос. акты судебные юридичні документи встановленої процесуальним законодавством форми, які засвідчують той чи інший факт, котрий мав місце під час судового провадження (протоколи судових …
АКТИВ(И)
рос. актив(ы) (від латин. activus- діяльний) — 1. А. балансу — частка бухгалтерського балансу організації (підприємства), що відображає у грошовому вираженні матеріальні цінності, їх …
АКТИВІЗАЦІЯ
рос. активизация (від латин. activus — діяльний) — посилення, підсилення діяльності, спонукання до рішучих дій.
АКТИВІСТ
рос. активист той, що належить до активу, діяльний член громадської, наукової або якоїсь іншої організації.
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
рос. активные операции банков операції банків, пов'язані з ефективним використанням наявних фінансових ресурсів з метою одержання прибутків шляхом залучення їх для надання кредитів, …
АКТИВНІ РАХУНКИ
рос. активные счета бухгалтерські рахунки для обліку стану та руху господарських засобів і контролю за їх збереженням. До А.р. належать усі інвентарні рахунки — основних засобів, …
АКТИВНІСТЬ
рос. активность посилена діяльність, діяльний стан.
АКТИВНІСТЬ ДІЛОВА
рос. активность деловая реальні, ініціативні, ефективні дії підприємців, підприємницьких структур, ділових людей, спрямовані на одержання позитивних результатів підприємницької …
АКТИВНА НЕПРИЙНЯТНІСТЬ
рос. активное неприятие рішення споживача не приймати (відхилити) новий товар.
АКТИВНИЙ
рос. активный (латин. activus) — 1. Діяльний, енергійний, той, що розвивається. 2. Активний торговельний баланс — перевищення вивезення товарів із країни над ввезенням.
АКТИВНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКУ
рос. активный субьект рынка суб'єкт ринку (фізична чи юридична особа), що веде пошук потенційних покупців товарів разом із забезпеченням сервісного обслуговування споживачів. Усі послуги …
АКТИВНО-ПАСИВНІ РАХУНКИ
рос. активно- пассивные счета бухгалтерські рахунки для обліку розрахункових відносин за активними і пасивними операціями, результатом яких можуть бути як дебетові, так і кредитові …
АКТИВУВАТИ
рос. активировать (фр. activer, від латин. activus — діяльний) — посилювати активність, переводити з неактивного стану в активний.
АКТОВІ КНИГИ
рос. актовые книги нотаріальні книги, у яких ведуться записи (проводиться реєстрація) нотаріально засвідчених актів і угод після перевірки їх відповідності, достеменності, законності, …
АКТУАЛЬНИЙ
рос. актуальный (від латин. actualis — справжній, теперішній, сучасний) — 1. Важливий у даний час, злободенний, назрілий, нагальний. 2. Вкрай потрібний.
АКТУАРІЙ
рос. актуарий (від латин. actuarius — скорописець) — фахівець, що проводить математично-статистичні розрахунки тарифних ставок зі страхування життя за допомогою методів …
АКУМУЛЯЦІЯ
рос. аккумуляция (латин. accumulatio — нагромадження) — збір і нагромадження у певних структурах (банках, базах, складах) матеріальних ресурсів, грошових засобів.
АКУМУЛЯЦІЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ
рос. аккумуляция денежных средств процес нагромадження грошових засобів у межах держави, регіону, концерну, фірми з метою реалізації великомасштабних програм.
АКУМУЛЯЦІЯ КАПІТАЛУ
рос. аккумуляция капитала Див. Нагромадження.
АКУРАТНИЙ
рос. аккуратный (латин. accu- ratus, від accuro — точно виконую) — 1. Охайний, точний, пунктуальний. 2. Досконало, ретельно, точно виготовлений.
АКУСТИЧНИЙ ТЕРМІНАЛ
рос. акустический терминал (англ. acoustic terminal) — термінал, що здійснює введення в систему і виведення з неї цифрової інформації у вигляді звукових сигналів.
АКЦІЇ ІМЕННІ
рос. акции именные акції, на яких зазначені прізвища власників. Іменними власниками, як правило, є громадяни (фізичні особи). Кожна А. і. обліковується у спеціальній реєстрації акцій. У …
АКЦІЇ АКТИВНІ
рос. акции активные акції, за якими проводяться постійні щоденні операції. Їх котирування постійно друкується у відповідних інформаційних органах преси.
АКЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
рос. акции акционерных обществ акції, які розповсюджуються шляхом відкритої підписки і в порядку розподілу всіх акцій серед засновників товариства. Акція є неподільною. У разі, коли одна …
АКЦІЇ БАГАТОГОЛОСІ
рос. акции многоголосые акції, власники яких мають право на кілька голосів на загальних зборах акціонерів залежно від сумарної вартості цих акцій.
АКЦІЇ БЕЗ ДИВІДЕНДІВ
рос. акции без дивидендов акції, продані після видачі дивідендів. У такому разі покупець має право одержати на них дивіденди лише з настанням нової дати одержання дивідендів.
АКЦІЇ БЕЗКОШТОВНІ
рос. акции бесплатные акції, що видаються акціонерними товариствами своїм акціонерам на певних умовах, безкоштовно.
АКЦІЇ БЕЗНОМІНАЛЬНІ
рос. акции безноминальные акції, які на час випуску не забезпечені відповідними активами, в яких не зазначена номінальна вартість.
АКЦІЇ ВИКУПНОГО ФОНДУ
рос. акции выкупного фонда привілейовані акції, які викуповуються самим акціонерним товариством за рахунок коштів, передбачених для погашення частини або всієї суми акцій, що випущені в …
АКЦІЇ З ВАРАНТАМИ
рос. акции с варрантами (від англ. warrant-повноваження, доручення, довіреність) — привілейовані акції, до яких додаються варанти на купівлю простих (звичайних) акцій. Вони можуть також …
АКЦІЇ З ГОЛУБИМ КОРІНЦЕМ
рос. акции с голубым корешком акції стабільної знаної фінансової компанії з високим рівнем прибутковості (дивідендів), що мають стабільний попит.
АКЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ПРАВОМ ГОЛОСУ
рос. акции с ограниченным правом голоса акції з обмеженою (обумовленою) кількістю власників, які мають право брати участь у голосуванні на зборах акціонерів.
АКЦІЇ З ПРАВОМ
рос. акции с правом акції, куплені відразу після випуску. Вони надають їх власникові право першочергової купівлі акцій, додатково випущених цим же товариством (компанією).
АКЦІЇ ЗАСНОВНИЦЬКІ
рос. акции учредительские Див. Засновницькі акції.
АКЦІЇ ЗАХИЩЕНІ
рос. акции защищенные Див. Захищені акції.
АКЦІЇ ЗВИЧАЙНІ ІМЕННІ
рос. акции обыкновенные именные дають право власникові на отримання частини прибутку, який залишився після сплати твердого процента (дивіденду) всім власникам привілейованих акцій.
АКЦІЇ ЗДВОЄНІ
рос. акции сдвоенные різновиди звичайних акцій двох акціонерних товариств (компаній), якими керує один інвестор. Продаються і купуються як єдині.
АКЦІЇ ЗОЛОТІ
рос. акции золотые Див. Золота акція.
АКЦІЇ КОНВЕРТОВАНІ
рос. акции конвертируемые привілейовані акції, які дають власникам право за певних умов міняти їх на прості (звичайні) акції. Див. також Конвертовані цінні папери.
АКЦІЇ КУМУЛЯТИВНІ
рос. акции кумулятивные привілейовані акції з накопичувальними гарантованими дивідендами. Ко-ли дивіденди на такі акції не можуть бути своєчасно сплачені, тоді суми, нараховані на них, …
АКЦІЇ НА ПРЕД'ЯВНИКА
рос. акции на предьявителя акції, на яких не позначені найменування власників. Передача цих акцій іншому власникові не потребує додаткового оформлення. Дивіденди на них видаються …
АКЦІЇ ОБМЕЖЕНІ
рос. акции ограниченные акції, за якими виплачуються дивіденди і забезпечуються інші права їх власників, окрім права голосу на зборах акціонерів.
АКЦІЇ ПЛЮРАЛЬНІ
рос. акции плюральные акції, які надають їх власникові переваги при голосуванні на зборах акціонерів — право на кілька голосів.
АКЦІЇ ПОЗАСПИСКОВІ
рос. акции внесписочные акції, які не ввійшли у біржові списки (каталоги).
АКЦІЇ ПРЕМІАЛЬНІ
рос. акции премиальные акції, які мають часткову грошову вартість щодо прибутку на них відносно звичайних.
АКЦІЇ ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ
рос. акции преференциальные різновиди привілейованих акцій, власники яких мають право голосу в разі неоголошення розміру дивідендів.
АКЦІЇ ПРИБУТКОВІ
рос. акции прибыльные суми нарахованих дивідендів на ці акції перевищують заплановані проценти та середній рівень дивідендів інших акціонерних товариств (компаній).
АКЦІЇ ПРИВІЛЕЙОВАНІ
рос. акции привилегированные різновиди акцій, які надають додаткові, порівняно з іншими, права їх власникам (переваги у нарахуванні дивідендів, першочергове одержання), проте не мають …
АКЦІЇ СПЕЦІАЛЬНІ
рос. акции специальные різновиди привілейованих акцій зі спеціальними (додатковими) привілеями (умовами) для їх власників щодо одержання дивідендів, прав передачі й реалізації, прав …
АКЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
рос. акции трудового коллектива спеціальні іменні акції, що випускаються підприємствами, фірмами, корпораціями і є виключною власністю трудового колективу. Вони розповсюджуються лише …
АКЦІЇ-ДВІЙНИКИ
рос. акции-двойники акції двох незалежних товариств, власниками яких є одні й ті самі особи. Всі рішення з комерційних, фінансових операцій щодо цих акцій приймаються на спільних зборах.
АКЦІОНЕР
рос. акционер (від фр. actionnaire) — власник акцій.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
рос. акционерное общество форма організації добровільних господарських об'єднань юридичних і фізичних осіб, які ґрунтуються на об'єднанні своїх грошових засобів шляхом випуску й продажу …
АКЦІОНЕРНИЙ
рос. акционерный заснований на акціях.
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
рос. акционерный капитал Див. Капітал акціонерний.

< 1 2 3 4 5 6 > >>

© ukrslov.com - 2010