Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
АКЦІОНЕРНИЙ РЕГІСТР
рос. акционерный регистр (фр. actionnaire — власник акцій і від латин. registrum — перелік) — список власників акцій, який реєструє компанія або за її дорученням спеціальна організація.
АКЦІОНЕРНИЙ СЕРТИФІКАТ
рос. акционерный сертификат документ, що засвідчує право власності на акції. Дивіденди А. с. перераховуються власнику поштою. У разі перепродажу акції трансфер-агент фірми переоформлює …
АКЦІЯ
рос. акция (латин. actio -дія, дозвіл) — цінний папір, який засвідчує факт внесення коштів у статутний фонд акціонерного товариства фізичною чи юридичною особою і підтверджує членство в …
АКЦЕНТУВАТИ
рос. акцентировать (латин. accentuo — наголошую) — 1. Виразно вимовляти, наголошувати, виділяти. 2. Переносно — звертати, наголошувати, особливо зос-реждувати увагу на чомусь.
АКЦЕПТ
рос. акцепт (від латин. acceptus — прийнятий) — зобов'язання (згода) платника (трасата) на оплату або гарантування у визначений термін оплатити переказний вексель (тратту), виставлений …
АКЦЕПТ БАНКАМИ ТРАТТ
рос. акцепт банками тратт (від латин. acceptus-прийнятий, нім. Bank-контора, італ. tratta — переказний вексель) — форма операційно-банківських розрахунків, якою передбачено, що …
АКЦЕПТАНТ
рос. акцептант (латин. acceptans — той, хто приймає) — особа, яка зобов'язалась сплатити за пред'явленим рахунком, векселем.
АКЦЕПТНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ
рос. акцептная форма расчетов одна з форм безготівкових розрахунків між господарськими організаціями за товари (послуги, роботи), коли платіж проводиться банком лише за згодою (акцептом) …
АКЦЕПТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
рос. акцептное финансирование спосіб кредиту, коли фінансування комерційних операцій, передбачених договором, здійснюється через банки чи спеціалізовані фінансові фірми шляхом надання …
АКЦЕПТНИЙ БАНК
рос. акцептный банк (від латин. acceptus — прийнятний, нім. Bank — контора) — банк, що спеціалізується на кредитуванні зовнішньої торгівлі.
АКЦЕПТНИЙ ДІМ
рос. акцептный дом комерційна, акціонерна (чи приватна) установа, яка здійснює кредитування зовнішньоторговельних операцій, ведення акцептно-позичкових операцій, акцептування комерційних …
АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ
рос. акцептный кредит (від латин. acceptus-прийнятий) — 1. Кредит, який надається векселедержателю і виступає як гарантія. Кредитна угода складається з умовою використання переказного …
АКЦЕПТОВАНЕ ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
рос. акцептированное платежное поручение доручення, яке забезпечене гарантованою (акцептною) оплатою. Використовується при розрахунках бюджетних організацій за одержані …
АКЦЕПТОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ
рос. акцептированный вексель вексель, який має акцепт (згоду) платника (трасата) на його оплату. Оформляється відповідним написом на векселі й підписом платника. Акцептант (платник) бере …
АКЦЕПТОВАНИЙ ЧЕК
рос. акцептированный чек чек, забезпечений акцептом банку, що гарантує своєчасне зарахування коштів на рахунок підприємства, яке має одержати кошти. А.ч. видається банком платника, який …
АКЦЕПТОР
рос. акцептор (від латин. acceptor — одержувач) — особа, яка одержує платежі за пред'явленими векселями, рахунками.
АКЦЕПТУВАННЯ БАНКІВСЬКЕ
рос. акцептирование банковское банківські операції щодо оплати платіжних документів або згода банку на надання Гарантії їх оплати. При цьому боржник переказує суму боргу банкові до …
АКЦЕПТУВАТИ
рос. акцептировать (від. латин. accepto — приймаю) — 1. Прийняти рахунок (вексель) до оплати. 2. Переносно — схвалити, погодитись.
АКЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
рос. акцессионный договор (від. латин. accessio — приєднання) — різновид договору, за яким держава приєднується до договору, укладеного раніше групою держав (компаній).
АКЦЕСОРНИЙ ДОГОВІР
рос. акцессорный договор (від латин. accessorius-привхідний) — додатковий договір (угода), що додається до іншого (основного) договору (угоди).
АКЦИДЕНТНИЙ
рос. акцидентный (від латин. accidentis-випадковий) — 1. Випадкові, другорядні, побічні, незначні дії у підприємницькій практиці. 2. Акцидентні роботи — дрібні поліграфічні набірні …
АКЦИЗ
рос. акциз (фр. accise, від латин. acci-dere — урізати) — один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, …
АКЦИЗНА МАРКА
рос. акцизная марка спеціальний знак, що ним маркують товари, на які встановлено акцизний збір (алкогольні напої та тютюнові вироби) і наявність якого підтверджує сплату акцизного збору, …
АКЦИЗНИЙ ЗБІР
рос. акцизный сбор непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що включається до їх ціни. Сплачують виробники та імпортери підакцизних товарів. Ставки А.з. встановлено у …
АКЦЮНУВАННЯ
рос. акционирование форма приватизації майна державної та приватної форм власності, за якої здійснюється перетворення частини державної чи приватної власності в акціонерну, коли …
АЛІЄНТАЦІЯ
рос. алиентация (від. англ. alienation — відлучення) — 1. Відчуження майна. 2. Дія, пов'язана зі зміною власника акції майна, капіталу, тобто передача власності однією особою іншій.
АЛІБІ
рос. алиби (від латин. alibi — в іншому місці) — 1. Доказ невинуватості підозрюваної у правопорушеннях особи, оскільки в момент правопорушення (скоєння злочину) вона перебувала в іншому …
АЛІМЕНТИ
рос. алименты (від латин. alimentum — утримування) — кошти, які одні члени сім'ї в установлених законом випадках зобов'язані виплачувати на утримання інших (неповнолітніх, непрацездатних …
АЛГОРИТМ
рос. алгоритм (від латин. algoritmus) — система правил (програма), що вказує, у якій послідовності треба виконати кожне з цих правил, аби після певного числа операцій розв'язати будь-яку …
АЛГОРИТМ З НАВЧАННЯМ
рос. алгоритм с обучением алгоритм, зміст якого змінюється з урахуванням вхідної інформації. Застосовується, як правило, в інтелектуальних комп'ютерних системах.
АЛГОРИТМ ПОСЛІДОВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
рос. алгоритм последовательного обслуживания алгоритм обслуговування. за яким на обслуговування насамперед приймається запит, що надійшов першим.
АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ
рос. алгоритм решения задачи точний припис про виконання у певній послідовності арифметичних і логічних перетворень первинних даних у результативну інформацію.
АЛГОРИТМІЧНА МОВА
рос. алгоритмический язык мова, призначена для складання алгоритмів.
АЛГОРИТМІЧНИЙ
рос. алгоритмический той, що стосується алгоритму.
АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРОЦЕС
рос. алгоритмический процесс обчислювальний процес, результат якого знаходять за допомогою певного алгоритму.
АЛЕБА
рос. алеба (англ. non-acceptance) — відмова від акцепту.
АЛЕГРІ
рос. аллегри (італ. allegri, букв. — будьте веселі) — лотерея, результати якої оголошуються відразу після купівлі лотерейного білета.
АЛОГІЧНИЙ
рос. алогичный 1. Суперечний логіці, безглуздий. 2. Непослідовність у мисленні, діянні, викликана порушенням законів логічного мислення, що веде до суперечливості, виключає можливість …
АЛОНЖ
рос. алонж (від фр. allonge — надставка) — додатковий аркуш паперу, прикріплений до векселя, на якому здійснюються передатні написи, коли на зворотній стороні векселя вони не вміщуються. …
АЛТИН
рос. алтын (від тат. алтин — золото) — давня російська монета, а також одиниця грошового рахунку.
АЛФАВІТ
рос. алфавит (від назв перших літер грецького алфавіту — альфа та бета, або віта) — сукупність усіх літер, розміщених у певному, встановленому в даній мові порядку.
АЛФАВІТНО-ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ
рос. алфавитно-цифровой дисплей дисплей, який забезпечує роботу з літерною, цифровою і супровідною символьною інформацією. Див. також Дисплей.
АЛФАВІТНО-ЦИФРОВИЙ ДРУКУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ (АЦДП)
рос. алфавитно-цифровое печатающее устройство (АЦПУ) пристрій обчислювальної машини, призначений для відображення на носії даних букв, цифр і спеціальних символів. Див. також Принтер.
АЛЬКАД , АЛЬКАЛЬД
рос. алькад, алькальд (ісп. alcalde, від араб. алькаді-суддя) — старшина громади, суддя в Іспанії і в ряді країн Латинської Америки.
АЛЬМА-МАТЕР
рос. альма-матер (латин. а1ma mater, букв. — мати-годувальниця) — 1. Старовинна студентська назва університету. 2. Переносно-місце, де хтось виховувався, здобував освіту, набував …
АЛЬМЕНДА
рос. альменда (нім. Allmende, від старонім. Algemeinde-належне всім) -у країнах Західної Європи — земля, що належить громаді і спільно нею використовується.
АЛЬПАРІ
рос. альпари (італ. al pari, alla pari, букв. — порівну) — біржова ситуація, за якої досягнута рівність ринкового курсу валюти, цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості.
АЛЬТЕРНАТ
рос. альтернат (фр. alternat, від латин. alterno — чергую, змінюю) — сукупність норм, правил, що регламентують порядок підписання міжнародних угод, контрактів (черговість зазначення …
АЛЬТЕРНАТИВА
рос. альтернатива (від латин. alterno-чергую, змінюю) — наявність вибору між двома чи кількома різними можливостями (варіантами), які можуть заперечувати або виключати одна одну.
АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ
рос. альтернативная стоимость теоретичний показник, який показує, на скільки одиниць треба зменшити виробництво одного товару, щоб за рахунок вилучених факторів виробити одиницю іншого …
АЛЬТЕРНАТИВНА ВЛАСНІСТЬ , ВАРТІСТЬ ВТРАЧЕНОЇ МОЖЛИВОСТІ
рос. альтернативная собственность, стоимость упущенной возможности величина запланованого (сподіваного) доходу, яким жертвують, одержуючи альтернативні активи.
АЛЬТЕРНАТИВНА ОЦІНКА
рос. альтернативная оценка заключна стадія прийняття рішень: процес оцінки альтернативних товарів (послуг) і прийняття рішень споживача про надання переваги певному різновиду товарів …
АЛЬТЕРНАТИВНА ЦІНА
рос. альтернативная цена робочий час, необхідний для виробництва одиниці одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва одиниці іншого товару.
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ
рос. альтернативный той, що допускає одну з двох або кількох можливостей.
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЧЕК
рос. альтернативный чек іменний чек, який може бути сплачений будь-якому пред'явникові.
АЛЬТРУЇЗМ
рос. альтруизм (фр. altruisme, від латин. alter — інший) — моральний принцип, який передбачає безкорисливе служіння іншим людям, готовність жертвувати задля їхнього блага на противагу …
АЛЬФА
рос. альфа 1. Перша літера грецького алфавіту. 2. Переносно — альфа й омега -головне, основне, все повністю, початок, кінець.
АЛЬЯНС
рос. альянс (фр. alliance, від allier- з'єднувати) — 1. Об'єднання держав, організацій на основі спільної заінтересованості у певних діях, що підтверджується спільним підписанням …
АЛЬЯНС МАРКЕТИНГОВИЙ
рос. альянс маркетинговый форма стратегічного партнерства з метою створення міцного багатостороннього союзу, в якому кожна сторона сприяє зміцненню сильних сторін чи подоланню слабких …
АЛЬЯНС СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
рос. альянс содействия развитию предпринимательства (The Allian-celor Collaboration on Enterprise Development) — Альянс — консорціум, який фінансується Агентством США з міжнародного …
АМІКОШОНСТВО
рос. амикошонство (фр. amicochons, від ami — друг і cochon — свиня) -безцеремонність, панібратство, фамільярність, безпардонність.
АМАЛЬГАМАЦІЯ
рос. амальгамация (від фр. amalgalme- різнорідна маса, поєднання будь-чого) — злиття двох чи кількох колись самостійних банків, фірм. Це одна з форм централізації капіталу, яка …
АМАНАТ
рос. аманат (від араб. — заручник) — заручник, якого давали як гарант забезпечення боргового зобов'язання. Цей термін почали вживати ще у Київській Русі.
АМАНКО
рос. аманко (від а... та італ. manco — менше) — використовується у біржовій практиці як дефіцит, заборгованість, нестача тощо.
АМАТОР
рос. любитель (латин. amator, від ато — полюбляю, уподобаю, маю нахил) — непрофесіонал, самодіяльний митець, технік, дослідник.
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ
рос. амбивалентность (від латин. ambo — обидва і valentia — сила, міць) — суперечливе, двоїсте (те, що має в собі, напр., задоволення й незадоволення) емоційне переживання щодо тієї …
АМБІЦІЯ
рос. амбиция (латин. ambitio честолюбність, пиха, від ambio — обходжу, домагаюсь) — гонор, чванливість, надмірна самооцінка своїх можливостей.
АМБАЛАЖ
рос. амбалаж (фр. emballage-упаковка) — 1. Пакування чогось. 2. Витрати, пов'язані з пакуванням товарів.
АМЕРИКАНСЬКІ ДЕПОЗИТНІ РОЗПИСКИ (АДР)
рос. американские депозитные расписки (АДР) (American depository receipt (ADR)) — цінні папери, випущені американськими банками замість іноземних акцій, які знаходяться на зберіганні у …
АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРПУС МИРУ
рос. Американский корпус мира (US PEACE CORPS) — організація, яка надсилає в Україну американських добровольців на тривалий період для надання допомоги (консультації, навчання тощо) в …
АМНІСТІЯ
рос. амнистия (від грец. amnistia — прощення) — акт найвищого органу державної влади, що звільняє повністю або частково від відбування покарання осіб, засуджених за вчинені злочини, …
АМОРАЛІЗМ
рос. аморализм етичний принцип, що виправдовує егоїзм, індивідуалізм; негативне ставлення до загальнолюдських моральних цінностей.
АМОРАЛЬНИЙ
рос. аморальный позбавлений моралі, сорому, беззастережний.
АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ
рос. амортизационные отчисления відрахування частини вартості основних фондів для відшкодування їх зносу, тобто для їх відтворення, шляхом віднесення (списання) на собівартість продукції …
АМОРТИЗАЦІЙНА ТЕОРІЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ
рос. амортизационная теория страхового фонда теорія, згідно з якою джерелом створення страхового фонду є витрати виробництва, а не вартість додаткового прибутку. Тобто страховий фонд …
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
рос. амортизационный период економічно доцільний термін експлуатації основних фондів, який визначається залежно від їх видів і груп з урахуванням морального зношення, умов експлуатації …
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ СТРОК
рос. амортизационный срок дата, термін повного погашення вартості засобів виробництва за рахунок амортизаційних відрахувань. Як правило, встановлюється державою, і за його допомогою …
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД
рос. амортизационный фонд цільовий фонд накопичення фінансових коштів, який утворюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів …
АМОРТИЗАЦІЯ
рос. амортизация (латин. amortisatio — погашення, від mors (mortis) — смерть) — поступове зношування основних фондів (обладнання, приміщень, будівель) і перенесення цієї частини їх …
АМОРТИФІКАЦІЯ
рос. амортификация (латин. mortis — смерть) — офіційне оголошення про анулювання (позбавлення чинності) втрачених документів.
АМОРФІЗМ
рос. аморфизм безформність, неоформленість, невпорядкованість.
АМПЕР
рос. ампер 1. Одиниця сили електричного струму. 2. Одиниця магніторушійної сили. Походить від прізвища французького хіміка А. Ампера.
АМПЛІФІКАЦІЯ
рос. амплификация (латин. amplificatio від amplificio — поширюю, збільшую) — 1. Нагромадження синонімів або однотипних виразів для підсилення емоційного впливу вислову. 2. Використання …
АМПЛУА
рос. амплуа (від фр. emploi — рід занять) — 1. Ролі, що відповідають характерові обдарування актора (комік, трагік, герой). 2. Переносно — характер обов'язків, які виконує людина, …
АНАЛІЗ
рос. анализ (грец. analysis — розкладання, розчленування) — взаємопов'язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці …
АНАЛІЗ БАГАТОВИМІРНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ
рос. анализ многомерный статистический комплекс методів і моделей, призначених для збору та обробки статистичних даних з метою підтвердження або заперечення поставлених гіпотез в умовах …
АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ
рос. анализ безубыточности здійснюється з метою визначення кількості одиниць товару, необхідної для продажу, чи обсягу реалізації послуг, аби окупити всі витрати.
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
рос. анализ выполнения финансового плана пред-приятия дії. спрямовані на вивчення планових і звітних показників фінансової діяльності підприємства (фірми) за певний період з метою оцінки …
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
рос. анализ хозяйственной деятельности комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та …
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ)
рос. анализ деятельности предприятия (фирмы) проводиться власними економічно-фінансовими структурними підрозділами організацій, підприємств, фірм або з залученням консалтингових …
АНАЛІЗ ДИСКРИМІНАНТНИЙ
рос. анализ дискриминантный різновид багатовимірного аналізу, призначеного для попередньої класифікації данА. А.д. ґрунтується на дискримінантній функції і дає можливість визначити …
АНАЛІЗ КУЛЬТУРНИХ МОДЕЛЕЙ
рос. анализ культурных моделей дослідження, спрямовані на узагальнення (визначення) основних принципів поведінки відповідно до однієї або кількох культур.
АНАЛІЗ МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ
рос. анализ микроэкономический аналіз результатів фінансово-економічної діяльності організацій, підприємств, фірм, компаній, що належать до основних галузей промисловості, …
АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ
рос. анализ макроэкономический аналіз узагальнених економічних показників основних галузей народного господарства, соціальної інфраструктури, що становлять основу економічного розвитку …
АНАЛІЗ ОБІЗНАНОСТІ
рос. анализ осведомленности вивчення і визначення обізнаності населення (покупців) про наявність і якість окремих товарів (послуг). А.о. проводять шляхом опитування. Ця інформація …
АНАЛІЗ РИНКУ
рос. анализ рынка комплекс дій, спрямованих на глибоке вивчення всієї багатогранності факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни його обсягів, структури, …
АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИЙ
рос. анализ статистический вивчення економічних даних про економічне явище для з'ясування його характерних рис за даних конкретних умов. Об'єктом А.с. можуть бути дані про окреме …
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ
рос. анализ тенденции аналіз складових маркетингу, які виникають внаслідок певних змін у навколишньому середовищі.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
рос. анализ финансового состояния комплекс дій щодо вивчення й аналізу результатів фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою визначення ступеня …
АНАЛІЗ ФАКТОРНИЙ
рос. анализ факторный один із видів комплексного аналізу господарської діяльності, пов'язаний з пошуком і класифікацією факторів, що впливають на економічні явища і процеси, з виявленням …

< 1 2 3 4 5 6 > >>

© ukrslov.com - 2010