Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
АНАЛІТИК
рос. аналитик фахівець, здатний до аналітичних досліджень та узагальнень фінансово-господарської і комерційно-підприємницької діяльності, який досконало володіє методами аналізу, здатний …
АНАЛІТИЧНИЙ
рос. аналитический (грец. analitykos — відповідний) — отриманий в результаті розчленування об'єкта й аналізу одержаних внаслідок цього частин.
АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК
рос. аналитический учет (грец. analitykos — відповідний) — детальне відображення в натуральних і грошових показниках господарських операцій, наявності основних фондів та обігових коштів …
АНАЛОГ
рос. аналог (від грец. analogos — відповідний) — термін теорії пізнання, що означає ідеальний об'єкт, предмет (поняття, теорію, метод дослідження та ін.), що адекватно відбиває певний …
АНАЛОГІЧНИЙ
рос. аналогичный (грец. analogos — відповідний) — подібний, тотожний.
АНАЛОГІЯ
рос. аналогия (грец. analogіа — відповідність) — схожість нетотожних матеріальних, нематеріальних об'єктів за деякими ознаками, якостями, відношеннями. Висновок про наявність визначених …
АНАМОРФІЧНИЙ
рос. анаморфический (від грец. anamorphoo — перетворюю) — спотворений, неправильний, змінений.
АНАРХІЯ
рос. анархия (грец. anarchia) — 1.Безладдя. 2. Розпущеність, хаос. 3. А. виробництва — стихійність, хаотичність і безплановість суспільного виробництва.
АНАТОЦИЗМ
рос. анатоцизм (від грец. ana-tokismos — складні проценти) — обчислення процентів не лише з початкової суми, а й з відсотків, що набігли за попередній час.
АНАХРОНІЗМ
рос. анахронизм (від ana — назад, проти і грец. chronos — час) — 1. Помилка проти літочислення, хронології подій. 2. Перенесення на будь-яку епоху рис минулого, які їй не властиві. 3. …
АНГАР
рос. ангар (фр. hangar, букв. — навіс) — 1. Закрита споруда на аеродромі для зберігання, технічного обслуговування й поточного ремонту літаків і гелікоптерів. 2. Закрита велика структура …
АНГОЛАР
рос. анголар (порт. angolar) — грошова одиниці Анголи (до 1977 р.), поділяється на 100 сентаво.
АНДЕРАЙТЕР
рос. андерайтер юридична або фізична особа, яка гарантує емітенту розміщення на фондовому ринку його облігаційної позики чи пакету акцій на обумовлених угодою умовах за спеціальну …
АНДЕРАЙТИНГ
рос. андерайтинг (англ. underwriting — підписка) — форма первинного розміщення фінансового капіталу (цінних паперів), первинна емісія акцій. Здійснюється за допомогою послуг …
АНДЕРЛАЇНГ
рос. андерлаинг (англ. underlaying) — різновиди цінних паперів, які призначені для аукціону і забезпечені гарантованим правом купівлі-продажу відповідно до умов опціонного контракту.
АНДИНУВАННЯ
рос. андинование (англ. odden to supply) — пропозиція власника товару на його поставку (продаж).
АНЕКСІОНІЗМ
рос. аннексионизм (фр. annexionisme, від латин. annexio-приєднання) — політика анексії, загарбницька політика.
АНЕКСІЯ
рос. анексия (латин. annexio) — насильницьке захоплення, приєднання, загарбання однією державою всієї (або частини) території іншої держави або народу.
АНЕКСУВАТИ
рос. аннексировать насильницьки приєднувати (загарбувати) всю або частину території іншої держави або народу.
АНКЕТА
рос. анкета (фр. enquete) — 1. Спеціально розроблений дослідниками (спеціалістами) опитувальний лист (картка) для отримання інформації, не передбаченої органами державної, відомчої чи …
АНКЕТУВАННЯ
рос. анкетирование (фр. enquete) — процес збору первісних матеріалів у соціологічних, економічних, демографічних, маркетингових та інших дослідженнях. А. організовується спеціальними …
АНКЕТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
рос. анкетирование потребителей анкетний метод опитування споживачів, який використовується в маркетингових дослідженнях і при функціонально-вартісному аналізі. При складанні анкет …
АНКЛАВ
рос. анклав (фр. enclave, від латин. inclavo — замикаю на ключ) — територія або частина території держави, оточена навколо територією іншої держави. Напр., Ватикан на території Італії.
АНОМІЯ
рос. аномия соціальна нестабільність, що склалася внаслідок зменшення поваги до соціальних норм і цінностей (напр., зниження в Україні попиту на російські цінні папери внаслідок …
АНОМАЛІЯ
рос. аномалия (грец. anomalia- нерівність, відхилення) — неправильність, невідповідність, відхилення від загальної закономірності, ненормальність.
АНОМАЛЬНИЙ
рос. аномальный неправильний. той, що не відповідає певним нормам, правилам.
АНОМАЛЬНИЙ СВІЧ
рос. аномальный свич (від англ. switch — перехід, переведення) — переведення інвестицій з однієї операції з цінними паперами в іншу з метою одержання прибутку від умілого використання …
АНОНІМ
рос. аноним (грец. anonimos — безіменний) — 1. Автор листа, повідомлення, твору, який умисно приховує своє ім'я. 2. Твір без зазначення імені автора.
АНОНІМНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
рос. анонимное акционерное общество акціонерне товариство з акціями на пред'явника.
АНОНІМНИЙ
рос. анонимный той (те), що без прізвища автора.
АНОНІМНИЙ РАХУНОК
рос. анонимный счет банківський рахунок, який дає право виконувати будь-які операції на рахунку, розпоряджатися коштами його без встановлення банком особистості вимагача. Ототожнення …
АНОНС
рос. анонс (фр. annonce — об'ява) — попереднє коротке повідомлення, узагальнення про проведення окремої широкомасштабної акції (напр., попередня реклама торгового ярмарку, виставки, …
АНОТАЦІЯ
рос. аннотация (латин. annotatio — зауваження, помітка) — короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Розміщується на звороті титульної сторінки або у каталожній картці. …
АНТАГОНІЗМ
рос. антагонизм (грец. antago-nisma — суперечка, боротьба) — суперечності, що характеризуються найгострішою боротьбою і непримиренністю поглядів угруповань, певних сил.
АНТАГОНІСТИЧНИЙ
рос. антагонистический пройнятий антагонізмом, непримиренно ворожий.
АНТИ...
рос. анти... (грец. anti — префікс, що означає протидію, протилежність, заміну, ворожість, непримиренність (напр., антидемократичний, антимонопольний).
АНТИІНФЛЯЦІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ
рос. антиинфляционный вексель Див. Вексель антиінфляційний.
АНТИДАТУВАТИ
рос. антидатировать (фр. antidater) — видавати документи (цінні папери) заднім числом (за датою, що минула).
АНТИДЕМПІНГОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ
рос. антидемпинговые расследования розслідування, що проводяться урядами країн-імпортерів з метою виявлення субсидування імпортних товарів державою-експортером для поставки їх на …
АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО
рос. антидемпинговая пошлина додатковий митний податок, яким обкладаються товари, що експортуються зарубіжними державами за демпінговими цінами (нижчими за ціни світового ринку чи …
АНТИКВА
рос. антиква (від латин. antiquus — стародавній) — шрифт із закругленими контурами на відміну від готичного, який має кутасту форму.
АНТИКВАР
рос. антиквар (латин. antiquari-us, від antiquus — старовинний) — знавець або продавець старовинних речей, картин, книг.
АНТИКВАРНИЙ
рос. антикварный старовинний, цінний, рідкісний.
АНТИКОНКУРЕНТНА ПРАКТИКА
рос. антиконкурентная практика порушення монополіями норм конкурентної боротьби шляхом завоювання домінуючого положення на ринку, яке дозволяє обмежити доступ на нього іншим виробникам, …
АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
рос. антимонопольное законодатель-ство сукупність законодавчих, урядових та інших нормативних актів, які обмежують монополізацію виробництва, утворення монопольних структур і об'єднань …
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
рос. антимонопольный комитет в Україні — державний орган, підпорядкований Верховній Раді України. Основними завданнями А.к. є здійснення державного контролю за дотриманням …
АНТИПАТІЯ
рос. антипатия (грец. antipatheia — огида) — почуття неприязні, відрази до кого-небудь, чого-небудь.
АНТИПАТИЧНИЙ
рос. антипатичный той, що викликає антипатію, неприємний.
АНТИПОДИ
рос. антиподы (грец. antipodes, букв. — розташований ногами до ніг) — 1. Мешканці протилежних пунктів земної кулі. 2. Переносно-люди протилежних поглядів, темпераментів, характерів.
АНТИСОЦІАЛЬНИЙ
рос. антисоциальный спрямований проти суспільства.
АНТИТЕТИЧНИЙ
рос. антитетический протилежний.
АНТИЦИПАЦІЯ
рос. антиципация (від латин. anticipatio, anticipo-сприймаю заздалегідь) — 1. Дії, спрямовані на передбачення явищ, подій, прогнозування перебігу обставин. 2. В економіці — попередня …
АНТОНІМИ
рос. антонимы (грец. від anti (префікс) і onoma, onyma — ім'я) — слова, терміни, вислови з протилежним значенням для надання контрастності з метою посилення впливу на аудиторію, окремих …
АНТРЕПРЕНЕР
рос. антрепренер (фр. entrepreneur — букв. підприємець) — 1. Власник, орендар, утримувач культурологічних бізнесових закладів, театрів, ансамблів, структур бізнес-шоу. 2. Особа, яка бере …
АНТРЕПРИЗА
рос. антреприза (фр. entreprise, від entreprendre — брати підряд) — ризиковане підприємство, підряд, ризикована підтримка якоїсь підприємницької справи.
АНТРОПО...
рос. антропо... (від грец. antropos — людина) — у складних словах відповідає поняттю "людина" (напр., антропологія — наука про походження та еволюцію людини).
АНТУРАЖ
рос. антураж (фр. entourage, від entourer — оточувати) — оточення, середовище, навколишня обстановка.
АНУЇТЕТ
рос. аннуитет (фр. annuite — щорічний внесок, від латин. annus — рік) — різновиди щорічної державної позики, від якої кредитор щорічно одержує дохід (ренту) у вигляді процента, який …
АНУЛЮВАННЯ
рос. аннулирование (від латин. annullo — знищую) — скасування договору, угоди, контракту, домовленості, цінних паперів або певних прав.
АПАРАТ
рос. аппарат (латин. apparatus — устаткування) — 1. Прилад, пристрій. 2. Сукупність установ, що обслуговують певну галузь управління, господарства. 3. Сукупність працівників організації, …
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
рос. аппарат управления окремі органи, структурні підрозділи організацій, установ, підприємств різних форм власності, що виконують функції управління у масштабах держави, регіонів, …
АПАРАТУРА
рос. аппаратура сукупність апаратів (приладів), обладнання лабораторій, цехів.
АПАРТАМЕНТИ
рос. апартаменты (фр. appartement — помешкання) — велике, розкішне приміщення.
АПАТІЯ
рос. апатия (грец. apatheia — нечутливість) — 1. Хворобливий стан, який характеризується байдужим ставленням до навколишнього, зникненням зовнішніх проявів емоційних реакцій. 2. …
АПАТРИДИ
рос. апатриды (а... і грец. patris — вітчизна) — 1. Особи, що не мають громадянства, які вийшли з громадянства однієї держави і не набули громадянства іншої. 2. Особи, які позбавлені …
АПЕЛЮВАТИ
рос. апеллировать (від латин. appello — звертаюсь) — 1. Оскарження якоїсь дії, постанови шляхом звернення до вищої владної чи судової інстанції. 2. Шукати підтримку від більш …
АПЕЛЯЦІЯ
рос. апелляция (латин. appellatio — звернення) — офіційне звернення до вищої інстанції з метою оскарження будь-якої постанови (рішення суду) чи з проханням переглянути справу.
АПЛІКЕ
рос. апплике (фр. applique, від латин. applicatus — прикладений) — 1. Накладне срібло. 2. Металеві вироби, вкриті тонким шаром срібла.
АПЛОМБ
рос. апломб (фр. aplomb, букв. — рівновага, вертикаль) — надмірна, підкреслена самовпевненість у поведінці, розмові.
АПО...
рос. апо... (грец. apo...) — префікс, що означає віддалення, відокремлення, завершення, заперечення, припинення, перетворення (напр., аполітизм, апологетика).
АПОГЕЙ
рос. апогей (грец. apogelos — віддалений від Землі) — 1. Найвіддаленіша від Землі точка орбіти Місяця або штучного супутника Землі. 2. Переносно — вершина якогось досягнення, найвищий …
АПОДИКТИЧНИЙ
рос. аподиктический (від грец. apodeiktikos-той, що доводить) — безумовний, достовірний, той, що базується на логічній необхідності; А. судження — судження, в якому відображаються ознаки …
АПОКОПА
рос. апокопа (грец. apokope-відсікання) — 1. Відпадання одного або кількох звуків у кінці слова (напр., "мо" замість "може"). 2. Утворення нових слів шляхом скорочення.
АПОЛІТИЗМ
рос. аполитизм байдуже (справжньо чи уявно) ставлення до політики, ухилення від участі в політичному жит-і. А. є наслідком відсталості деяких верств населення, а також розчарування …
АПОЛОГІЯ
рос. апология (грец. apologia — захист, виправдання) — тенденційний, беззастережний захист певної теорії чи особи.
АПОЛОГЕТ
рос. апологет (грец. apologetos, від apologome — захищаю) — упереджений захисник тих чи інших ідей, теорій, учень тощо.
АПОРІЯ
рос. апория (грец. aporia-безвихідне становище) — поняття, що означає проблему, яку важко або неможливо вирішити. Виникає внаслідок того, що в самому предметі чи в понятті про нього …
АПОРТ
рос. апорт (фр. Apporte — розподілювати) — майно, яке поступає акціонерному товариству у вигляді оплати за акції. А. може бути представлений у вигляді товарів, будівель, які оцінюються і …
АПОФЕГМА , АПОТЕГМА
рос. апофегма, апотегма стисле дотепне висловлювання.
АПОФЕОЗ
рос. апофеоз (від грец. apotheosis — обожнювання) — 1. Прославляння, звеличення особи, події, явища. 2. Заключна урочиста масова сцена вистави чи святкової концертної програми. 3. …
АППЕРЦЕПЦІЯ
рос. апперцепция зумовленість сприйняття людиною тих чи інших предметів і явищ об'єктивного світу її попереднім досвідом та її психічним станом у момент сприйняття.
АПРІОРІ
рос. априори (латин. а priori, букв. — з попереднього) — 1. Незалежно від досвіду, незаперечне. 2. Переносно — без перевірки, відоме наперед; знання, наявні у свідомості безвідносно до …
АПРІОРНИЙ
рос. априорный той, що передує досвіду.
АПРОБАЦІЯ
рос. апробация (латин. approba- tio — схвалення, визнання) — 1. Передвиробнича, передексплуатаційна перевірка в дії теоретично обґрунтованих технічних, наукових, фінансово-економічних …
АПРОКСИМАЦІЯ
рос. аппроксимация (від латин. approximatio — зближення) — наближене зображення одних математичних об'єктів іншими, напр., кривше ліній-ламаними, ірраціональних чиселраціональніши.
АПРОПРІАЦІЯ
рос. апроприация (латин. appropriatio — привласнення) — привласнення чогось, заволодіння чимось.
АР
рос. ар (фр. are, від лат. area-площа) — одиниця площі, що дорівнює 100 м2.
АРБІТР
рос. арбитр (фр. arbitre, від латин. arbiter — посередник) — 1. Службова особа, котра розв'язує майнові спори (претензії) між суб'єктами підприємницької діяльності, установами, …
АРБІТРАЖ
рос. арбитраж (фр. arbitrage) — 1.Спо-сіб розв'язання спорів, коли сторони звертаються до третейського судді (незалежний від сторін, які сперечаються, посередник). 2. Арбітр, який …
АРБІТРАЖ ПОЗИЧАЛЬНИКА
рос. арбитраж заемщика Див. Арбітражер — позичальник.
АРБІТРАЖЕР
рос. арбитражер (від фр. arbitrage, латин. arbiter — посередник) — особа, яка проводить арбітражні операції.
АРБІТРАЖЕР-ВЛАСНИК
рос. арбитражер-собственник експортер, який інвестує власні кошти на потреби свого бізнесу.
АРБІТРАЖЕР-ПОЗИЧАЛЬНИК
рос. арбитражер-заемщик експортер, який позичає гроші на одному ринку і переводить їх на інший ринок, здебільшого готівкою, з метою отримання прибутку за рахунок зміни валютних курсів.
АРБІТРАЖНІ УГОДИ
рос. арбитражные соглашения 1. Укладені на біржових торгах торговельні двосторонні угоди, спрямовані на досягнення прибутків за рахунок різниці у цінах на біржах, завдяки різниці у цінах …
АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ
рос. арбитражная комиссия створена біржовим комітетом правнича комісія, що розв'язує майнові спори між юридичними особами (сторонами), які уклали на біржі чи ярмарках угоди.
АРБІТРАЖНИЙ СУД
рос. арбитражный суд державний, офіційний, незалежний третейський суд, створений для розв'язання майнових спорів між — юридичними особами різних форм власності.
АРБІТРАЖУВАННЯ
рос. арбитражирование комерційно-посередницька діяльність, пов'язана з закупівлею товарів, цінних паперів на певному регіональному ринку за однією ціною і перепродажем їх на іншому ринку …
АРГО
рос. арго (від фр. argot — жаргон) — мова якоїсь вузької соціальної чи професійної групи, не зовсім зрозуміла для сторонніх.
АРГУМЕНТ
рос. аргумент (латин. argumen-tum від arguo — показую, виявляю) — 1. Підстава, доказ, які обґрунтовують, підтверджують що-небудь. 2. У підприємництві: елемент рекламного звернення, що …
АРГУМЕНТ АНТИДЕМПІНГУ
рос. аргумент антидемпинга аргумент на користь протекціонізму, який полягає в захисті власного товаровиробника від імпортної продукції, що продається за демпінговими цінами, за допомогою …

< 1 2 3 4 5 6 > >>

© ukrslov.com - 2010