Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру З (374)

1 2 3 4 > >>
ЗАЇР
рос. заир грошова одиниця Заїру, поділяється на 100 макута або 10 000 сенжі.
ЗАБАЛАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ
рос. забалансовые операции операції за балансовими розрахунками, що не відображаються у балансі банку. До таких операцій належать інкасо цінних паперів, зберігання банківської звітності …
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КРЕДИТУ
рос. обеспеченность кредита один з основних принципів банківського кредитування, що означає сукупність умов, зобов'язань, які дають кредитору впевненість у тому, що борг буде повернутий. …
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
рос. обеспечение сукупність заходів і коштів, створення умов, що сприяють нормальному здійсненню економічних процесів, реалізації запланованих програм, проектів, підтримці стабільного …
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ
рос. обеспечение информационное створення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку, отримання, збереження, …
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
рос. обеспечение исполнения обязательств заходи майнового і грошового характеру, що сприяють виконанню зобов'язань, включаючи оплату неустойки, штрафів, пені за невиконання зобов'язань, …
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОШЕЙ
рос. обеспечение денег створення матеріальних умов підтримки стабільного грошового обігу, підкріплення грошей матеріальними товарними ресурсами, запасами золота (еквівалента матеріальних …
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
рос. обеспечение иска вжиття заходів, що гарантують можливість задоволення позову, стягнення грошей і матеріальних цінностей на користь особи у разі сприятливого для неї рішення суду.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНЕ
рос. обеспечение техническое сукупність технічних засобів, комп'ютерної техніки, електронних засобів передачі інформації, що використовуються в автоматизованих системах управління та в …
ЗАБОРГОВАНІСТЬ АБОНЕНТСЬКА
рос. задолженность абонентская Див. Абонентська заборгованість.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКА
рос. задолженность дебиторская Див. Дебіторська заборгованість.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОЦЕНТАМИ
рос. задолженность по процентам сума процентів, нарахована на розмір заборгованості з основного боргу і ще не виплачена на певну дату.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗОВНІШНЯ
рос. задолженность внешняя Див. Зовнішній державний борг.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ КАПІТАЛЬНА
рос. задолженность капитальная зовнішня заборгованість, за якою термін оплати ще не настав.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ КРЕДИТОРСЬКА
рос. задолженность кредиторская гроші, що підлягають поверненню підприємством (фірмою) юридичним чи фізичним особам, у яких позичені і яким вони не виплачені. З.к. складають в основному …
ЗАБОРГОВАНІСТЬ НЕЗАБЕЗПЕЧЕНА
рос. задолженность необеспеченная заборгованість юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності за позичками, одержаними в установах банку під товарні операції і на витрати …
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПРОЛОНГОВАНА
рос. задолженность пролонгированная заборгованість господарської організації щодо позик, наданих банком, оплату яких відстрочено на певний термін. Пролонгування здійснюється банком щодо …
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПРОСТРОЧЕНА
рос. задолженность просроченная 1. Заборгованість підприємств і організацій різних форм власності, а також окремих громадян установам банку щодо кредитів, строк сплати яких настав або …
ЗАБОРОНА
рос. запрещение неможливість виконання конкретних дій, робіт, операцій, зумовлена законодавчими, нормативними документами або рішеннями відповідних керівників.
ЗАБОРОННІ ТАРИФИ
рос. запретительные тарифы високі ставки ввізного мита, встановлені з метою захисту внутрішнього ринку від ввезення окремих іноземних товарів.
ЗАВАНТАЖЕННЯ В ПАМ'ЯТЬ
рос. загрузка в память пересилання даних із носія даних в основну пам'ять обчислювальної машини або з основної пам'яті в реєстрову з метою безпосереднього їх використання в операціях …
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ
рос. загрузочный модуль модуль обчислювальної машини, який допускає завантаження даних в оперативну пам'ять для виконання операцій.
ЗАВАНТАЖУВАЧ
рос. загрузчик обслуговуюча програма, яка виконує функції завантаження програми в оперативну пам'ять комп'ютера і приводить її в стан готовності до виконання на заключному етапі процесу …
ЗАВДАННЯ
рос. задание одиниця роботи, яка визначається користувачем і виконується обчислювальною машиною. Складні варіанти 3. мають певну послідовність кроків, окремі з них можуть залежати від …
ЗАВЕРШЕННЯ
рос. завершение закінчення будь-якого процесу, проекту, що підтверджується документально.
ЗАВИСАННЯ
рос. зависание стан обчислювальної системи, за якого вона перестає видавати результати і реагувати на дії користувача.
ЗАВОД
рос. завод 1. Промислове підприємство з механізованими процесами виробництва. 2. Укорінена при СРСР назва промислового підприємства. Вважається застарілою.
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ
рос. общие расходы Див. Витрати загальні.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
рос. общее собрание акционеров збори акціонерів або їхніх довірених осіб для вирішення найбільш актуальних принципових питань діяльності акціонерного товариства; вищий орган управління …
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
рос. общие условия поставки правила, що регулюють відносини між організаціями різних держав, які здійснюють поставку й отримують товари у процесі зовнішньоторговельних відносин. Такі …
ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
рос. общая собственность спільна, колективна власність кількох власників майнових цінностей.
ЗАГАЛЬНА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
рос. общая рентабельность узагальнений показник економічної ефективності підприємства, галузі, що дорівнює відношенню валового (балансового) прибутку, отриманого за певний період (як …
ЗАГАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
рос. общий заказ замовлення на поставку продукції, товарів на обумовлену суму у межах встановленого часу без конкретизації обсягів і терміну поставки.
ЗАГАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТРАСТ-ФОНД
рос. общий инвестиционный траст-фонд траст, що інвестує об'єднаний капітал дрібних власників.
ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ ТАРИФ
рос. общий грузовой тариф тариф, що застосовується для різнономенклатурних вантажів однієї партії.
ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД
рос. общий доход добуток кількості проданого товару на середню ціну одиниці проданого товару, тобто грошова виручка від продажу.
ЗАГАЛЬНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ
рос. общий эквивалент товар, який уособлює вартісні якості всіх інших товарів, на який вони обмінюються. У процесі обміну товари відіграють різну роль. Один буває у відносній, другий — в …
ЗАГАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЯВИЩ
рос. всеобщая связь явлений найзагальніша закономірність існування світу, що є результатом і виявленням універсальної взаємодії усіх предметів і явищ. Вона виражає внутрішню структурну …
ЗАГАЛЬНИЙ КЛІРИНГ
рос. общий клиринг залік чеків через Лондонську рахункову палату.
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПОПИТУ
рос. общий обьем спроса сумарна величина попиту покупців на даний товар, сукупний попит на товар.
ЗАГАЛЬНИЙ ПРИБУТОК
рос. общая прибыль різниця між загальним доходом і загальними витратами.
ЗАГАЛЬНИЙ ПРИБУТОК ВІД ОБМІНУ
рос. общая прибыль от обмена загальна вигода, яку отримують споживач і виробник товару за обміну. Споживач отримує споживацький надлишок у вигляді різниці між тим, що він готовий …
ЗАГАЛЬНИЙ РАХУНОК
рос. общий счет об'єднаний розрахунковий банківський рахунок, яким користуються кілька клієнтів.
ЗАГАЛЬНИЙ РЕЖИМ КРЕДИТУВАННЯ
рос. общий режим кредитирования Див. Режим кредитування загальний.
ЗАГАЛЬНИЙ РИНОК
рос. общий рынок одна з назв Європейської Співдружності.
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
рос. общеевропейское экономическое сотрудничес-тво стійкі й довгострокові торговельні, економічні й науково-технічні зв'язки між окремими європейськими державами і групами країн. …
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
рос. общепроизводственные расходы витрати на загальне обслуговування, організацію виробництва та управління виробничими підприємствами. Вони входять до складу калькуляції витрат на …
ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКІ ВИТРАТИ
рос. общехозяйственные расходы Див. Загальновиробничі витрати.
ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ
рос. общеорганизационные принципы управлений основні загальноорганізаційні вимоги, які повинні виконуватись управлінськими працівниками в своїй діяльності: спеціалізація і кооперація; …
ЗАДІЛ
рос. задел запас напівфабрикатів, деталей, частин для збирання машин, виконання проміжних робіт у промисловості та будівництві. 3. необхідний для забезпечення безперервності виробничого …
ЗАДАТОК
рос. задаток гарантований внесок у вигляді грошової суми або майнових цінностей, що передається однією юридичною (фізичною) особою іншій як гарантія виконання прийнятих цією особою …
ЗАДАЧІ ЕКОНОМІЧНІ
рос. задачи экономические задачі, що розв'язуються у процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов'язані з визначенням невідомих величин на основі вихідних даних. На …
ЗАДАЧА
рос. задача у режимі мультипрограмування і мультипроцесорної обробки: одна або більше послідовних команд, що обробляються керуючою програмою обчислювальної машини.
ЗАЙНЯТІСТЬ
рос. занятость участь населення у трудовій діяльності, включаючи навчання, службу в армії, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми та людьми похилого віку. 3. заведено вважати …
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
рос. занятость населения показник участі працездатного населення в народному господарстві.
ЗАКАЗНИК
рос. заповедник територія, (акваторія) на якій протягом певного часу заборонено ("заказано") господарське користування частиною природних ресурсів. 3. створюють для охорони й відтворення …
ЗАКОДОВАНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
рос. закодированное изображение зображення, подане у формі, зручній для збереження та обробки за допомогою ЕОМ.
ЗАКОН
рос. закон ухвалений у встановленому конституцією порядку нормативний акт найвищого органу державної влади, що регулює найважливіші суспільні відносини і має найвищу юридичну силу щодо …
ЗАКОН ВАРТОСТІ
рос. закон стоимости закон, за яким виробництво та обмін товарів (послуг) здійснюється відповідно до суспільне необхідних затрат праці. Ці затрати є визначальними для встановлення ціни, …
ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ
рос. закон больших чисел закон, згідно з яким можна передбачити повторення явищ або подій за умови, коли є велике число аналогічних явищ або подій.
ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ
рос. закон денежного обращения об'єктивний економічний закон товарного виробництва, за яким визначають кількість грошей, необхідних для обігу з метою нормального функціонування …
ЗАКОН ЕНГЕЛЯ
рос. закон энгеля полягає у тому, що за постійних цін і демографічних змінних (розмір, склад сім'ї) збільшення доходу призводить до зниження частки споживчих витрат на предмети першої …
ЗАКОН ЗМЕНШУВАЛЬНОЇ ВІДДАЧІ
рос. закон убывающей отдачи закон, згідно з яким виробництво продукту за зміни будь-якого змінного фактора, що впливає на обсяг виробництва понад певний рівень його використання, буде …
ЗАКОН ЗРОСТАЮЧИХ ЧАСОВИХ ВИДАТКІВ
рос. закон возрастающих временных издержек закон, який показує, що в міру збільшення обсягу виробництва продукції понад певний рівень часу грошові витрати на виробництво кожної нової …
ЗАКОН КОНКУРЕНЦІЇ
рос. закон конкуренции закон економічного суперництва між товаровиробниками, підприємцями, фінансистами та іншими учасниками ринку, який полягає у прагненні забезпечити собі найвигідніші …
ЗАКОН ПОПИТУ
рос. закон спроса закон, згідно з яким зростання цін призводить до зниження величини попиту на товари за інших рівних умов.
ЗАКОН ПРО АСИГНУВАННЯ
рос. закон об ассигнованиях акт вищого законодавчого органу про затвердження бюджетних асигнувань на даний фінансовий (бюджетний) рік.
ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ
рос. закон предложения закон, згідно з яким зростання цін на товари призводить до збільшення обсягу пропозиції цього товару за інших рівних умов.
ЗАКОН ШЕРМАНА
рос. закон шермана Антимонопольний закон, прийнятий у США в 1980 р. Спрямований проти антиконституційних трестів і монополій.
ЗАКОННІ ПЛАТІЖНІ ЗАСОБИ
рос. законные платежные средства грошові знаки, які згідно з чинними у країні законами є обов'язковими до прийому як засобу платежу на території даної країни. До таких належать …
ЗАКОНОДАВСТВО
рос. законодательство 1. Основний вид діяльності законодавчих органів, який полягає у розробці та прийнятті державних законів. 2. Сукупність чинних у країні законів, що регулюють …
ЗАКОНОДАВЧІ ЗБОРИ
рос. законодательное собрание назва представницьких органів, парламентів у ряді держав.
ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ
рос. законодательные ограничения урядові рішення, що спрямовані, поряд з економічними важелями, на обмеження конкуренції. утворення перепон для її розширення (напр., патенти, обмеження …
ЗАКОНОДАВЧІ ОРГАНИ
рос. законодательные органы вищі органи державної влади, що мають право й уповноважені ухвалювати закони.
ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА
рос. законодательная инициатива право внесення законопроектів у законодавчі органи, які зобов'язані провести обговорення законопроекту і ухвалити щодо нього відповідне рішення.
ЗАКОНОПРОЕКТ
рос. законопроект початковий текст пропонованого до прийняття закону, що виноситься на розгляд законодавчих органів або на референдум. 3. готуються комісіями законодавчих органів, вищими …
ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ
рос. зарубежные инвестиции довгострокове вкладання приватного або державного капіталу за кордоном у підприємства різних галузей економіки з метою отримання прибутку.
ЗАКРИТІ ЗНИЖКИ
рос. закрытые скидки знижки на ціни, які встановлюються на продукцію міжнародного синдикату, у внутрішній торгівлі, у внутрішньофірмових поставках, а також на товари, що поставляються за …
ЗАКРИТІ ТЕНДЕРИ
рос. закрытые тендеры Див. Закриті торги.
ЗАКРИТІ ТОРГИ
рос. закрытые торги торги, на яких відбувається продаж-купівля товару на конкурсних засадах, для вузького (заздалегідь визначеного) кола покупців або без участі покупців. З.т. плануються …
ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
рос. закрытая акционерная компания акціонерна компанія, товариство, підприємство, акції яких можуть переходити від однієї особи у власність до іншої тільки з дозволу більшості …
ЗАКРИТА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ
рос. закрытая валютная позиция 1. Здійснення розрахунків за операціями з цінними паперами, викуп проданих паперів або продаж куплених. 2. Поширена форма впровадження нових акцій на …
ЗАКРИТА ЕКОНОМІКА
рос. закрытая экономика Див. Економіка закрита.
ЗАКРИТА МОНОПОЛІЯ
рос. закрытая монополия Див. Монополія закрита.
ЗАКРИТА ПІДПИСКА
рос. закрытая подписка 1. Приватний розподіл без оголошення цінних паперів між невеликою кількістю інвесторів. 2. Розподіл випущених цінних паперів тільки серед засновників або за їхнім …
ЗАКРИТА ПОЗИЦІЯ
рос. закрытая позиция Див. Закрита валютна позиція.
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
рос. закрытое акционерное общество Див. Закрита акціонерна компанія.
ЗАКРИТЕ ДЕПОНУВАННЯ
рос. закрытое депонирование збереження банком цінностей клієнта, які не розглядаються як капіталовкладення.
ЗАКРИТИЙ РИНОК
рос. закрытый рынок ринок із встановленими тісними комерційними зв'язками між продавцями і покупцями, проникненню нових осіб на який заважають різні бар'єри.
ЗАКРИТТЯ
рос. закрытие 1. Ціна заключної операції з даного випуску на фондовій біржі у кінці операційного дня. 2. Заключна зустріч усіх зацікавлених сторін у день поставки нового випуску цінних …
ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ
рос. закрытие счетов закінчення дії розрахункових і поточних рахунків на підставі заяви юридичних чи фізичних осіб, на ім'я яких відкриті ці рахунки, або за рішенням судових органів чи …
ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ
рос. закупочные цены Див. Ціни закупівельні.
ЗАКУПІВЛЯ
рос. закупка придбання товарів за рубежем або у власній країні великими партіями, у великій кількості. 3., що здійснюються державними органами, називаються державними.
ЗАКУПІВЛЯ ЗУСТРІЧНА
рос. закупки встречные торговельні операції, за яких покупець укладає угоду з продавцем про зустрічний продаж своїх товарів через певний, інколи тривалий, проміжок часу. З.з. …
ЗАЛ ТОРГОВЕЛЬНИЙ
рос. зал торговый 1. Частина приміщення магазину, де здійснюється продаж-купівля товарів і надання торгових послуг. 2. У біржовій торгівлі — операційний зал, поділений на сектори, де …
ЗАЛІК
рос. зачет погашення взаємних зобов'язань, платежів двох чи кількох юридичних або фізичних осіб у межах рівних сум, величин взаємного боргу.
ЗАЛІК В ОПЛАТІ
рос. зачет в оплате плата або зниження ціни за участь у здійсненні будь-якої програми (напр., такої як товарообмінний план торгівлі товарами тривалого користування).
ЗАЛІК ВЗАЄМНИХ ВИМОГ
рос. зачет взаимных требований форма безготівкових взаєморозрахунків підприємств, організацій, за яких взаємні зобов'язання і вимоги боржників та кредиторів погашаються у рівнозначних …
ЗАЛЕЖНІСТЬ
рос. зависимость стан економічного суб'єкта, за якого його, існування і діяльність залежать від матеріальної і фінансової підтримки або взаємодії з іншими суб'єктами.
ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
рос. остаточная стоимость основных средств вартість основних засобів, фондів з урахуванням їхнього зносу, що дорівнює початковій вартості з відрахуванням амортизації протягом усього …

1 2 3 4 > >>

© www.ukrslov.com - 2010