Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру І (515)

1 2 3 4 5 6 > >>
ІЄНА
рос. иена грошова одиниця Японії, поділяється на 100 сенів. І. називались старовинні золоті й срібні монети Японії.
ІЄРАРХІЧНА БАЗА ДАНИХ
рос. иерархическая база данных 1. База даних, яка реалізована відповідно до ієрархічної моделі даних. 2. База даних, в якій ієрархія інформаційних об'єктів забезпечується за допомогою …
ІЄРАРХІЧНА МЕРЕЖА
рос. иерархическая сеть багаторівнева мережа, побудована на базі технічних засобів, різних за структурою, але однорідних на кожному рівні з'єднань.
ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ
рос. иерархическая модель данных модель даних, призначена для представлення ієрархічної структури і для маніпулювання ними.
ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ
рос. иерархическая система связи система телекомунікацій. в якій апаратура вищого рівня виконує ширші функції, ніж апаратура нижчого рівня.
ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА
рос. иерархическая структура множина чого-небудь, частково упорядкована так, що існує рівно один елемент цієї множини, який не має попереднього, а всі інші елементи мають рівно один …
ІЄРАРХІЯ
рос. иерархия (від грец. hierarchia) — поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих за посадою або чином осіб вищим. У широкому розумінні — розташування частин …
ІЄРОГЛІФИ
рос. иероглифы 1. Фігурні знаки давньоєгипетського письма (IV тис. до н.е. -III ст.). І. називають також знаки китайської, японської та інших систем ідеографії. 2. …
ІГНОРУВАТИ
рос. игнорировать (від латин. ignoro — не знаю, не помічаю) — нехтувати, не звертати уваги, навмисне не помічати.
ІДЕАЛ
рос. идеал (фр. ideal) — 1. Досконалість. 2. Досконалий зв'язок між чим-небудь. 3. Найвища кінцева мета прагнення, дій. 4. Ідеальний образ, що визначає спосіб мислення й діяльності …
ІДЕАЛІЗАЦІЯ
рос. идеализация (фр. idealistion, від ideal — ідеал) — 1. Уявлення про когось чи щось як про значно краще й досконале, ніж воно є насправді; наділення когось або чогось властивостями, …
ІДЕАЛЬНИЙ
рос. идеальный (фр. ideal) — 1. Той, що стосується ідеї, діяльності мислення. 2. Уявний, не існуючий реально. 3. Досконалий, взірцевий, той, що відповідає ідеалу.
ІДЕАЛЬНИЙ РИНОК
рос. идеальный рынок висококонкурентний, цілковито вільний ринок, якому притаманні такі ознаки: необмежена кількість учасників ринку-продавців і покупців, вільний вхід на ринок і вихід з …
ІДЕЙНІСТЬ
рос. идейность відданість певній цілісній системі ідей і відповідному їй соціальному, моральному та естетичному ідеалові; відстоювання прогресивних принципів, ідеалів, положень.
ІДЕЙНИЙ
рос. идейный той, що стосується ідеї; відданий певній ідеї і відповідному їй ідеалові, той, що відстоює певні ідеї.
ІДЕНТИФІКАТОР
рос. идентификатор (англ. identifier — тотожний) — 1. Ряд символів, що використовуються для найменування певного елемента програми (змінної, структури даних, процедури, оператора тощо). …
ІДЕНТИФІКАТОР КОРИСТУВАЧА
рос. идентификатор пользователя символічне ім'я, яке дається кожному користувачеві системи і містить від одного до восьми знаків.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
рос. идентификация (від латин. identificus — тотожний) — 1. Ототожнення, прирівнення, уподібнення. 2. Встановлення на основі визначених ознак тотожності різних об'єктів.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
рос. идентификация пользователя посвідчення або підтвердження автентичності особи або будь-якої інстанції при їх зверненні до захищеної обчислювальної системи.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕРМІНАЛУ
рос. идентификация терминала автоматична передача на термінал користувача встановленої ідентифікуючої кодової комбінації, що відноситься до віддаленого терміналу (терміналів), з яким …
ІДЕНТИЧНІСТЬ
рос. идентичность (від латин. identicus — однаковий, тотожний) — рівнозначність, тотожність, однаковість.
ІДЕОГРАМА
рос. идеограмма фігура або графічний знак, який передає певне поняття або ідею даної мови, на відміну від букв, що відображають звук.
ІДЕОЛОГ
рос. идеолог виразник, захисник певної ідеології, якогось класу, соціальної групи, партії.
ІДЕОЛОГІЯ
рос. идеология система політичних, правових, етичних, художніх, філософських, релігійних поглядів: суспільна свідомість.
ІДЕЯ
рос. идея 1. Найвища форма пізнання й мислення, яка не тільки відображає об'єкт, а й спрямована на його перетворення. 2. Думка, загальне поняття про предмет чи явище. 3. Форма наукового …
ІДЕЯ ТОВАРУ
рос. идея товара загальне бачення можливого товару, який фірма могла б, на її думку, запропонувати на ринку.
ІДОЛ
рос. идол переносно — об'єкт безрозсудливого, сліпого поклоніння.
ІЗ... , ІЗО...
рос. из..., изо... (від грец. isos — рівний, однаковий) — у складних словах означає рівність або подібність за формою чи призначенням (напр., ізографія).
ІЗОГРАФІЯ
рос. изография 1. Точне відтворення яких-небудь письмен, рукописів, почерків тощо. 2. Іконопис.
ІЗОКВАНТА
рос. изокванта лінія, що графічно відображає різні поєднання витрат, за яких може бути виготовлений заданий обсяг продукції.
ІЗОЛЮВАТИ
рос. изолировать (фр. isoler, від латин. insula — острів) — 1. Відокремити, помістити окремо, не допускаючи стикання, стосунків з іншими. 2. Застосовувати ізоляцію примусово (напр., …
ІЗОЛЯЦІЯ
рос. изоляция (від фр. isolation — відділення) — 1. Роз'єднання, відособлення. 2. Заборона спілкування, відокремлення чогось від навколишнього середовища (у судовій практиці — за …
ІЗОТИМИ
рос. изотимы графічні криві однакових бюджетних витрат або однакових витрат виробництва, що застосовуються при побудові бюджетних обмежень.
ІЗОФОРИ
рос. изофоры криві однакової дохідності.
ІКЕБАНА
рос. икебана (япон.) — 1. Мистецтво складати з квітів, рослин, гілок букети, художні композиції, часом із символічним значенням. 2. Вази для цих букетів, композицій.
ІКОНОТЕКА
рос. иконотека (від грец. eikon — зображення і theke — вмістилище) — колекція, зібрання зображень за визначеною тематикою.
ІЛОТИ
рос. илоты (грец. eilos (eilotes)) — 1. Підкорене дорійцями землеробське населення Стародавньої Спарти. І. вважалися власністю держави і за своїм становищем майже не відрізнялись від …
ІЛЮЗІЯ
рос. иллюзия (латин. illusio, від illudo — висміюю, обманюю) — 1. Оманливе, хибне сприйняття людиною дійсності. 2. Нездійсненна мрія, необґрунтована надія.
ІЛЮЗІЯ ГРОШОВА
рос. иллюзия денежная орієнтація отримувача грошових доходів на їх номінальну величину без врахування купівельної спроможності грошей, що змінюється внаслідок зростання цін.
ІЛЮЗОРНИЙ
рос. иллюзорный (латин. illusorius — облудний) — примарний, уявний, нездійсненний.
ІЛЮМІНАЦІЯ
рос. иллюминация (від латин. illuminatio — освітлення) — 1. Яскраве різнобарвне освітлення вулиць, будинків. магазинів тощо. 2. Засіб світлової реклами, переважно зовнішньої.
ІЛЮСТРАЦІЯ
рос. иллюстрация (латин. illustratio, від illustro — освітлюю, пояснюю) — 1. Зображення, яке наочно пояснює або доповнює будь-який друкований текст: малюнок, фотографія, таблиця, …
ІМ'Я ДАНИХ
рос. имя данных Див. Ідентифікатор.
ІМ'Я ДОБРЕ
рос. имя доброе біржовий термін, що означає реєстрацію цінних паперів для того, щоб забезпечити поставку з дотриманням встановлених правил.
ІМ'Я ЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ
рос. имя логического устройства Див. Логічний пристрій.
ІМ..., ІН...
рос. им.... ин... (латин. im..., in...) — префікс, що означає заперечення, відсутність чогось або проникнення в щось.
ІМІДЖ
рос. имидж (від англ. image — образ. зображення) — сформований і постійно підтримуваний стабільний "образ", враження людського середовища (клієнтів) та комерційних контрагентів від …
ІМІТАТОР
рос. имитатор програма або прилад, які моделюють функціональні характеристики іншої програми або приладу.
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ
рос. имитационная модель числова економіко-математична модель досліджуваної системи, призначена для використання у процесі машинної імітації.
ІМІТАЦІЙНИЙ ЛАГ
рос. имитационный лаг лаг відставання, який, згідно з теоріями з питань технології, існує між виробництвом нової продукції країною-новатором і організацією виробництва її в інших …
ІМІТАЦІЯ
рос. имитация (латин. imitatio — відтворювати, від imitor — наслідую) — 1. Наслідування та підроблення. 2. Створення образу, моделі економічного об'єкта або процесу, його штучне …
ІМІТАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ
рос. имитация в менеджменте процес розробки моделі реальної ситуації і виконання експериментів з метою передбачення можливої зміни ситуації.
ІМЕННІ ЦІННІ ПАПЕРИ
рос. именные ценные бумаги цінні папери, видані на ім'я певної особи, яка має право їх використовувати. Див. також Акції іменні.
ІММІГРАНТ
рос. иммигрант (від латин. immigrans (immigrantis) -той, що вселяється) — іноземець, який оселився в якійсь країні на постійне проживання.
ІММІГРАЦІЯ
рос. иммиграция (латин. immigratio, від immigro — вселяюся) — в'їзд іноземців у країну на тривале або постійне проживання.
ІММАТРИКУЛЯЦІЯ
рос. имматрикуляция (від ім... і латин. matricula — список) — включення до списків.
ІММОБІЛІЗАЦІЯ
рос. иммобилизация (латин. immobilis — нерухомий) — 1. Перетворення рухомого майна в нерухоме. 2.1. оборотних коштів — порушення фінансової дисципліни, яке полягає у використанні …
ІММОБІЛІЗАЦІЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
рос. иммобилизация оборстных средств порушення фінансової дисципліни, що полягає у фактичному вилученні оборотних коштів підприємства, фірми, організації, установи з обороту або у …
ІММОРАЛІЗМ
рос. имморализм (від ім... і латин. moralis — моральний) — етичний принцип. що виправдовує егоїзм, індивідуалізм; негативне ставлення до загальнолюдських моральних цінностей.
ІМПІЧМЕНТ
рос. импичмент (англ. impeach-ment, від старофр. empeechement — осуд, обвинувачення) — у парламентах — процедура обвинувачення вищих службових осіб (президентів, міністрів, федеральних …
ІМПЕРІАЛ
рос. империал (від латин. imperialis — імператорський) — російська золота монета, що чеканилась з 1755 р. Спочатку мала вартість 10 карбованців і містила близько 12 г чистого золота. З …
ІМПЕРІАЛІСТ
рос. империалист представник монополістичного капіталу, що є прихильником політики загарбань та агресії.
ІМПЕРІЯ
рос. империя (від латин. imperium- влада, панування) — 1. Монархічна держава, глава якої має титул імператора. 2. Назва великих держав, що мали колоніальні володіння (напр., колишня …
ІМПЕРАТИВ
рос. императив (від латин. imperativus — владний) — 1. Наказовий спосіб дієслова. 2. Переносно-веління, настійна вимога.
ІМПЕРАТИВНА МОВА
рос. императивный язык мова, на якій навчають інтелектуальні комп'ютерні системи вирішувати проблеми.
ІМПЕРАТИВНИЙ
рос. императивный (латин. ітрегаїтіз) — 1. Владний, наказовий. 2. У юриспруденції — не дає можливості вибору.
ІМПЕРАТОР
рос. император (від латин. imperator — володар) — титул глави держави у деяких монархічних країнах. Вищий ранг порівняно з королем, царем.
ІМПОЗАНТНИЙ
рос. импозантный (від фр. imposant — значний, величний) — показний, поважний, здатний привертати увагу зовнішнім виглядом, манерами.
ІМПОНУВАТИ
рос. импонировать (від латин. impono — прикладаю, надаю) — викликати повагу, подобатися, справляти гарне враження.
ІМПОРТ
рос. импорт (англ. import, від латин. importare — ввозити) — ввезення у країну куплених за кордоном іноземних товарів, технологій, капіталів, послуг.
ІМПОРТ ВИДИМИЙ
рос. импорт видимый фактичне завезення у країну іноземних товарів і продаж їх на її території.
ІМПОРТ НЕВИДИМИЙ
рос. импортневидимый послуги, що оплачені в іноземній валюті (напр., перевезення, страхування).
ІМПОРТ ПОБІЧНИЙ
рос. импорт косвенный імпорт комплектуючих виробів або напівфабрикатів, що застосовують при використанні імпортованих машин і обладнання.
ІМПОРТ СПЕЦІАЛЬНИЙ
рос. импортспециальный загальний імпорт за винятком реекспорту-імпорту товарів для внутрішнього споживання.
ІМПОРТЕР
рос. импортер юридична або фізична особа, що ввозить товари з-за кордону.
ІМПОРТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ
рос. импортная стоимость товара вартість імпортного товару в цінах, що вказують в інвойсі іноземного постачальника і передбачають витрати за доставку товару до кордону та інші накладні …
ІМПОРТНА ЗОЛОТА ТОЧКА
рос. импортная золотая точка мінімальний розмір валютного курсу, за яким може бути придбана валюта для здійснення зовнішньоекономічних операцій. Термін виник у період дії золотого …
ІМПОРТНА КВОТА
рос. импортная квота 1. Нетарифне кількісне обмеження завезення певних видів товарів у країну, що встановлюється урядом з метою захисту внутрішнього ринку. 2. Показник, що характеризує …
ІМПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ
рос. импортная лицензия Див. Ліцензія імпортна.
ІМПОРТНЕ МИТО
рос. импортная пошлина платежі, що утримуються за ввезення у країну імпортних товарів під час перетину кордону.
ІМПОРТНИЙ ДЕПОЗИТ
рос. импортный депозит Див. Депозит імпортний.
ІМПОРТНИЙ ЛІЗИНГ
рос. импортный лизинг Див. Лізинг імпортний.
ІМПОРТНИЙ УХИЛ
рос. импортный уклон постійне збільшення частки імпортованих товарів на національному товарному ринку на шкоду вітчизняній промисловості.
ІМПОРТОВАНА ІНФЛЯЦІЯ
рос. импортируемая инфляция Див. Інфляція імпортована.
ІМПОРТОЗАМІННІ ТОВАРИ
рос. импортозамещающие товари товари, виробництво яких сприяє скороченню або призупиненню імпорту таких самих або аналогічних товарів.
ІМПОРТОЗАМІННЕ ЗРОСТАННЯ
рос. импортозамещающий рост розширення виробництва товару, який країна імпортує, що веде до поліпшення умов торгівлі країни відносно до її торгових партнерів.
ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ
рос. импортозамещение скорочення або призупинення імпорту певних товарів в результаті налагодження виробництва у країні таких самих або аналогічних товарів.
ІМПРЕСАРІО
рос. импресарио (італ. impresario від imprendere — розпочинати, затівати) — приватний підприємець, який організовує концерти, спектаклі, гастролі.
ІМПРОВІЗАЦІЯ
рос. импровизация (фр. improvisation, італ. improvisazione, від латин. improvisus — непередбачений, раптовий) — виголошення промови, складання віршів, читання лекцій тощо без попередньої …
ІМПУЛЬС
рос. импульс (від латин. impulsus — удар, поштовх) — поштовх до дії.
ІМПУЛЬСИВНИЙ
рос. импульсивный (від латин. impulsivus — спонукальний) — поривчастий, той, що діє під впливом першої спонуки.
ІМПУТАЦІЙНА СИСТЕМА ПОДАТКІВ
рос. импутационная система налогов система податків на прибуток, що застосовується у Великобританії, Данії, Італії і Франції з метою усунення подвійного оподаткування.
ІМУНІТЕТ
рос. иммунитет (від латин. immunitas (immunitatis) — звільнення, свобода) — виключне право не підлягати деяким загальним законам, що надається особам, які посідають особливе становище в …
ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ
рос. иммунитет государства загальновизнана норма міжнародного права, за якою держава та її органи є непідсудними іншій державі і не можуть стати відповідачем у суді цієї держави без …
ІМУНІТЕТ ПОДАТКОВИЙ
рос. иммунитет налоговый Див. Податковий імунітет.
ІМУНІТЕТ СУВЕРЕННИЙ
рос. иммунитет суверенный доктрина, згідно з якою суверенна держава не може бути переслідуваною у судовому порядку, а на її кошти не може бути накладений арешт.
ІН ПАРІ ДЕЛІКТО
рос. "ин пари деликто" (латин. in pari delicto — робити правопорушення рівними) — правовий принцип, що обмежує намір особи почати неправомірні дії щодо пред'явлення позову іншій особі, …
ІН'ЄКЦІЇ В ДОХІД
рос. инъекции в доход автономні витрати щодо національного доходу (внутрішні інвестиції, урядові видатки, експорт). І.в д. не залежать від попередньої зміни доходу, а самі викликають ці …
ІН'ЄКЦІЇ ГРОШОВІ
рос. иньекции денежные (від латин. injectio — вкидання) — разові "вливання" в економіку грошових коштів, капіталовкладень.
ІН-ОКТАВО
рос. ин-октаво (від латин. in octavo — складений увосьмеро) — формат видань, за яким розмір сторінки становить восьму частину стандартного паперового аркуша.

1 2 3 4 5 6 > >>

© ukrslov.com - 2010