Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру К (798)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
К'ЯТ
рос. кьят грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п'я.
КІБЕРНЕТИКА
рос. кибернетика наука про загальні закони перетворення інформації в складних керуючих системах. Головна прикладна мета К. — автоматизація розумової праці в різних галузях людської …
КІБОРГ
рос. киборг 1. Кібернетичний організм. 2. Пристрій, у якому певною мірою поєднано фізичні та інтелектуальні можливості (здібності) людини і технічних засобів автоматики, комп'ютерної …
КІБУЦ
рос. кибуц кооперативне с.-г. підприємство в Ізраїлі, що має риси колективного господарства. Колективізація в К. охоплює ряд функцій, починаючи від виховання дітей і закінчуючи …
КІЛО...
рос. кило... у складних словах означає "тисяча" (напр., кіловат — тисяча ват).
КІЛОБАЙТ
рос. килобайт одиниця ємності комп'ютера і запам'ятовуючого пристрою. Вміщає інформацію, що розміщується на стандартній машинописній сторінці.
КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ
рос. количественные ограничения адміністративна форма нетарифного державного регулювання торгового обороту, що визначає кількість і номенклатуру товарів, дозволених до експорту або …
КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ
рос. количественные показатели показники в статистиці, що в чисельному виразі відображають соціально-економічні та інші явища і процеси. Характеризують множинність, розмір і рівень цих …
КІН
рос. кин міра ваги в Японії, дорівнює 600г.
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ
рос. конечный продукт узагальнюючий економічний показник, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у виробництві, готової продукції у грошовому вигляді. Являє собою …
КІНЦЕВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
рос. конечный общественный продукт сума матеріальних благ (товарів, послуг), вироблених за певний період (як правило, рік) у державі за мінусом вироблених і спожитих за цей час предметів …
КІП
рос. кип грошова одиниця Лаосу, дорівнює 100 атам.
КАБІНЕТ
рос. кабинет 1. Окрема кімната — спеціально обладнане службове приміщення для управлінської діяльності, ділових розмов. 2. Кабінет Міністрів — офіційна назва уряду України і багатьох …
КАБЕЛЬТОВ
рос. кабельтов одиниця довжини — 0,1 морської милі (1к = 185,2 лі).
КАБОТАЖ
рос. каботаж перевезення пасажирів, вантажів морським або річковим транспортом між портами однієї держави.
КАДАСТР
рос. кадастр систематизоване, офіційно складене на основі періодичних або постійних спостережень зведення (реєстр) основних відомостей про економічні ресурси країни. К. містить дані про …
КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ
рос. кадастр земельный сукупність відомостей про природний, господарський та правовий стан земель. Включає дані щодо реєстрації землекористувань, обліку кількості і якості земель, …
КАДРИ
рос. кадры 1. Склад штатних працівників підприємств, організацій, установ усіх форм власності. 2. Сукупність працівників певного рівня знань, професії, компетенції та кваліфікації, …
КАЗНА
рос. казна (тюрк.) — 1. Сховище грошей, коштовностей та інших матеріальних цінностей ханів, князів, царів, монастирів. 2. Сукупність фінансових ресурсів держави.
КАЗНАЧЕЙСТВО
рос. казначейство (від тюрк. казна) — державний фінансовий орган, що відає касовими операціями державного бюджету. Див. Державна скарбниця.
КАЗНАЧЕЙСЬКІ БОНИ
рос. казначейские боны один із видів державних цінних паперів, що являють собою довгострокові державні зобов'язання; е ринковими цінними паперами. Випускаються державою, казначейством на …
КАЗНАЧЕЙСЬКІ ВЕКСЕЛІ
рос. казначейские векселя державні цінні папери, що являють собою короткострокові грошові зобов'язання і випускаються на строк від 3 до 12 місяців. На відміну від казначейських бон К. в. …
КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ
рос. казначейские обязательства государства один із різновидів випущених державою цінних паперів, що розповсюджуються на добровільних засадах. Вони засвідчують факт внесення їх …
КАЗНАЧЕЙСЬКІ НОТИ
рос. казначейские ноты 1. Різновид паперових грошей, що випускають у деяких країнах міністерства фінансів або державні фінансові органи в порядку казначейської емісії. 2. Один із видів …
КАЗНАЧЕЙСЬКА ЕМІСІЯ
рос. казначейская эмиссия Див. Емісія казначейська.
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ БІЛЕТ
рос. казначейский билет нерозмінні на золото паперові гроші, що їх випускає національний банк або казначейство, а також короткострокові зобов'язання казначейства, які вступають в обіг. …
КАЗУС
рос. казус 1. Випадок, пригода, незручна ситуація. 2. У юриспруденції — подія, що не викликана провиною у її скоєнні певної особи і виключає відповідальність за правопорушення. 3. …
КАЗУСНИЙ
рос. казусный надзвичайно складний, заплутаний.
КАЛЕНДАР
рос. календарь 1. Система виміру часу, що ґрунтується на періодичності явищ природи, пов'язаних з рухом небесних тіл. Сучасний К. бере початок від юліанського К. (старий стиль), …
КАЛЕНДАРНИЙ РІК
рос. календарный год рік, що обчислюється строго за календарем, і з яким збігаються обліковий і звітний періоди. Господарський і фінансовий рік збігаються з К.р.
КАЛЬКУЛЮВАННЯ
рос. калькулирование спосіб розрахунків, групування й розподілу (членування) витрат у натуральному і вартісному показниках для вирахування загальної собівартості продукції, послуг. …
КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ РАХУНКИ
рос. калькуляционные счета активні рахунки бухгалтерського обліку, призначені для відображення та групування витрат, які формують собівартість продукції. По дебету калькуляційні рахунки …
КАЛЬКУЛЯЦІЙНА ОДИНИЦЯ
рос. калькуляционная единица одиниця виміру продукції (послуги, виконання робіт), прийнята для обчислення собівартості (ціни) об'єкта, на котрий складається (розраховується, …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
рос. калькуляция один із різновидів структурного (постатейного) розрахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої (товарної) продукції, окремої роботи, послуги. …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЗВІТНА
рос. калькуляция отчетная бухгалтерський документ, що містить розрахунок фактичних витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці виробу або партії виробів, а також на …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНА
рос. калькуляция сметная Див. Кошторисна калькуляція.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ НОРМАТИВНА
рос. калькуляция нормативная визначення (вирахування) собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за елементами витрат на основі прогресивних норм використання засобів виробництва та …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПЛАНОВА
рос. калькуляция плановая обліковий документ, що містить розрахунок планових (передбачуваних) витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці виробу або партії виробів …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОГНОЗНА
рос. калькуляция прогнозная розрахунок прогнозних (очікуваних) показників витрату грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці (або партії) продукції (робіт, послуг). За К.п. …
КАМБІО
рос. камбио позиковий лист, вексель.
КАМБІСТ
рос. камбист особа, що проводить вексельні операції, торгує монетами.
КАНІКУЛИ ПОДАТКОВІ
рос. каникулы налоговые Див. Податкові канікули.
КАНАЛ ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ
рос. канал ввода-вывода пристрій, що забезпечує пересилання даних між основною пам'яттю і периферійними приладами.
КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ
рос. канал связи телефонна, телеграфна або широкосмугова лінія зв'язку та апаратні засоби, які використовуються для передачі даних.
КАНАЛ МАРКЕТИНГУ
рос. канал маркетинга шлях товару від товаровиробника до оптових торговців, а від них — до роздрібних торговців, кожний з яких являє собою торгову одиницю.
КАНАЛ НУЛЬОВОГО РІВНЯ
рос. канал нулевого уровня канал прямого маркетингу: розподілу, що безпосередньо з'єднує виробника зі споживачем або безпосередній продаж товару виробником споживачеві.
КАНАЛ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
рос. канал распространения сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передавати комусь іншому право власності на конкретний товар чи послугу на шляху їх …
КАНАЛ РУХУ ТОВАРІВ І ГРОШЕЙ
рос. канал движения товаров и денег шлях і спосіб розповсюдження товарів від виробника до споживача і відповідної грошової оплати споживачем виробникові.
КАНАЛИ ТОВАРО ПРОСУВАННЯ
рос. каналы товародвижения способи доставлення товарів до місця продажу або місця споживання у визначені строки при оптимальних (мінімальних) затратах продавця.
КАНАЛЬНИЙ ЗБІР
рос. канальний сбор обов'язковий збір, який стягують з торгових суден за використання каналів, що ведуть до портів.
КАНДИДАТ
рос. кандидат особа, намічена на обрання, призначення або прийом куди-небудь чи одержання чого-небудь (К. у депутати, К. на посаду, К. наук).
КАНДИДАТУРА
рос. кандидатура особа, яку визнано претендентом на призначення на посаду, на обрання до виборного органу або до прийому в якусь організацію.
КАНЦЕЛІНГ
рос. канцелинг і Граничний термін прибуття зафрахтованого судна в порт під завантаження, після закінчення якого фрахтувальник має право розірвати договір. 2. Розірвання договору фрахту …
КАНЦЕЛЯРІЯ
рос. канцелярия підрозділ установи (організації, підприємства), що відає діловодством, службовим листуванням, оформленням документації.
КАПІТАЛ
рос. капитал 1. Економічна категорія, що виражає суспільно-виробничі відносини. 2. Вартість, яка внаслідок обороту та ефективного використання приносить додаткову вартість, прибуток …
КАПІТАЛ АВАНСОВАНИЙ
рос. капитал авансованный грошовий капітал, призначений для придбання засобів виробництва організації (фірми), підприємницької справи, здійснення бізнес-проектів, які в майбутньому мають …
КАПІТАЛ АКТИВНИЙ
рос. капитал активный капітал, вільний від зобов'язань і боргів.
КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНИЙ
рос. капитал акционерный базовий, початковий, основний капітал акціонерного товариства, що створюється за рахунок випуску і продажу акцій. Становить сукупність об'єднаних індивідуальних …
КАПІТАЛ АМОРТИЗАЦІЙНИЙ
рос. капитал амортизационный капітал, що призначений для відтворення основних засобів виробництва і створюється за рахунок амортизаційних відрахувань.
КАПІТАЛ БАНКІВСЬКИЙ
рос. капитал банковский Див. Банківський капітал.
КАПІТАЛ ВКЛАДЕНИЙ
рос. капитал вложенный кошти, вкладені акціонерами в активи компанії в обмін на акції, що створюють частину власного капіталу акціонерної компанії. При розподілі прибутку компанії …
КАПІТАЛ ВЛАСНИЙ
рос. капитал собственный Див. Власний капітал.
КАПІТАЛ ОБЛІГАЦІЙНИЙ
рос. капитал облигационный капітал, що створюється за рахунок випуску і продажу облігацій.
КАПІТАЛ ОБОРОТНИЙ
рос. капитал оборотный Див. Оборотний капітал.
КАПІТАЛ ОСНОВНИЙ
рос. капитал основной Див. Основний капітал.
КАПІТАЛ ПАЙОВИЙ
рос. капитал паевой капітал, що складається із внесених пайщиками паїв.
КАПІТАЛ ПОЗИЧКОВИЙ
рос. капитал заемный капітал, що створюється за рахунок отримання кредитів, випуску та продажу облігацій, одержання коштів за іншими видами грошових зобов'язань.
КАПІТАЛ ПОСТІЙНИЙ
рос. капитал постоянный частина капіталу у вигляді засобів виробництва (виробничі будівлі, споруди, обладнання, сировина, паливо, допоміжні матеріали), яка у процесі виробництва, на …
КАПІТАЛ РЕЗЕРВНИЙ
рос. капитал резервный Див. Резервний капітал.
КАПІТАЛ СТАТУТНИЙ
рос. капитал уставный Див. Статутний капітал.
КАПІТАЛ ФІКТИВНИЙ
рос. капитал фиктивный капітал у формі акцій, облігацій, заставних листів тощо. На відміну від реального капіталу у формі грошей чи обладнання, що являють собою вартість, К.ф. лише дає …
КАПІТАЛІЗАЦІЯ
рос. капитализация 1. Перетворення додаткової вартості на капітал, тобто її використання на приріст капіталу, розширення (відтворення) виробництва. 2. Процес утворення фіктивного …
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДОХОДУ
рос. капитализация дохода метод оцінки вартості підприємства за його доходом або прибутком, який полягає у встановленні величини капіталу, що здатний приносити такі доходи або прибуток …
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ
рос. капитализация прибыли витрати прибутку на збільшення капіталу підприємства, перетворення прибутку в капітал.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ РИНКОВА
рос. капитализация рыночная 1. Вартість цінного паперу, що встановлена котируванням на фондовій біржі. 2. Капітал, який необхідно пред'явити на біржі у певний момент для придбання цінних …
КАПІТАЛІЗАЦІЯ СТРАХУВАННЯ
рос. капитализация страхования спосіб страхування на дожиття, за яким розмір страхової суми безпосередньо пов'язаний зі страховими внесками, що виплачені страховиком або внесені за нього …
КАПІТАЛІЗМ
рос. капитализм 1. Суспіль-но-економічна формація, що прийшла внаслідок розвитку феодалізму на його зміну як більш досконала, ефективна і прогресивна форма. Ґрунтується на …
КАПІТАЛОЄМНИЙ ТОВАР
рос. капиталоемкий товар продукція, для виробництва якої потрібні значні вкладення капіталу.
КАПІТАЛОВІДДАЧА
рос. капиталоотдача показник ефективності використання капіталу, який визначається відношенням обсягу виробленої за певний час продукції у грошовому вираженні до вартості основних …
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
рос. капиталовложения сукупність економічних ресурсів, які використовуються для відтворення основних засобів. Див. також Інвестиції.
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ НЕПРЯМІ
рос. капиталовложения косвенные вкладення коштів в об'єкти, поєднані з основним об'єктом, у виробничу і соціальну інфраструктуру основних об'єктів інвестування.
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ ПРЯМІ
рос. калиталовложения прямые цільове вкладення коштів безпосередньо в об'єкт інвестування. Див. також Інвестиції прямі.
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ СПРЯЖЕНІ , КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ СПОЛУЧЕНІ
рос. капиталовложения сопряженные Див. Капіталовкладення непрямі.
КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ
рос. капитальные затраты кошти, що вкладаються на придбання основних засобів і на приріст запасів.
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
рос. капитальные вложения витрати у формі матеріально-технічних і фінансових ресурсів на відтворення основних фондів — будівництво, розширення і реконструкцію підприємств і споруд, …
КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
рос. капитальное строительство процес створення нових, реконструкція та розширення діючих фондів виробничого і невиробничого призначення, а також монтажу й введення в дію машин та …
КАПІТАЛЬНИЙ
рос. капитальный 1. Ґрунтовний, потужний, міцний, фундаментальний, головний. 2. Той, що вимагає великих витрат, багато праці, матеріальних, фінансових ресурсів.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
рос. капитальный ремонт найбільший за обсягом вид планово-запобіжного ремонту основних фондів, який проводиться після тривалої їх експлуатації, для повного відновлення та відтворення. …
КАПІТУЛЯНТ
рос. капитулянт схильний до капітуляції, не здатний здолати перешкоди на шляху до мети.
КАПІТУЛЯЦІЇ
рос. капитуляции нерівноправні договори, що надають привілеї для іноземців порівняно з особами держави перебування (тубільцями).
КАР'ЄРА
рос. карьера швидке успішне просування у суспільно-політичній, науковій, адміністративній, службовій діяльності, досягнення популярності, визнання у підприємництві, державному управлінні …
КАР'ЄРИЗМ
рос. карьеризм гонитва за посадовим просуванням на службі, за успіхом у фаховій, суспільній чи іншій діяльності з метою досягнення особистих інтересів, вигод шляхом порушення …
КАРАНТИННЕ СВІДОЦТВО
рос. карантинное свидетельство Див. Свідоцтво карантинне.
КАРАТ
рос. карат 1. Міра, що використовується у ювелірній справі для визначення маси дорогоцінного каміння й перлів. 2. Одиниця ваги (маси) діамантів та іншого коштовного каміння. Єдиний …
КАРБОВАНЕЦЬ
рос. рубль назва грошової одиниці у дореволюційній Росії, СРСР. Уперше згадується в XIII ст. До середини XV ст. в обігу були К.. у формі зливків срібла вагою близько 204 г. Поступово …
КАРГО
рос. карго 1. Вантаж, що перевозиться судном. 2. Страхування вантажів, що транспортуються морським шляхом.
КАРГО-ПЛАН
рос. карго-план схема розміщення вантажу на судні.
КАРДИНАЛЬНИЙ
рос. кардинальный основний, найголовніший, найпотужніший, ґрунтовний.
КАРТ-БЛАНШ
рос. карт-бланш 1. Чистий бланк, підписаний особою, яка надає іншій особі право заповнити його. 2. Необмежені повноваження, які надаються довірителем довіреній особі у здійсненні ділової …
КАРТА ТЕХНОЛОГІЧНА
рос. карта технологическая описання операцій технологічного процесу, а також устаткування та інструментів, що використовуються при цьому, з зазначенням тривалості операції.

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

© www.ukrslov.com - 2010