Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Л (270)

1 2 3 > >>
{...}ЛОГ
рос. ...лог у складних словах відповідає поняттям: "той, що займається" наукою, медициною (напр., соціолог, психолог, геолог).
ЛІБЕРАЛ
рос. либерал 1. Прихильник лібералізму; член ліберальної партії. 2. Переносно-людина, яка проявляє м'якотілість, благодушність, неспроможна боротись із негативними явищами суспільного, …
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
рос. либерализация розширення волі економічних дій суб'єктів підприємницької діяльності, зняття обмежень на фінансово-економічну діяльність, розкріпачення підприємництва.
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЦІН
рос. либерализация цен перехід від державного ціноутворення до системи вільних ринкових цін (ринкового ціноутворення).
ЛІБЕРАЛІЗМ
рос. либерализм 1.У первісному розумінні — вільнодумство. 2. Безпринципне, примиренське ставлення до негативних явищ, до ворогів.
ЛІБОР
рос. либор середня ставка процента, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку європейських валют. Л. визначає нижню межу кредиту, що змінюється. Найчастіше є …
ЛІБРА
рос. либра 1. Старовинна римська одиниця ваги (близько 327, 45 г). 2. Міра вати в країнах Латинської Америки (близько 460 г).
ЛІВР
рос. ливр 1. Обліково-грошова одиниця Франції, що існувала з IX ст. до введення у 1779 р. франка. 2. Французька срібна монета, що випускалась тимчасово.
ЛІГА
рос. лига 1. Спілка, товариство, об'єднання громадян, окремих осіб, організацій, держав. 2. Міра відстані, прийнята у Великобританії і США, дорівнює трьом лшлям. Л. уставна.- 4,83 км., …
ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ МЕЦЕНАТІВ
рос. лига украинских меценатов створена у 1996-1997 рр. за ідеєю та ініціативою підприємця, мільйонера з Канади, філантропа Петра Яцика й знаних письменників, діячів науки, підприємців …
ЛІГАТУРА
рос. лигатура 1. Метал, який вводять у сплави благородних металів, щоб поліпшити їхні властивості. 2. Дві або три з'єднані між собою літери на одній ніжці 3. З'єднане написання двох чи …
ЛІД-МЕНЕДЖЕР , ПРОВІДНИЙ МЕНЕДЖЕР
рос. лид-менеджер (ведущий менеджер) банк, що є головним організатором і Гарантом позики: захищає інтереси членів синдикату, кредиторів чи Гарантів.
ЛІДЕР
рос. лидер 1. Керівник громадської організації, профспілок, провідний працівник наукової установи. 2. Підприємство, що посідає провідне місце на ринку. 3. Акція, що однією з перших …
ЛІДЕР ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ
рос. лидер предполагаемый страхувальник, готовий прийняти на себе основну частку ризику в страхуванні.
ЛІДЕРСТВО У ЦІНАХ
рос. лидерство в ценах 1. Встановлення ціни на товар, що виготовляється і продається кількома фірмами в умовах олігополії. Якщо фірма-лідер встановлює нову ціну на товар, то надалі інші …
ЛІДЗ ЕНД ЛЕГЗ
рос. лидз энд легз 1. Вид валютних операцій, пов'язаних з маніпулюванням строками розрахунків для отримання прибутків від різниці курсів валют. 2. Спосіб проведення зовнішньоекономічних …
ЛІЗ-БЕК
рос. лиз-бек придбання лізинговою компанією за готівку устаткування в іншій країні у фірми-виробника з подальшим його наданням тій самій фірмі в оренду.
ЛІЗИНГ
рос. лизинг 1. Підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у користування на певний строк …
ЛІЗИНГ ІЗ ЗМІШАНИМ ПЛАТЕЖЕМ
рос. лизинг со смешанным платежем лізингові операції, коли поєднуються проплати лізингових зобов'язань у грошовій формі і компенсацією у вигляді продукції, виготовленої на лізинговому …
ЛІЗИНГ ІМПОРТНИЙ
рос. лизинг импортный торговельна операція, якою передбачається закупка лізинговою компанією обладнання в іноземної фірми для передання на лізингових засадах вітчизняним …
ЛІЗИНГ БАНКІВСЬКИЙ
рос. лизинг банковский лізингова операція, за якою лізингодавцем виступає банк, що закуповує на замовлення лізингоодержувача обладнання (устаткування, транспортні засоби) і здає йому в …
ЛІЗИНГ ВНУТРІНАЦІОНАЛЬНИЙ
рос. лизинг внутринациональный лізингові операції, за яких усі учасники угоди з однієї країни.
ЛІЗИНГ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
рос. лизинг генеральный лізингова угода, яка дає монопольне право лізингоодержувачеві доповнювати комплекти орендованого обладнання самостійно без додаткової згоди лізингодавця.
ЛІЗИНГ ГРОШОВИЙ
рос. лизинг денежный операції, коли вся кількість платежів здійснюється лізингоодержувачем у грошовій формі.
ЛІЗИНГ ГРУПОВИЙ , ЛІЗИНГ ВЕЛИКОМАСШТАБНИЙ
рос. лизинг групповой (крупномасштабный) або "біг-тікет-лізинг" — лізинг, що застосовується в оренді майнових комплексів або дорогого майна (заводів, бурових установок, літаків, суден) і …
ЛІЗИНГ ДІЙСНИЙ , ЛІЗИНГ НОРМАТИВНИЙ
рос. лизинг действительный (нормативный) лізингові операції, за яких отримання податкових і амортизаційних пільг не є головною і визначальною умовою операції.
ЛІЗИНГ ЕКСПОРТНИЙ
рос. лизинг экспортный лізингова операція, за якої виробник майна або посередницька фірма продає його лізинговій компанії, котра укладає подальшу лізингову угоду з закордонним …
ЛІЗИНГ З ГРОШОВИМ ПЛАТЕЖЕМ
рос. лизинг с денежным платежем лізингові операції, коли всі платежі здійснюються у грошовій формі.
ЛІЗИНГ З КОМПЕНСАЦІЙНИМ ПЛАТЕЖЕМ
рос. лизинг с компенсационным платежем Див. Лізинг компенсаційний.
ЛІЗИНГ З ЧАСТКОВИМ НАБОРОМ ПОСЛУГ
рос. лизинг с частичным набором услуг лізинг, за якого лізингодавці (часто іноземні лізингові організації) беруть на себе виконання лише окремих послуг (постачання запасних частин, …
ЛІЗИНГ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТІВ
рос. лизинг за счет собственных средств використання власного капіталу для фінансування лізингових програм.
ЛІЗИНГ ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ
рос. лизинг за счет привлеченных средств лізингові програми щодо реалізації масштабних дорогих проектів, які здійснюються за рахунок позик (багатьох банківських або фінансових компаній) …
ЛІЗИНГ ЗВИЧАЙНИЙ
рос. лизинг обыкновенный лізинг, який відбувається за ініціативою лізингоодержувача після наданої ним пропозиції лізинговій компанії придбати у власність на лізингових засадах з …
ЛІЗИНГ ЗВОРОТНИЙ
рос. лизинг возвратный 1. Вид фінансової лізингової угоди, за якою лізингодавець інвестує лізингоодержувача за умови продажу у власність лізингодавцю майна, що належало …
ЛІЗИНГ ЗОВНІШНІЙ
рос. лизинг внешний лізинг з участю іноземного капіталу, коли в лізинговій угоді хоча б одна із сторін одночасно представляє інтереси двох і більше країн, або якщо лізингодавець і …
ЛІЗИНГ КЛАСИЧНИЙ
рос. лизинг классический форма лізингових операцій, за якою лізингоодержувач бере на себе всі витрати з експлуатації взятого в оренду майна, у т. ч. суму податків.
ЛІЗИНГ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ
рос. лизинг компенсационный лізингова операція, за якою відповідно до умов лізингової угоди розрахунки проводяться у вигляді компенсаційних платежів, а саме платежі лізингоодержувач …
ЛІЗИНГ МІЖНАРОДНИЙ
рос. лизинг международный лізинг, який відбувається з участю компаній двох або більше країн. Він регулюється Конвенцією Міжнародного інституту з уніфікації приватного права з …
ЛІЗИНГ МОКРИЙ
рос. лизинг "мокрый" вид лізингу, що передбачає надання лізингодавцем повного набору послуг — технічне обслуговування обладнання, ремонт, страхування, підготовка обслуговуючого …
ЛІЗИНГ НЕПРЯМИЙ
рос. лизинг непрямой лізингова операція, за якою передача лізингодавцем майна в оренду відбувається через посередників за тристоронньою угодою: постачальник — лізингодавець — …
ЛІЗИНГ НЕРУХОМОСТІ
рос. лизинг недвижимости лізинг споруд, виробничих підприємств, технічних засобів, будівель, інших засобів комунікації та іншого нерухомого майна, що має стабільну територіальну …
ЛІЗИНГ ОБЛАДНАННЯ
рос. лизинг оборудования різновид лізингу рухомого майна, коли лізингоодержувач отримує за лізинговою угодою у користування окремі види або комплекти машин і механізмів або їх груп, що …
ЛІЗИНГ ОПЕРАТИВНИЙ
рос. лизинг оперативный лізингова операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу в платне користування матеріальні цінності, що належать лізингодавцю, на строк, не більший від …
ЛІЗИНГ ОПЕРАЦІЙНИЙ
рос. лизинг операционный різновид лізингової угоди, коли обумовлені нею строки оренди менші від строків фактичного зносу (амортизаційного періоду) орендованого обладнання. За таких умов …
ЛІЗИНГ ПОВНИЙ
рос. лизинг полный вид лізингової угоди, за якою лізингодавець зобов'язується проводити повне обслуговування (ремонт, заміну вузлів, деталей) наданого в оренду обладнання протягом строку …
ЛІЗИНГ ПОНОВЛЮВАНИЙ , ЛІЗИНГ РЕВОЛЬВЕРНИЙ
рос. лизинг обновляемый (револьверный) лізингова операція, за якою відповідно до умов лізингової угоди лізингодавачем почергово здійснюються поставки обладнання (машин, матеріалів) …
ЛІЗИНГ ПРЯМИЙ , ЛІЗИНГ ДВОСТОРОННІЙ
рос. лизинг прямой (двухсторонний) лізинг, за якого власник майна (виробник) самостійно здає об'єкт лізингу. Тим самим постачальник і лізингодавець поєднані в одній особі без втручання …
ЛІЗИНГ РОЗДІЛЬНИЙ
рос. лизинг раздельный лізинг з частковим фінансуванням лізингодавцем — найскладніша форма лізингу, пов'язана з залученням багатьох різних каналів фінансування дорогих проектів. При …
ЛІЗИНГ РУХОМОГО МАЙНА
рос. лизинг движимого имущества лізинг транспортних засобів (літаків, пароплавів, залізничних вагонів, цистерн, тракторів, комбайнів, автомобілів), які не мають прив'язки до нерухомих …
ЛІЗИНГ СЕКОНД ХЕНД
рос. лизинг "секонд хенд" лізинг майна, що вже було в експлуатації, машин, обладнання, технологічних ліній, транспортних засобів тощо. У цьому випадку об'єкт передається в оренду не за …
ЛІЗИНГ СПЕЦІАЛЬНИЙ
рос. лизинг специальный лізинг, який відбувається за спеціальними цільовими великомасштабними проектами (програмами) транспортного чи іншого будівництва.
ЛІЗИНГ ТЕРМІНОВИЙ , ЛІЗИНГ ОДНОРАЗОВИЙ
рос. лизинг срочный, одноразовый лізингова операція, коли лізинговою угодою передбачено проведення одноразової операції (поставок транспортних засобів, обладнання, технологічних ліній) …
ЛІЗИНГ ТРАНЗИТНИЙ
рос. лизинг транзитный лізинг, за якого майно передається іноземній лізинговій компанії, а та, в свою чергу, укладає угоду з орендарем третьої країни.
ЛІЗИНГ ФІКТИВНИЙ , ЛІЗИНГ СПЕКУЛЯТИВНИЙ
рос. лизинг фиктивный (спекулятивный лізингова угода, за якою мається на меті одержати прибуток за рахунок отримання необґрунтованих податкових і амортизаційних пільг.
ЛІЗИНГ ФІНАНСОВИЙ
рос. лизинг финансовый угода, за якою лізингодавець купує матеріальні цінності на замовлення лізингоодержувача з подальшою передачею їх у платне користування лізингоодержувачу на строк …
ЛІЗИНГ ЧИСТИЙ
рос. лизинг чистый лізинг, у здійсненні якого основні зобов'язання щодо обслуговування майна бере на себе лізингодавець — сплачує всі податки і збори, здійснює страхування і несе інші …
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
рос. лизинговая компания суб'єкт підприємницької діяльності, власники певних обсягів і видів майна, котрі здійснюють операції з передання у строкову оренду власного чи придбаного майна — …
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
рос. лизингодатель суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює лізингову діяльність, передає в користування майно за договором лізингу. Лізингодавцями можуть бути фінансові …
ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
рос. лизингополучатель суб'єкт підприємницької діяльності, що користується предметом лізингу.
ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ (ЛТЕК)
рос. Лечебно-трудовая экспертная комиссия (ЛТЭК) спеціальна комісія відділу соціального забезпечення районної, міської, обласної ради народних депутатів, на яку покладається визначення …
ЛІКВІДАНТ
рос. ликвидант кредитор, який пред'являє вимоги до підприємця, фірми, що припинили свою діяльність, справу.
ЛІКВІДАТ
рос. ликвидат боржник, з якого стягують борг у зв'язку з ліквідацією його справи, діла, бізнесу.
ЛІКВІДАТОР
рос. ликвидатор 1. Особа, на яку покладено здійснення ліквідації товариства, організації. Л. зазначається завчасно в установчому документі або назначається судом. Він, як правило, є …
ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ
рос. ликвидационная стоимость надходження від продажу основних засобів, придатних будівельних матеріалів, деталей, металобрухту, що залишилися після припинення функціонування об'єкта.
ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ
рос. ликвидационная комиссия тимчасовий орган, уповноважений власником, судом або іншим органом зупинити діяльність підприємства. Вміщує в офіційних друкованих засобах за місцем …
ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС
рос. ликвидационный баланс Див. Баланс ліквідаційний.
ЛІКВІДАЦІЯ
рос. ликвидация припинення діяльності акціонерного товариства, компанії, фірми у зв'язку з закінченням строку, на який вони були створені, за рішенням загальних зборів, вищестоящого …
ЛІКВІДАЦІЯ ДОБРОВІЛЬНА
рос. ликвидация добровольная ліквідація, що здійснюється ліквідаційною комісією, назначеною підприємством, котре припиняє свою діяльність.
ЛІКВІДАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ
рос. ликвидация ценностей перетворення матеріальних і фінансових засобів та інших цінностей у готівку.
ЛІКВІДИ
рос. ликвиды готівка у касі фірми та інша готівка, що знаходиться у її розпорядженні.
ЛІКВІДНІ АКТИВИ
рос. ликвидные активы 1. Засоби, які можна легко реалізувати, перетворивши їх у гроші. До Л.а. належать: самі гроші, золото, короткотермінові державні цінні папери, кошти на поточних …
ЛІКВІДНІ ЗАСОБИ
рос. ликвидные средства Див. Ліквідні активи.
ЛІКВІДНІСТЬ
рос. ликвидность 1. Можливість перетворення активів підприємства, цінних паперів у готівку. 2. Здатність позичальника своєчасно сплатити суми своїх майнових зобов'язань. 3. Можливість …
ЛІКВІДНІСТЬ АКЦІЙ
рос. ликвидность акции можливість власника (утримувача) акцій перетворити їх у гроші, отримавши від продажу суму, більшу за витрачену при купівлі або обчислену з урахуванням отриманих …
ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ БАНКУ
рос. ликвидность баланса банка співвідношення між активами і пасивами балансу банку за певними строками; при досягненні рівності активів і пасивів баланс вважається ліквідним.
ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВ
рос. ликвидность банков здатність банку своєчасно виконувати зобов'язання, перетворювати статті свого активу в гроші для оплати зобов'язань з пасиву.
ЛІКВІДНІСТЬ ВАЛЮТНА
рос. ликвидность валютная можливість країни або групи країн безперервно, своєчасно сплачувати свої міжнародні зобов'язання прийнятими платіжними засобами.
ЛІКВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНА
рос. ликвидность международная здатність держав виконувати свої міжнародні зобов'язання погашати борги; засоби її — іноземна валюта, золото, СДР, резервна позиція в МВФ.
ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ
рос. ликвидность рынка здатність ринку амортизувати зміни в попиті та пропозиції так, щоб вони не викликали значних кон'юнктурних коливань, зокрема цін на ринку. Л.р. забезпечується …
ЛІКВІДНІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. ликвидность ценных бумаг можливість перетворення цінних паперів у гроші.
ЛІКВІДНИЙ РИНОК
рос. ликвидный рынок властивість ринку забезпечувати стабільну кон'юнктуру без суттєвих змін у попиті та пропозиції, стабільному рівні цін.
ЛІКОТЬ
рос. локоть давня міра довжини, яка дорівнює приблизно довжині ліктьової кістки людини. На українських землях Л. мав у різний час 455- 495 мм, У Західній Україні в народному вжитку Л. …
ЛІМІТ
рос. лимит межа, границя) — 1. Встановлена певними правовими нормами гранична кількість, межа, рубіж, норма чогось, що не підлягає кількісним чи якісним змінам. 2. Встановлена в …
ЛІМІТ ДЕННИЙ
рос. лимит дневной ліміт, що встановлюється дилеру з валютних операцій протягом операційного дня (в цілому і по кожній валюті зокрема). Він може значно перевищувати ліміт на закінчення …
ЛІМІТ КРЕДИТНИЙ
рос. лимит кредитный 1. Максимальна вартість предмета (цінного паперу) при його використанні як забезпечення кредиту (обмеження суми кредиту). 2. Ліміт кредитування одного позичальника.
ЛІМІТ ЦІН
рос. лимит цен максимально допустимі зміни цін, що вводяться на деяких товарних ринках і ринках цінних паперів протягом однієї біржової сесії для відвернення надзвичайних кон'юнктурних …
ЛІМІТАЦІЯ
рос. лимитация обмеження, встановлення ліміту на певні види діяльності, певні операції.
ЛІМІТЕД (LTD)
рос. лимитед (ltd) додаток до назви товариства, компанії тощо. який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'язаннями. Пайовики, акціонери несуть відповідальність за …
ЛІМІТНА ЦІНА
рос. лимитная цена 1. Встановлення в адміністративному порядку верхньої межі цін на товари чи послуги. 2. Визначення на товарних чи фондових біржах максимально допустимих цін протягом …
ЛІМІТОВАНА ЧЕКОВА КНИЖКА
рос. лимитированная чековая книжка спеціальна чекова книжка, що містить певну кількість чеків на строго певну суму. Строк дії такої книжки обмежений, здебільшого складає 6 місяців з дня …
ЛІМІТОВАНИЙ ЧЕК
рос. лимитированный чек Див. Чек лімітований.
ЛІМІТУВАННЯ
рос. лимитирование Диб. Лімітація.
ЛІМІТУВАННЯ КРЕДИТУ
рос. лимитирование кредита обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними сумарними межами та умовами надання кредиту
ЛІМІТУЮЧЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
рос. лимитирующее ценообразование стратегія ціноутворення, згідно з якою домінуюча на ринку фірма встановлює ціну на рівні, меншому за той, який здатний дати їй максимальний прибуток. …
ЛІНІЙКА
рос. линейка рядок вікна або екрана дисплея, що містить пункти меню в діалогових системах.
ЛІНІЙНА ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ
рос. линейная подчиненность право давати розпорядження усім нижчестоящим співробітникам стосовно всіх функцій, які вони здійснюють. Усі розпорядження йдуть зверху донизу — від …
ЛІНІЙНА ПРОГРАМА
рос. линейная программа Див. Лінійне кодування.
ЛІНІЙНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ
рос. линейная форма управлення виробничі (службові) відносини між керівниками і підпорядкованими їм органами в багатоланкових, багаторівневих системах управління, за яких вищестояща …
ЛІНІЙНЕ КОДУВАННЯ
рос. линейное кодирование набір команд (програма), що не містить циклів і переходів.
ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
рос. линейное программирование розділ математики, що вивчає задачі оптимізації з обмеженнями у вигляді системи лінійних нерівностей.

1 2 3 > >>

© www.ukrslov.com - 2010