Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Н (294)

1 2 3 > >>
НІГІЛІЗМ
рос. нигилизм (від латин. nihil — ніщо) — точка зору абсолютного заперечення, не пов'язаного з жодними позитивними ідеалами.
НІГІЛІСТ
рос. нигилист (від латин. nihil — ніщо, нічого) — 1. Людина, яка негативно ставиться до всього загальновизнаного. 2. Переносно — малоосвічена, в чомусь малообізнана, збайдужіла людина.
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД, ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У МЕЖАХ ПРОГРАМИ ТРАНСФОРМ УРЯДУ НІМЕЧЧИНИ
рос. Немецко-украинский фонд, программа содействия развитию малых и средних предприятий в рамках программы "Трансформ" правительства Германии створений у 1996 р. з метою фінансування …
НА ВИМОГУ
рос. до востребования 1. Один з видів банківських послуг, аналогічний одержанню і зберіганню банківської кореспонденції "на вимогу". 2. Тип банківського вкладу. 3. Різновиди одержання …
НАБІР
рос. набор 1. Сукупність, підбір предметів одного призначення, що утворюють щось ціле, комплекс (напр. косметичний Н.). 2. Масовий прийом на роботу, в навчальний заклад. 3. Процес …
НАБІР ДАНИХ
рос. набор данных ідентифікована сукупність фізичних записів, яка організована за одним із встановлених у системі обробки даних способів і представлена файлами або частинами файлів у …
НАБІР КОМАНД
рос. набор команд Див. Система команд.
НАВІГАЦІЯ
рос. навигация 1. Період року (навігаційний період), протягом якого використовують водні шляхи в транспортних цілях (залежно від місцевих кліматичних умов). Розрізняють Н. фізичну …
НАВМИСНИЙ ДЕМПІНГ
рос. преднамеренный демпинг тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і подальшого встановлення монопольних цін.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
рос. обучающая программа навчальний алгоритм — повний опис процесу навчання, що містить навчальний матеріал, завдання, необхідні для його засвоєння, роз'яснення та вказівки щодо його …
НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ
рос. настоятельные потребности найважливіші потреби людини, без задоволення яких вона не може обійтись.
НАГЛЯД
рос. надзор одна із форм контролю за дотриманням встановлених вимог щодо тієї чи іншої діяльності. Ведеться різними міністерствами, проектними організаціями з метою забезпечення якості …
НАГРОМАДЖЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
рос. накопленная задолженность борг (дебіторський, кредиторський, з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій), що нагромадився за певний період і підлягає поверненню.
НАГРОМАДЖЕНИЙ ЗНОС
рос. накопленный износ сукупне зношення основних засобів за весь час їх експлуатації, а також довготермінових активів, визначених як накопичення зносу за попередні періоди.
НАГРОМАДЖЕНИЙ ПРОЦЕНТ
рос. накопленный процент процент, що набігає з моменту останньої виплати за облігацією. При купівлі облігації Н.п. включається в її ціну і повертається її власникові при наступній …
НАГРОМАДЖЕННЯ
рос. накопление відкладання частини доходу, прибутку на майбутні витрати, перетворення частини прибутку в капітал (нарощення капіталу), збільшення запасів матеріалів, основних засобів …
НАГРОМАДЖЕННЯ ГРОШОВІ
рос. накопления денежные Див. Акумуляція грошових засобів.
НАДІЙНІСТЬ
рос. надежность здатність об'єктів, товарів зберігати певні властивості, незмінні якості протягом заданого періоду. В економіці Н. означає стійкість економічної, фінансової установи, …
НАДІЙНІСТЬ РИНКУ
рос. надежность рынка стійкість ринку до політичних потрясінь. прорахунків і помилок економічних, фінансових та інших вищих органів.
НАДІЙНИЙ ПАПІР
рос. надежная бумага ринковий цінний папір, здатний приносити стійкий дохід. Входить до пакету цінних паперів. Надійність цінного паперу може бути практично доведена після певного …
НАДІЛ
рос. надел земельна ділянка, що надана в користування індивідуальному власникові, фермерові, сім'ї — тому, хто займається сільським господарством.
НАДАННЯ ПОЗИК
рос. выдача ссуд надання банками коштів у вигляді позик підприємствам і організаціям для оплати рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи, для формування виробничих …
НАДБАВКА
рос. надбавка 1. Додаткові виплати працівникам за особливо складні умови роботи, високу кваліфікацію, високоякісні і відповідальні роботи. 2. Додаток до номінальної ціни товару за його …
НАДБУДОВА
рос. надстройка сукупність політичних, юридичних, релігійних, філософських, етичних, естетичних та інших поглядів суспільства й відповідних їм установ і організацій, породжених …
НАДЛИШКИ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
рос. излишки оборотных средств перевищення наявних оборотних засобів підприємств того рівня, який необхідний для виробництва.
НАДЛИШКИ ТОВАРНИХ ЦІННОСТЕЙ
рос. излишки товарных ценностей перевищення нормативного рівня матеріальних цінностей.
НАДЛИШКОВІ ПОТУЖНОСТІ
рос. избыточные мощности устаткування, що є на підприємстві, понад рівень, необхідний для проектних умов. Н.п. призначаються для випадків термінового розширення виробництва чи швидкої …
НАДЛИШКОВІ РЕЗЕРВИ
рос. избыточные резервы перевищення мінімального рівня резервних запасів, що їх банки обов'язково мають тримати у власних сховищах або у вигляді вкладів у центральному банку країни.
НАДЛИШКОВА ІНФОРМАЦІЯ
рос. избыточная информация додаткова інформація, що слугує для надання достовірності основній інформації при її збереженні й передачі.
НАДЛИШКОВА ПРОПОЗИЦІЯ
рос. избыточное предложение пропозиція, що знач-но перевищує попит і призводить до затоварювання.
НАДЛИШКОВИЙ КОД
рос. избыточный код код, який допускає більшу кількість кодових комбінацій, аніж потрібно для надання інформації. Додаткові комбінації забезпечують можливість контролю правильності …
НАДЛИШКОВИЙ ПОДАТКОВИЙ ТЯГАР
рос. избыточное налоговое бремя втрата для суспільства чистої вигоди, зумовленої введенням чи збільшенням податків, що призводить до зниження рівня виробництва і викликає зменшення …
НАДЛИШКОВИЙ ПОПИТ
рос. избыточный спрос попит, що значно перевищує пропозицію і призводить до дефіциту товарів, зростання цін.
НАДЛИШОК ДЛЯ ВИРОБНИКА
рос. излишек для производителя додатковий прибуток, одержаний в результаті непередбаченого підвищення цін.
НАДЛИШОК ДЛЯ ПОКУПЦЯ
рос. излишек для покупателя можлива різниця на користь покупця між фактичною платою і платою, що передбачалася.
НАДЛИШОК КАПІТАЛУ
рос. избыток капитала обсяги капіталу, що перевищують кількість, необхідну для реалізації передбаченого проекту.
НАДЛИШОК КАСОВОЇ ГОТІВКИ
рос. излишек кассовой наличности кількість грошей у касі підприємства, що перевищує потреби касового обслуговування. Н.к.г. може призвести до накладення штрафних санкцій.
НАДЛИШОК КРЕДИТУ
рос. избыток кредита 1. Сума цільового кредиту, що перевищує необхідну. 2. Перевищення кредитних пропозицій над попитом на ці кредити.
НАДЛИШОК У СТРАХУВАННІ
рос. избыток в страховании 1. Сума, що є першою частиною витрат, які робить страхувальник за умовами страхування (напр.. адміністративні витрати). 2. Залишок ризику, який не може бути …
НАДНОРМАТИВНІ ЗАПАСИ
рос. сверхнормативные запасы перевищення понад нормативний рівень товарних запасів, необхідних для функціонування торговельного процесу.
НАДПЛАНОВИЙ ПРИБУТОК
рос. сверхплановая прибыль прибуток, одержаний підприємством понад грошову суму, передбачену плановим завданням, стратегією фірми, компанії.
НАДПРИБУТОК
рос. сверхприбыль надзвичайно високий рівень прибутку, що досягається, як правило, за допомогою монопольних засобів і прийомів.
НАДУРОЧНА РОБОТА
рос. сверхурочная работа робота, яку виконує робітник або службовець за розпорядженням або за згодою адміністрації підприємства (установи) понад встановлений для даної категорії …
НАЙБІЛЬШЕ СПРИЯННЯ
рос. наибольшее благоприятствование режим економічних відносин між державами, за якого одна країна надає іншій такі ж сприятливі умови, якими користується або буде користуватись у …
НАЙМАНА ПРАЦЯ
рос. наемный труд праця особи, яка працює за договором найму на підприємстві, що належить іншому власникові.
НАЙМЕННИК
рос. именник 1. Перелік поіменованих моделей виробів, товарів, призначених для виробництва, імпорту тощо. 2. Клеймо підприємства, яке виготовляє вироби з дорогоцінних металів.
НАЙМИТ
рос. батрак у Київській Русі та середньовічній Україні — позастановий прошарок населення, що складався з розореного сільського та міського люду, холопів, які були позбавлені засобів …
НАЙМОДАВЕЦЬ
рос. наймодатель учасник договору найму, який надав майно, товару тимчасове користування наймачеві за винагороду, обумовлену в договорі.
НАЙОМ
рос. наем надання майна його власником (наймодавцем) іншій стороні (наймачеві) у тимчасове користування за певну плату. Див. також Оренда.
НАКАЗ
рос. приказ 1. Акт управління, що його видають керівники міністерств, відомств, організацій, установ, підприємств та фірм. Право на здійснення такого акту визначають: Конституція …
НАПОЛЕОНДОР
рос. наполеондор французька золота монета вартістю 20 франків, карбувалася до 1914 р. Частково збереглася в обігу досі.
НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
рос. начислення на заработную плату обов'язкові внески підприємств, організацій та установ усіх форм власності до Пенсійного фонду. Фонду соціального страхування та ін. Обчислюють у …
НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ
рос. начисление процентов обчислення плати за позикові кошти, здійснювані за рахунковими поточними (крім бюджетних), позиковими, депозитними та іншими рахунками. Рівень процентних …
НАРОДНІ БАНКИ
рос. народные банки інвестиційні банки в країнах, що розвиваються. Вони спеціалізуються на залученні невеликих збережень населення.
НАРОДНА ТОРГІВЛЯ
рос. "народная торговля" перший споживчий кооператив на західноукраїнських землях, заснований 1883 р. у Львові для об'єднання сільських і маломістечкових крамниць (громадських і …
НАРОДНЕ БАГАТСТВО
рос. народное богатство Див. Національне багатство.
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. народное хозяйство система суспільного виробництва. обміну, розподілу і споживання продуктів, що охоплює певні територіальні межі. Первинними осередками Н.г. є підприємства й …
НАРОЩУВАННЯ
рос. наращивание процес збільшення суми грошей в результаті приєднання процентів до початкової суми (напр., процентів на депозит, до суми вкладу тощо).
НАРЯД
рос. наряд документ-розпорядження робітникові або групі робітників на виконання певної роботи. У Н. зазначається зміст роботи, її обсяг, форма оплати праці, тарифний розряд, норми й …
НАРЯД НА РОБОТУ
рос. наряд на работу Див. Наряд.
НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ
рос. наряд-заказ документ, на підставі якого поставлялись товари на експорт в умовах державної монополії на зовнішню торгівлю. Н.-з. видавався заводам-виготовлювачам …
НАСКОК НА БАНК
рос. "набег на банк" масове вилучення вкладниками грошей з банку, пов'язане з сумнівами в його надійності.
НАСТУПНИЦТВО
рос. преемственность об'єктивний необхідний зв'язок між новим і старим у процесі розвитку. Правильне розуміння і тлумачення процесів Н. має особливе значення для аналізу закономірностей …
НАТУРА
рос. натура 1. Природа, дійсність, реальність. 2. Природжена властивість, характер, вдача людини. 3. Товари продовольчі й непродовольчі як платіжний засіб, що замінює гроші.
НАТУРАЛІЗАЦІЯ
рос. натурализация правовий акт і порядок набуття громадянства іншої країни. Н. регулює законодавство кожної країни, встановлюючи передумови та процедури. Залежно від Імміграційної …
НАТУРАЛІЗУВАТИСЯ
рос. натурализоваться набути права громадянства в чужій країні.
НАТУРАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ КРЕДИТУ
рос. натуралистическая теория кредита теорія, що трактує кредит як спосіб перерозподілу наявних матеріальних цінностей. Прибічники Н.т.к. ототожнювали позичковий капітал з дійсним, …
НАТУРАЛЬНІ ВИМІРЮВАЧІ
рос. натуральные измерители показники економічної діяльності, виробництва, споживання, виражені у фізичних одиницях.
НАТУРАЛЬНІ ПОВИННОСТІ
рос. натуральные повинности зобов'язання населення, накладені на нього державою, виконувати громадські роботи (напр., будівництво Доріг, очистка водоймищ, прилеглої території, вирубка …
НАТУРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
рос. натуральные показатели статистичні показники, що виражають у фізичних одиницях виміру обсяг тих чи інших матеріальних благ (у мірах лінійних, вазі, потужності, поштучно тощо). Див. …
НАТУРАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ
рос. натуральные трансферты державна допомога населенню, надана у вигляді натуральних товарів і послуг. Це, насамперед, медичне обслуговування, безплатне харчування, освіта.
НАТУРАЛЬНА МОНОПОЛІЯ
рос. натуральная монополия монополія, дія якої забезпечує мінімізацію довгострокових середньогалузевих витрат виробництва товару, що дає можливість установити цілковитий контроль над …
НАТУРАЛЬНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ
рос. натуральная форма оплаты труда видача працівникам усієї заробітної плати чи її частини продукцією, що виробляється підприємством, або продукцією, закупленою підприємством для оплати …
НАТУРАЛЬНА ФОРМА ПРОДУКТУ
рос. натуральная форма продукта сукупність природних властивостей продукту, завдяки яким він може задовольнити ту чи іншу потребу людини, тобто має форму споживної вартості. Як споживні …
НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. натуральное хозяйство господарство, що задовольняє свої потреби за рахунок власного виробництва.
НАТУРАЛЬНЕ ЧИСЛО
рос. натуральное число одне з ряду цілих чисел: нуль, один, два... Інколи Н.ч. визначаються не з нуля, а з одиниці.
НАТУРАЛЬНИЙ ВИРАЗ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
рос. натуральное выражение продукции промышленности вираження обсягу продукції, а також сукупності порівняно однорідних матеріальних благ у фізичних одиницях (кілограмах, метрах, штуках …
НАТУРАЛЬНИЙ ПОДАТОК
рос. натуральный налог податок, що його сплачують у натуральній, товарній формі. Колгоспи й селянські господарства, напр., вносили його певною кількістю с.-г. продуктів.
НАУКОЄМНІ ГАЛУЗІ
рос. наукоемкие отрасли галузі економіки, продукція, роботи і послуги яких відзначаються значним використанням новітніх досягнень науки й техніки. Як правило, ці галузі витрачають значні …
НАУКОЄМНІСТЬ
рос. наукоемкость показник, що характеризує ступінь наукової забезпеченості і використання у виробничих процесах, підприємницькій і іншій діяльності науково-дослідних, …
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
рос. научные исследования процес опрацювання нових наукових знань, один із видів пізнавальної діяльності. Суть Н.д. полягає у встановленні наукових фактів і закономірностей, розробці …
НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
рос. научная организация труда система заходів, що забезпечує підвищення ефективності функціонування живої праці на основі сучасних досягнень науки і найновішої техніки.
НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ
рос. научная организация управления цільова, свідома, узагальнена, систематизована за певними ознаками організація управління, за якої суб'єкти управління — суб'єкти підприємницької …
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ (НВО)
рос. научно-производственное объединение (НПО) єдиний науково-виробничий і господарський комплекс, до складу якого входять науково-дослідні, проектно-конструкторські, технологічні …
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
рос. научно-техническая программа програма (план діяльності), що розробляється на основі широкої практичної реалізації програмно-цільового методу планування в напрямі розвитку науки і …
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ
рос. научно-техническая продукция закінчені й матеріалізовані результати (винаходи, розробки, наукові звіти, патенти) наукових досліджень, проектно-конструкторських робіт, консалтингових …
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ (НТР)
рос. научно-техническая революция (НТР) докорінне, якісне реформування виробничих сил на основі перетворення науки у провідний фактор розвитку суспільного виробництва. Як довгостроковий …
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
рос. научно-технический потенциал сукупність наявних можливостей і ресурсів, які має у своєму розпорядженні держава для вирішення науково-технічних проблем.
НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС (НТП)
рос. научно-технический прогресс (НТП) 1. Поступальний, взаємопов'язаний розвиток науки і техніки, що зумовлюється об'єктивною необхідністю розвитку матеріального виробництва, ростом і …
НАФТОДОЛАРИ
рос. нефтедоллары державні прибутки країни-експортера нафти від торгівлі нею; підприємницький прибуток державних нафтових компаній.
НАЦІНКА ДИЛЕРА
рос. наценка дилера оплата дилерських функцій, пов'язаних з купівлею у клієнта цінних паперів і наступним продажем за вищою ціною, куди входить і сума оплати його послуг.
НАЦІНКИ
рос. наценки надбавки до роздрібних цін на споживчі товари, що продаються в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування. Система Н. використовується і в сфері …
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
рос. национализация акт одержавлення приватної власності з викупом чи без нього, право держави володіти майном з переданням його в користування установам, підприємствам, групам чи …
НАЦІОНАЛІЗМ ЕКОНОМІЧНИЙ
рос. национализм экономический Див. Економічний націоналізм.
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ
рос. национальные интересы примноження матеріальних і культурно-духовних національних цінностей у політиці певної держави, спрямоване на її економічне зростання і розвиток.
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ
рос. национальные интересы украины розбудова державності, економічної демократії, досягнення економічної безпеки, реструктуризація економіки, системна ринкова трансформація, …
НАЦІОНАЛЬНІ БАНКИ
рос. национальные банки великі комерційні банки США, яким федеральний уряд в особі контролера грошового обігу видає чартер (санкціоноване право на проведення банківських операцій).
НАЦІОНАЛЬНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
рос. национальные валютные системы системи закріплені правовими нормами з випуску грошей та організації грошового обігу в країні.
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ
рос. национальные меншинства окремі групи населення в державі, за своєю мовою і культурою відмінні від корінної нації, бо утворилися в результаті відриву частини нації під час зміни …
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
рос. национальные счета рахунки джерел національного доходу. На основі даних про виробництво, джерел доходів, цін, витрат виявляються загальні результати діяльності у різних галузях і …

1 2 3 > >>

© ukrslov.com - 2010