Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
П'Я
рос. пья розмінна монета М'янми, дорівнює 1/100 к'ята.
П'ЯТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ
рос. пять фундаментальных экономических вопросов основні питання, на які економічна наука має відповідати: 1) що виробляти: 2) як виробляти; 3) як розподілити загальний обсяг виробленої …
ПІЄТЕТ
рос. пиетет глибока повага, пошана до когось, до чогось.
ПІАСТР
рос. пиастр 1. Розмінна монета Єгипту, Лівану, Сирії, Судану, дорівнює відповідно 1/100 єгипетського, ліванського, сирійського та суданського фунта. 2. Те саме, що й куруш. 3. Італійська …
ПІБОР
рос. пибор процентна ставка, за якою паризькі банки надають короткострокові кредити першокласним банкам.
ПІВДЕННОТИХООКЕАНСЬКИЙ ФОРУМ
рос. южнотихоокеанский форум регіональна політична й економічна організація, що об'єднує 15 держав і території південної частини Тихого Океану, створенау 1971 р.
ПІДВИЩЕНИЙ ПРОЦЕНТ
рос. повышенный процент процент приведення капіталовкладень на майбутній період до їх вартості в нинішньому періоді, обчислений з урахуванням ризику капіталовкладень.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
рос. повышение квалификации заходи для розширення та поглиблення знань, умінь та професійних навичок працівників певної спеціальності. П.к. передбачає вивчення складніших робіт, освоєння …
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
рос. повышение производительности труда підвищення ступеня ефективності праці, тобто збільшення випуску продукції за одиницю часу або зменшення часу на виготовлення одиниці продукції. …
ПІДЗВІТНІ СУМИ
рос. подотчетные суммы гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження. Видають їх на підставі …
ПІДНЕСЕННЯ
рос. подъем фаза економічного циклу, під час якої спостерігається інтенсивне зростання споживчого виробництва, а курси акцій і процентні ставки піднімаються до найвищого у даному циклі …
ПІДНЕСЕННЯ ЕКОНОМІЧНЕ
рос. подъём экономический стан економіки країни, що характеризується ростом виробництва, підвищенням його ефективності, зростанням життєвого рівня різних категорій населення, …
ПІДПІЛЬНА ЕКОНОМІКА
рос. подпольная экономика економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистичне не обліковується, приховується від держави.
ПІДПРИЄМЕЦЬ
рос. предприниматель особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю — приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг відповідно до …
ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ
рос. предприимчивость здатність осіб, учасників підприємницької діяльності на високому професійному рівні здійснювати заходи, виконувати службові функції, спрямовані на досягнення певних …
ПІДПРИЄМНИЦТВО
рос. предпринимательство 1. Самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання …
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ДОХІД
рос. предпринимательский доход частина прибутку від підприємницької діяльності, яку одержують самі підприємці.
ПІДПРИЄМСТВО
рос. предприятие самостійна господарсько-адміністративна самофінансована і самоуправлінська одиниця — юридична особа, яка здійснює виробничі, комерційні, торговельні та інші функції, …
ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ
рос. предприятие государственное підприємство, основні засоби якого є державною власністю, а керівники призначаються державними органами або працюють за контрактом. Якщо воно бюджетне, …
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
рос. предприятие с иностранными инвестициями акціонерне або неакціонерне підприємство, у якому прямому інвестору-резиденту іншої країни належить понад 10 відсотків звичайних акцій і …
ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ
рос. предприятие малое Див. Моле підприємство.
ПІДПРИЄМСТВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
рос. предприятие муниципальное підприємство, засоби виробництва якого перебувають у муніципальній власності.
ПІДПРИЄМСТВО ОРЕНДНЕ
рос. предприятие арендное підприємство, взяте в оренду у приватного власника або держави групою орендарів, напр., колективом підприємства або окремим підприємцем.
ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ
рос. предприятие частное підприємство, що має одного господаря, основане на приватній власності індивідуальної особи, розпорядника капіталу підприємства. Різновидністю П.п. є сімейне …
ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНЕ
рос. предприятие совместное Див. Спільне підприємство.
ПІДПРИЄМСТВО УНІТАРНЕ
рос. предприятие унитарное 1. Комерційна організація, не наділена правом власності і не має закріпленого за нею права володіння майном. 2. Державне або муніципальне підприємство, …
ПІДРОБКА
рос. подлог злочин, який полягає у виготовленні фальшивого документа або внесенні в офіційний документ явно неправдивих відомостей, а також у зміні змісту, характеру і призначення …
ПІДРОЗДІЛ
рос. подразделение офіційно виділена частина підприємства, установи і працівники, що належать до цього П., за якими закріплене певне коло завдань, функцій, робіт. До Л. відносять …
ПІДРЯД
рос. подряд договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов'язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням …
ПІЖОН
рос. пижон пуста, безвідповідальна, франтувата людина, джиґун.
ПІК
рос. пик 1. Гостроверха гірська вершина. 2. Найвища точка (межа) розвитку певного явища, здобуття чогось; короткочасне різке піднесення у чомусь: економічному розвиткові, підвищенні …
ПІКАНТНИЙ
рос. пикантный 1. Різкий, гострий на смак. 2. Не до кінця зрозумілий, недоторканий, ставить у незрозуміле або не до кінця зрозуміле становище. 3. Переносно — спокусливий, той, що …
ПІКТОГРАМА
рос. пиктограмма умовне зображення інформаційного об'єкта або операції в графічному інтерфейсі користувача. П. виключає залежність від природної мови і її вибір веде до активізації …
ПІЛОТАЖ
рос. пилотаж 1. Мистецтво керувати літальним апаратом. 2. У соціологічних дослідженнях при проведенні анкетного опитування — перша експериментальна стадія пробного опитування …
ПІЛЬГИ
рос. льготы переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних податків, …
ПІЛЬГИ АДРЕСНІ
рос. льготы адресные пільги, адресовані певним категоріям населення, підприємствам, особам за рішенням державних органів.
ПІЛЬГИ ПОДАТКОВІ
рос. льготы налоговые Див. Податкові пільги.
ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД КРЕДИТУ
рос. льготный период кредита відстрочка початку погашення кредиту після його повного використання. Широко вживається при наданні міжнародних середньо- і довгострокових кредитів, які …
ПІЛЬГОВИЙ СТРОК
рос. льготный срок час, що надається для завершення фінансування окремих об'єктів, закриття фінансових рахунків. У різних країнах коливається від і до 5 місяців. Протягом цього часу уряд …
ПІЛЬГОВИЙ ТАРИФ
рос. льготный тариф Див. Тариф пільговий.
ПІНТА
рос. пинта міра ємності в Англії і Америці (близько 0,5 л), а в давнину — й у Франції (майже 0,9л).
ПІРАТ
рос. пират 1. Причальна споруда, яка виступає у море (ріку), до якої можуть швартуватись морські (річкові) судна з обох боків. 2. Морський розбійник.
ПІСЛЯПЛАТА
рос. наложенный платеж форма розрахунків за вантаж або поштові відправлення (листи, бандеролі, посилки), за якої відправник доручає поштовому підприємству або транспортній організації …
ПІСТОЛЬ
рос. пистоль старовинна іспанська золота монета, офіційна назва — подвійне ескудо; карбувалася з XVI ст. до середини XIX ст.
ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ
рос. паблик рилейшнз система некомерційних зв'язків з громадськими організаціями, впливу на громадську думку з використанням засобів масової інформації з метою завоювання провідного …
ПАБЛІСІТІ
рос. паблисити 1. Популярність, славнозвісність підприємств. 2. Дії, спрямовані на піднесення самореклами, престижу, популярності фірми, підприємства, а також масового впливу на …
ПАГАМЕНТ
рос. пагамент платіж за товари, послуги готівкою.
ПАДІННЯ КУРСУ
рос. снижение курса зниження курсу цінних паперів, валюти у зв'язку зі зміною кон'юнктури ринку.
ПАДАЮЧИЙ ПОПИТ
рос. падающий спрос попит, що має стійку тенденцію до зниження.
ПАЙ
рос. пай 1. Розмір майнового (грошового) внеску у спільну матеріальну справу при заснуванні підприємницької, споживчої чи іншої структури. 2. Частка юридичної чи фізичної особи у …
ПАЙ КООПЕРАТИВНИЙ
рос. пай кооперативный майновий внесок членів кооперативних організацій, який разом з іншими коштами — членськими внесками цільового призначення є матеріальною основою початкової …
ПАЙОВИЙ ФОНД
рос. паевой фонд сума пайових внесків компанії, підприємства, фірми, кооперативу, товариства. Фіксується у пайовому свідоцтві. Величина паю зумовлює дивіденди, які одержує кожний пайовик …
ПАЙОВИК
рос. паевик особа, котра внесла пай і стала, таким чином, членом товариства, в яке внесений пай.
ПАЙСА , ПАЙС
рос. пайса, пайс розмінна монета Індії та Пакистану, дорівнює 1/100 рупії, а також Бангладеш, дорівнює 1/100 таки.
ПАКГАУЗ
рос. пакгауз складське приміщення для тимчасового зберігання вантажів при митницях, залізничних станціях і т.п.
ПАКЕТ ДИСКІВ
рос. пакет дисков комплект з кількох магнітних дисків — носіїв інформації.
ПАКЕТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. пакет ценных бумаг партія цінних паперів на велику суму.
ПАКЕТНИЙ ФАЙЛ
рос. пакетный файл Див. Командний файл.
ПАКОТИЛЬНИЙ ТОВАР
рос. пакотильный товар товар низької якості.
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
рос. топливно-энергетический комплекс комплекс базових галузей промисловості, котрі виробляють паливно-енергетичні ресурси. Об'єднує виробничу діяльність електроенергетики, нафтової та …
ПАПЕТТО
рос. папетто срібна монета Папської області, карбувалася в 1754-1866 рр.
ПАРА
рос. пара розмінна монета Туреччини, дорівнює 1/40 куруша (піастра); Югославії — дорівнює 1/100 югославського динара.
ПАРАДИГМА
рос. парадигма 1. Система форм одного й того самого слова, зокрема, яка представлена у вигляді таблиці (відмінювання іменників, дієслів). 2. Приклад з історії, що береться для доказу, …
ПАРАЛЕЛЬНА ВАЛЮТА
рос. параллельная валюта Див. Валюта паралельна.
ПАРАЛЕЛЬНА УГОДА
рос. параллельная сделка Див. Угода паралельна.
ПАРАМЕТР
рос. параметр 1. Показник, величина якого має значний вплив на економічні процеси. 2. Величина, що зберігає стале значення лише в умовах розв'язання даного завдання. 3. Величина, що нею …
ПАРАСОЛЬКА ПОДАТКОВА
рос. зонтик налоговый перенесення наперед збитків минулих років для захисту поточних і майбутніх доходів від податків шляхом зменшення доходів на величину збитків.
ПАРАСОЛЬКА ЦІН
рос. зонтик цен підтримка цін, встановлених фірмою-лідером, товарним монополістом.
ПАРАФ
рос. параф 1. Розчерк у підпису. 2. Скорочений підпис, ініціали.
ПАРАФІЯ
рос. парафия 1. Церковна громада — первинна (нижча) адміністративно-територіальна одиниця, юридична особа, що об'єднує віруючих. Керівний орган — церковна рада. 2. Переносно — юридичні, …
ПАРАФУВАННЯ
рос. парафирование 1-У міжнародній юридичній практиці — попереднє підтвердження умов договору його сторонами, скріплення підписами вповноважених осіб під кожною статтею або сторінкою …
ПАРИТЕТ
рос. паритет 1. Рівність, рівнозначність, рівне представництво сторін під час здійснення договірних актів, розгляду конфліктів, поділу майна, розгляду питань, що стосуються двох або …
ПАРИТЕТ ВАЛЮТНИЙ
рос. паритет валютный законодавче встановлене співвідношення між двома валютами, яке є основою валютного курсу. У часи існування золотого стандарту поняття П. в. визначалося золотим …
ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
рос. паритет покупательной способности визначене співвідношення вартості асортиментного набору товару або вартості послуг, згрупованих за певними споживчими і вартісними ознаками певної …
ПАРИТЕТНА ЦІНА
рос. паритетная цена ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукції одержувати грошовий дохід, достатній для купівлі необхідного набору …
ПАРИТЕТНИЙ КУРС
рос. паритетный курс Див. Курс паритетний.
ПАРКЕТ
рос. паркет біржа, на якій усі операції з цінними паперами здійснюються за посередництва офіційних біржових маклерів. Відрізняється від Куліси, де такі операції проводяться без …
ПАРОЛЬ
рос. пароль 1. Особистий код користувача (групи користувачів), який використовується з метою авторизації доступу до Інформації в ЕОМ і її захисту від несанкціонованого доступу. 2. Таємне …
ПАРТІЯ
рос. партия 1. Політична організація. 2. Група осіб, створена для виконання певної програми, роботи, завдання (розвідувальна, геофізична). 3. Згрупований, підібраний асортиментний набір …
ПАРТІЯ ПОСТАВОК ТОВАРІВ
рос. партия поставок товаров зібраний (згрупований) за певними споживними чи вартісними ознаками асортиментний набір (або окремий різновид товару) чи певна комплектація техніки для …
ПАРТІЯ ТОВАРУ
рос. партия товара 1. Певна кількість товару, підібрана за певними споживчими чи вартісними ознаками. 2. Певна кількість виготовленої, проданої, відправленої продукції (товару).
ПАРТНЕР
рос. партнер фізична чи юридична особа — співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона.
ПАРТНЕРСТВО
рос. партнерство 1. Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій, регіональних, міжрегіональних, міждержавних організацій, що беруть участь у …
ПАРЦЕЛА
рос. парцелла дрібна партія товару, вантажу.
ПАРЦЕЛЯЦІЯ
рос. парцелляция поділ землі на дрібні ділянки (парцели).
ПАСАЖ
рос. пассаж 1. Крита галерея з двома рядами магазинів або офісів, контор і з виходами на сусідні вулиці. 2. Окреме місце в тексті книги. 3. Переносно — несподівана пригода, дивний збіг …
ПАСИВ
рос. пассив 1. Одна із сторін бухгалтерського балансу (права), що характеризує джерела формування, надходжень коштів підприємств, організацій, фірм за їх складом, цільовим призначенням і …
ПАСИВИ
рос. пассивы суми офіційно пред'явлених фінансових вимог до фізичних чи юридичних осіб.
ПАСИВИ БАЛАНСУ
рос. пассивы баланса одна з двох частин бухгалтерського балансу, звичайно права, в якій на певну дату відображено джерела утворення коштів підприємства, організації, установи. Див. також …
ПАСИВИ БАНКУ
рос. пассивы банка операції, завдяки яким банки формують свої фінансові ресурси у вигляді власних, залучених і емітованих коштів для проведення кредитних та інших активних операцій. …
ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
рос. пассивные операции банков операції, 3'а допомогою яких банки формують грошові ресурси для забезпечення кредитування проектів своїх клієнтів, реалізації інвестиційних програм, …
ПАСИВНІ РАХУНКИ
рос. пассивные счета рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображені джерела формування коштів і зазначається цільове їх спрямування.
ПАСИВНИЙ БАЛАНС
рос. пассивный баланс баланс, у якому витрати перевищують надходження.
ПАСИВНИЙ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
рос. пассивный платежный баланс зовнішній платіжний баланс країни, в якому платежі і закордонні витрати перевищують надходження з-за кордону.
ПАСИВНИЙ ТОРГОВИЙ БАЛАНС
рос. пассивный торговый баланс торговий баланс, в якому ввезення товарів перевищує вивезення.
ПАСПОРТ
рос. паспорт 1. Документ, що засвідчує особу, її громадянство — належність до певної держави. 2. П. підприємства — документ виробничої структури, що містить дані про основні виробничі …
ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА
рос. паспорт предприятия Див. Паспорт.
ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
рос. паспортизация оборудования підготовка технічного паспорта, що характеризує склад обладнання, а також його призначення, умови роботи, техніко-економічні показники.
ПАСПОРТНА СИСТЕМА
рос. паспортная система сукупність правових норм, що регулюють порядок видачі та обміну паспортів, прописку і виписку громадян з метою статистичного і персонального обліку населення, …
ПАСТКА
рос. ловушка економічна ситуація, яка нагадує замкнене коло; становище, в якому спроба вийти із пастки одним шляхом веде в ту саму пастку іншим шляхом.

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

© ukrslov.com - 2010