Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Р (615)

1 2 3 4 5 6 7 > >>
РІВЕНЬ БІДНОСТІ
рос. уровень бедности рівень доходу, що забезпечує прожитковий мінімум. Визначається або у вигляді співвідношення з середнім доходом у країні, або з допомогою методу прямого розрахунку.
РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ
рос. уровень безработицы показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.
РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
рос. уровень экономического развития стан економіки країни у певний історичний момент. Є узагальнюючим поняттям і характеризується кількома групами показників: 1) виробництвом сукупного …
РІВЕНЬ ЖИТТЯ
рос. уровень жизни рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення основних життєвих потреб людей.
РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ
рос. уровень занятости показник, який характеризує стан використання трудових ресурсів; визначається відношенням кількості зайнятих до загальної кількості працездатних.
РІВЕНЬ КОНФОРМНОСТІ
рос. уровень конформности ступінь відповідності якості товарів, продукції, послуг визначеним (заявленим) характеристикам.
РІВЕНЬ ПРОЦЕНТА
рос. уровень процента Див. Норма процента.
РІВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
рос. уровень рентабельности Див. Рентабельність.
РІВЕНЬ ЦІН
рос. уровень цен середньозважена ціна, за яку куплені готові товари, послуги, цінні папери в даний проміжок часу.
РІВНІСТЬ
рос. равенство 1. Якісне поняття, що використовується в економічній науці в розумінні "рівність доходів", "майнова рівність", "рівність можливостей" тощо, щоб акцентувати наявність …
РІВНІСТЬ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
рос. равенство конечного результата принцип у менеджменті, згідно з яким той самий результат може бути отриманий різними способами за різних початкових умов.
РІВНОВАГА ЕКОНОМІЧНА
рос. равновесие экономическое стан економічної системи, ринку, що характеризується збалансованістю. врівноваженням двох різно-напрямлених факторів. Напр., рівновага попиту і пропозиції, …
РІВНОВАГА РИНКОВА
рос. равновесие рыночное досягнення стабільності ринкової кон'юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і структурою пропозиції товарів і послуг.
РІВНОВАЖНА ЦІНА
рос. равновесная цена ціна товару, що встановлюється на ринку при досягненні рівноваги між попитом і пропозицією цього товару.
РІЗНИЦЯ БАЗИСНА
рос. различие базисное різниця між ціною на реальний товар на біржі і ціною ф'ючерсного контракту.
РІЗНИЦЯ КУРСОВА
рос. разница курсовая Див. Курсова різниця.
РІЗНИЦЯ НА ПІЛЬГОВОМУ ТАРИФІ
рос. разность на льготном тарифе виграш, отриманий за рахунок сплати пільгового мита.
РІЗНИЦЯ ПОДАТКОВА
рос. разница налоговая сума податкової недоплати або переплати, що створюється в організаціях, які сплачують податок за середніми процентами.
РІЛЛЯ
рос. пахота найважливіша частина земельних угідь, що використовується для вирощування с.-г. культур (зернових, технічних, овочевих, кормових та ін.). На території України Р. становить …
РІСТОРНО
рос. ристорно відрахування страховиком частки страхової премії в разі скасування договору внаслідок настання обставин, що дають йому на це право. Така ситуація виникає при подвійному …
РІЧ
рос. вещь предмет зовнішнього світу, що має ціну і є об'єктом права власності.
РІЧНИЙ БАЛАНС
рос. годовой баланс один із видів бухгалтерського звітного балансу підприємства, фірми, компанії, що містить баланс доходів і видатків, прибутків і збитків тощо.
РІЧНИЙ ЗВІТ
рос. годовой отчет документ. що є звітом підприємства, фірми, компанії про фінансово-господарську діяльність за рік. Подається державним органам, зокрема податковій інспекції, а також …
РІШЕННЯ
рос. решение висновок за результатами всебічного аналізу розвитку та прогнозування тієї чи іншої ситуації. Р. приймають і керівники різних рангів, і виконавці. Для прийняття оптимального …
РІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКЕ
рос. решение управленческое прийняття керівником у процесі здійснення ним функцій управління рішення стосовно конкретних організаційно-економічних завдань для досягнення поставленої …
РАБ
рос. раб безправна людина, що перебуває у повній власності свого господаря — рабовласника, владного розпоряджатися не лише результатами її праці, а й життям.
РАБАТ
рос. рабат 1. Знижка з тарифу, яку надають компанії-перевізники вантажовідправникам за використання ними для перевезення своїх вантажів виключно суден цієї компанії. Застосовують два …
РАДА
рос. совет 1. Порада, вказівка, настанова щодо виконання роботи, зобов'язань та ін. 2. Орган державної влади, самоврядування. 3. Колегіальний орган управління установою, громадським …
РАДА ДИРЕКТОРІВ
рос. совет директоров керівний виконавчий орган акціонерного товариства, корпорації, що обирається акціонерами для вирішення принципових питань управління товариством у період між …
РАДА СТАРІЙШИН
рос. совет старейшин в Україні XVII-XVIII ст. — дорадчий орган при гетьмані, до складу якого входила вся генеральна старшина.
РАДИКАЛ
рос. радикал 1. Прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів. 2. Член радикальної партії. 3. Знак математичної дії добування кореня.
РАДИКАЛЬНИЙ
рос. радикальный рішучий крок або захід, що суттєво впливає на перебіг обставин, ситуацій, виконання планів, реалізацію програм.
РАЗОВИЙ ЗБІР
рос. разовый сбор один із видів платежів, що сплачує населення і підприємці, який надходить до місцевого бюджету. Напр., Р.з. проводять на ринках з громадян та підприємств, що продають …
РАЙОН
рос. район місцевість, що вирізняється за географічними, економічними, адміністративними та іншими ознаками (Р. промисловий, Р. економічний, Р. скупчення транспортних магістралей).
РАЙТЕР
рос. райтер особа, яка бере зобов'язання продажу "кол" і купівлі "пут" основних цінних паперів за опційною ціною.
РАЙТС
рос. райтс привілейовані акції чи облігації, що їх пропонують наявним акціонерам або передплатникам за ціною, нижчою від ринкової.
РАЙФФАЗЕН БАНК
рос. райффазен-банк невеликий кредитний кооперативу німецькомовних країнах, що кредитує на пільгових умовах своїх членів.
РАЙЦЯ
рос. райца виборна посадова особа, член магістрату в містах України за часів феодалізму, радник. Інша назва-ратман.
РАМБУРГ
рос. рамбург у міжнародній торгівлі — оплата купленого товару, що здійснюється через посередників банку.
РАМБУРСУВАТИ
рос. рамбурсировать повертати, сплачувати борги (як свої, так і третьої особи), відшкодовувати витрати, оплачувати за векселедавця.
РАНГ
рос. ранг 1. Ступінь класифікації іпотечних застав. 2. Показник рівня значущості посадової особи. 3. Клас, розряд.
РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
рос. ранговые поместья 1. Земельні володіння, що їх надавав гетьман в Україні у XVII-XVIII ст. козацтву (здебільшого старшинам) "на ранг", як винагороду за службу. 2. Форма феодального …
РАНД
рос. ранд грошова одиниця Південно-Африканської Республіки, введена 1961 р. Поділяється на 100 центів.
РАНДЕВУ
рос. рандеву 1-У морському флоті — обумовлене місце зустрічі кораблів. 2. Наперед призначене побачення.
РАНЖИР
рос. ранжир 1. Розміщення, розташування когось, чогось у певному порядку, за певною системою. 2. Певний порядок, встановлений відповідно до традицій, існуючих правил.
РАНЖИРУВАННЯ
рос. ранжирование 1. Послідовне розміщення чогось. 2. Розміщення економічних показників (величин) у певному порядку залежно від значущості величин (тісноти зв'язку). Застосовують в …
РАНТЬЄ
рос. рантье особа (соціальна група людей), основним джерелом доходу якої є проценти від наданих у позичку грошей або від придбаних цінних паперів.
РАНЧЕРО
рос. ранчеро власник маєтку (ранчо), садиби, ферми.
РАНЧО
рос. ранчо 1. У країнах Латинської Америки — хутір, садиба, маєток. 2. У США- тваринницька ферма.
РАПОРТ
рос. раппорт 1. Звіт про виконання завдання, зобов'язання. 2. Службове або військове повідомлення про щось важливе.
РАРИТЕТ
рос. раритет рідкісна річ.
РАТИФІКАЦІЙНА ГРАМОТА
рос. ратификационная грамота Див. Ратифікація.
РАТИФІКАЦІЯ
рос. ратификация 1.У деяких країнах (напр., США) — особливий порядок затвердження конституційних поправок. 2. Затвердження верховним органом державної влади міжнародного договору, …
РАТУША
рос. ратуша орган самоврядування в ряді європейських країн; будинок, де розміщений цей орган.
РАУНД ТЕРН
рос. раунд терн біржова процедура ліквідації довгої чи короткої позиції шляхом зворотної операції або через здійснення поставки конкретних фінансових активів чи товарів.
РАФІНУВАННЯ
рос. рафинирование очищення будь-якого продукту від сторонніх домішок.
РАХІВНИЦТВО
рос. счетоводство бухгалтерська справа; ведення рахунків. Див. також Бухгалтерський облік.
РАХІВНИЦЯ
рос. счеты стародавній лічильний прилад. Використовувався до початку другої половини XX ст. у бухгалтерському обліку. Витіснений сучасною обчислювальною технікою.
РАХУНКИ АКТИВНІ
рос. счета активные Див. Активні рахунки.
РАХУНКИ ЛОРО
рос. счета лоро 1. Рахунки, що відкрив банк своїм банкам-кореспондентам, на які вносяться усі суми, одержані або видані за їхніми дорученнями. 2. У банківській практиці термін "лоро" …
РАХУНКИ НАЦІОНАЛЬНІ
рос. счета национальные Див. Національні рахунки.
РАХУНКИ ОСНОВНІ
рос. счета основные рахунки бухгалтерського обліку, в яких обліковуються господарські кошти підприємства та зазначаються їх джерела.
РАХУНКИ ПАСИВНІ
рос. счета пассивные Див. Пасивні рахунки.
РАХУНКОВА ПАЛАТА
рос. счетная палата вищий орган, який в деяких країнах здійснює фінансовий контроль на державному рівні.
РАХУНОК
рос. счет 1. Таблиця (сторінка) у книзі чи картотеці для ведення бухгалтерських записів. 2. Назва рахунків (Р. каси, Р. сировини, Р. готової продукції тощо) та їхні шифри, які визначені …
РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
рос. счет бухгалтерскии сукупність записів бухгалтерського обліку, в яких фіксується рух певного виду коштів підприємства, що мають єдину природу або єдиний напрямок надходжень, …
РАХУНОК КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ
рос. счет корреспондентский Див. Кореспондентський рахунок.
РАХУНОК НЕТОВАРНИЙ
рос. счет нетоварный Див. Нетоварний рахунок.
РАХУНОК РОЗРАХУНКОВИЙ
рос. счет расчетный Див. Розрахунковий рахунок.
РАХУНОК ФІДУЦІАРНИЙ
рос. счет фидуциарный рахунок, яким управляє банк або трастова компанія за дорученням; рахунок залишається на балансі банку, увесь ризик бере на себе клієнт, а комісійні одержує …
РАХУНОК — ПЛАТІЖНА ВИМОГА
рос. счет — платежное требование розрахунковий документ, що поєднує рахунок-фактуру і платіжну вимогу.
РАХУНОК-СПЕЦИФІКАЦІЯ
рос. счет-спецификация один із видів товаросупроводжуючих документів, який об'єднує реквізити рахунку і специфікації. В ньому зазначається ціна за одиницю товару за видами і сортами, …
РАХУНОК-ФАКТУРА
рос. счет-фактура матеріально-фінансовий, платіжний і супроводжуючий вантаж (товар) документ, що оформляється продавцем товару з зазначенням назви товару, його кількості, ціни, вартості, …
РАЦІОН
рос. рацион норма продуктів для харчування людей, фуражу для тварин на певний період.
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ
рос. рационализаторское предложение пропозиція щодо удосконалення існуючих виробничо-технологічних процесів, технології, техніки, устаткування, обладнання, транспортування, способів і …
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
рос. рационализация вдосконалення, поліпшення виробництва, управління, методів роботи, різноманітних видів діяльності.
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
рос. рационализация производства сукупність дій, заходів, спрямованих на вдосконалення виробництва і підвищення його ефективності, раціонального використання матеріальних, фінансових і …
РАЦІОНАЛЬНИЙ
рос. рациональный 1. Той, хто стосується раціоналізму. 2. Розсудливий, розумний, доцільний, поміркований.
РАЦІОНАЛЬНИЙ СПОЖИВЧИЙ БЮДЖЕТ
рос. рациональный потребительский бюджет типовий сімейний споживчий бюджет з раціонально побудованою структурою витрат.
РАЦІОНУВАННЯ
рос. рационирование встановлення раціону, раціональних співвідношень споживання (раціон продуктів харчування).
РАЦІОНУВАННЯ ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ
рос. рационирование экспорта и импорта встановлення квот на експорт та імпорт певних товарів.
РАЦІОНУВАННЯ РЕСУРСІВ
рос. рационирование ресурсов встановлення обмежень (квот) на купівлю і продаж окремих особливо важливих ресурсів.
РЕ...
рос. ре... префікс, що означає повторну або зворотну дію (напр., реінвестиція, реструктурування).
РЕЄСТР
рос. реестр 1. Форма реєстрації різних документів у бухгалтерському обліку і в діловодстві. У бухгалтерії складають Р. карток, що їх відкривають для аналітичного обліку: у діловодстві Р. …
РЕЄСТР ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ
рос. реестр платежных требований перелік платіжних вимог, що здаються у банк на інкасо, в якому зазначаються найменування постачальника і номер його розрахункового рахунку, …
РЕЄСТР ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. реестр ценных бумаг реєстр, що містить дані про всі цінні папери компанії.
РЕЄСТРАТОР
рос. регистратор 1. Особа, що здійснює реєстрацію. 2. Зберігач. 3. Автоматичний прилад, що реєструє окремі показники.
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
рос. регистрационный взнос обов'язковий щорічний внесок, який здійснюється усіма учасниками біржової торгівлі.
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР
рос. регистрационный сбор один з важливих видів посереднього оподаткування, що поширюється на реєстрацію документів, укладання угод за ставкою реєстраційного збору, яка встановлюється …
РЕЄСТРАЦІЯ
рос. регистрация 1. Запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку і надання їм статусу офіційно визнаних актів (Р. народження, Р. одруження тощо). 2. Занесення у список, в книгу обліку.
РЕЄСТРИ ОБЛІКОВІ
рос. реестры учетные книги, картки та аркуші певної форми, що їх використовують для обліку наявності і руху матеріальних коштів та реєстрації господарських операцій на підприємствах, в …
РЕЄСТРОВА ТОННА
рос. реестровая тонна одиниця виміру внутрішнього об'єму морських торговельних суден. Цей термін рівнозначний регістровій тонні. Дорівнює 100 кубічним англійським футам ( 2,83 м3).
РЕІМПОРТ
рос. реимпорт зворотне ввезення в країну раніше вивезених за кордон товарів, які не піддавались переробці. До таких товарів належать, напр., речі, не продані на іноземних аукціонах, …
РЕІНВЕСТИЦІЇ
рос. реинвестиции кошти, отримані у вигляді доходів з інвестицій і спрямовані на розширення виробництва.
РЕІНВЕСТУВАННЯ
рос. реинвестирование додаткове вкладення власного або іноземного капіталу в економіку у формі нарощування раніше вкладених інвестицій за рахунок отриманих від них дохо дів, прибутку. …
РЕІНВЕСТУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ
рос. реинвестирование дивидендов одна із форм капіталізації прибутку, використання частини прибутку акціонерного товариства, отриманого акціонерами у формі дивідендів, для поповнення …
РЕІНЖИНІРИНГ
рос. реинжиниринг 1. Процес оздоровлення підприємств, фірм, компаній за рахунок піднесення інжинірингу на новий рівень. 2. Діяльність щодо модернізації раніше реалізованих технічних …
РЕІНКАРНАЦІЯ
рос. реинкарнация переведення цінних паперів у іншу форму на певний строк. Напр.. золотих сертифікатів у цінні папери особливого призначення, купонних облігацій у безкупонні тощо.
РЕАБІЛІТАЦІЯ
рос. реабилитация поновлення у правах, поновлення репутації безвинно потерпілих, що суміщається з компенсацією нанесених їм збитків.
РЕАБІЛІТУВАТИ
рос. реабилитировать здійснювати реабілітацію.

1 2 3 4 5 6 7 > >>

© ukrslov.com - 2010