Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Б (396)

1 2 3 4 > >>
БІ...
рос. би... (латин. bi.... від bis — двічі) -у складних словах означає подвоєння.
БІБЛІО...
рос. библио... (грец. bibilion-книга) — у складних словах відповідає поняттю "книга" (напр., бібліографія, бібліофіл).
БІБЛІОГРАФІЯ
рос. библиография галузь знань про способи й методи узагальнення і вивчення літературних джерел, наукових праць, періодичних видань, а також науко-во-практична діяльність з підготовки …
БІБЛІОЛОГІЯ
рос. библиология наука про книгу, книгознавство.
БІБЛІОТЕКА
рос. библиотека 1. Спеціальні об'єкти, що є місцем нагромадження, зберігання і надання в тимчасове користування зацікавленим особам друкованих праць, видань (книг, журналів, газет тощо). …
БІБЛІОТЕЧНА ПРОГРАМА
рос. библиотечная программа стандартна програма, яка введена у бібліотеку програм обчислювальної системи.
БІД
рос. бид (англ. bid — пропонувати Ціну) — 1. Пропозиція попередньої ціни товару при укладанні контракту або зобов'язання покупця придбати товар за конкретно визначеною ціною. 2. Надбавка …
БІЗНЕС
рос. бизнес (англ. business — справа, угода, заняття) — ініціативна економічна (виробнича, підприємницька, посередницька і та ін.) діяльність в умовах ринкової економіки, спрямована на …
БІЗНЕС ІНФОРМАЦІЙНИЙ
рос. бизнес информационный комерційна діяльність у сфері інформаційного обслуговування з метою отримання доходу.
БІЗНЕС ДЕРЖАВНИЙ
рос. бизнес государственный здійснення державою через засновані нею організації — суб'єкти підприємницької діяльності бізнесово-фінансово-кредитних операцій з метою наповнення державного …
БІЗНЕС МІЖНАРОДНИЙ
рос. бизнес международный сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності …
БІЗНЕС МАЛИЙ
рос. бизнес мелкий підприємницька діяльність малих фірм, що включає у себе трудову діяльність громадян, які наділені статусом юридичної особи (або не мають його) з метою отримання …
БІЗНЕС ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ
рос. бизнес предпринимательский бізнес, об'єктом діяльності якого може бути виробництво продукції, надання послуг, торгівля, комерційно-посередницька діяльність. Все те, що може …
БІЗНЕС СПОЖИВЧИЙ
рос. бизнес потребительский найпоширеніший вид бізнесу, який здійснюється переважною більшістю громадян і відображає всезагальну участь населення у системі ділових економічних відносин. …
БІЗНЕС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
рос. бизнес технологический різновид підприємницької (комерційної) діяльності у сфері нових технологій, дохід від якої пов'язаний із зменшенням витрат виробництва і підвищенням якості …
БІЗНЕС ТРУДОВИЙ
рос. бизнес трудовой бізнес громадян, які працюють у різних сферах виробництва і невиробничої інфраструктури за наймом на підставі трудової угоди з власниками чи керівниками відповідних …
БІЗНЕС-ОПЕРАЦІЯ
рос. бизнес-операция (від англ. business — діло, підприємництво) — комерційно-підприємницька операція, спрямована на одержання прибутку. Починається з виробництва, закупки товару, …
БІЗНЕС-ПЛАН
рос. бизнес-план документ, у якому подані аналіз і оцінка діючої або запланованої до реалізації програми, заходу. Б.-п. визначає доцільність реалізації програми, заходу дій на …
БІЗНЕСМЕН
рос. бизнесмен (від англ. businessman, букв. — ділова людина) — ділок, підприємець, антрепренер, комерсант, який займається бізнесом, власною справою задля одержання прибутку. Див. також …
БІЛА КНИГА ЄС
рос. белая книга ЕС книга під назвою "Формування внутрішнього ринку", прийнята Комісією ЄС у 1985 р. з метою відродити рух за економічний союз європейських країн. Б.к. містить 300 …
БІЛЕТИ ДЕРЖАВНОЇ СКАРБНИЦІ
рос. билеты государственного казначейства знаки державної скарбниці — засіб покриття тимчасової нестачі обігових знаків (грошей). Один із видів цінних паперів, що розміщуються серед …
БІЛИЙ ДІМ
рос. белый дом 1. Резиденція і канцелярія президента США у Вашингтоні. 2. Переносно — будинок міської, обласної адміністрації, управи.
БІЛЛЬ
рос. билль (англ. bill — вексель, від латин. bulla — печатка, документ з печаткою) — 1-У країнах англосаксонської правової системи проект закону, що вноситься на розгляд парламенту. 2. …
БІЛЛЬ-БРОКЕР
рос. билль брокер (англ. bill — вексель) — вексельний маклер — посередник в операціях на фондових ринках і при складанні угод з обліку й переобліку векселів. Працює за винагороду у …
БІЛОН
рос. биллон (від фр. billon) — низькопробне срібло, з якого карбують розмінну монету або неповноцінна розмінна монета.
БІЛОННА МОНЕТА
рос. биллонная монета розмінна неповноцінна металева монета, номінальна вартість якої перевищує вартість металу, що міститься в ній, і витрати на її чеканку.
БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ
рос. белорусский рубль грошова одиниця Білорусі.
БІЛЬЙОН
рос. биллион (фр. billion від латин. bis — двічі й million — мільйон) — число, що позначається одиницею з 9 нулями (109). Те ж саме, що й мільярд, тобто число 109. У деяких країнах Б. — …
БІНАРНИЙ
рос. бинарный (латин. binarius) -подвійний, двоїстий, той, що складається з двох частин; Б. числення — система числення, в якій усі числа записуються за допомогою двох цифр.
БІОГРАФ
рос. биограф укладач життєпису окремої людини.
БІОГРАФІЯ
рос. биография життєпис окремої людини.
БІОНІКА
рос. бионика (англ. bionics) — напрямок кібернетики, що вивчає структуру та життєдіяльність організмів з метою використання відкритих закономірностей і виявлених властивостей для …
БІПАТРИДИ
рос. бипатриды (від латин. bi... — подвоєння та грец. patris (patridos) — батьківщина) — особи, які одночасно мають громадянство двох або більше країн.
БІРЖА
рос. биржа (голланд. beurs, нім. Burse — гаманець) — установа (організація), гуртовий ринок однотипних товарів, на якому відбуваються операції купівлі-продажу великих партій товарів …
БІРЖА ВАЛЮТНА
рос. биржа валютная спеціалізована біржа, на якій відбувається купівля-продаж іноземної валюти й золота. Тут зосереджені майже всі валютні операції, хоча формально іноземна валюта може …
БІРЖА ПРАЦІ
рос. биржа труда організація, яка здійснює реєстрацію безробітних, сприяє їх працевлаштуванню, а також виступає посередником між робітниками та роботодавцями в здійсненні акту …
БІРЖА ПРИВАТНА
рос. биржа частная особлива організаційна форма біржової торгівлі, утворена на аціонерних засадах як акціонерна компанія; закрита корпорація. На таких біржах можуть укладати угоди лише …
БІРЖА ТОВАРНА
рос. биржа товарная спеціалізоване об'єднання, ринок для організації гуртової (оптової) купівлі-продажу товарів великими партіями. Тут формуються обсяги й структура попиту і пропозиції і …
БІРЖА Ф'ЮЧЕРСНА
рос. биржа фьючерсная різновид товарної або фондової біржі, торгівля на якій ведеться за ф'ючерсними контрактами. На Б.ф., на відміну від біржі товарної, оплата грошової суми за товар, …
БІРЖА ФОНДОВА
рос. биржа фондовая організаційно оформлений, постійно функціонуючий спеціалізований ринок торгівлі цінними паперами. Створює умови для концентрації попиту і пропозиції, підвищення …
БІРЖОВІ ЗАБОРОНИ
рос. биржевые запреты види дій, заборонених на біржі: 1) монопольні масштабні операції, здійснювані однією особою з метою впливу на ціни; 2) будь-які не погоджені з біржовим комітетом …
БІРЖОВІ ЗБОРИ
рос. биржевое собрание зібрання членів біржі (робочий сеанс), під час якого реалізуються операції купівлі-продажу цінних паперів або біржових товарів учасниками зборів безпосередньо чи …
БІРЖОВА ІНТЕРВЕНЦІЯ
рос. биржовая интервенция Див. Інтервенція біржова.
БІРЖОВА КОН'ЮНКТУРА
рос. биржевая коньюнктура обставини, що склалися на тій чи іншій біржі на певну дату чи за певний проміжок часу внаслідок певної діяльності компанії і держави (напр., курси, цінних …
БІРЖОВА ОПЕРАЦІЯ
рос. биржевая операция торговельна операція, яка здійснюється на біржі між продавцем і покупцем товарів. Б.ф. бувають: касові, коли гроші за операцію сплачуються відразу; термінові, при …
БІРЖОВА ПАНІКА
рос. биржевая паника різке погіршення кон'юнктури біржового ринку, зумовлене непередбаченими кризовими явищами в економіці, політиці, стихійним лихом. Супроводжується різким падінням …
БІРЖОВА РАДА
рос. биржевой совет колегіальний орган управління діяльністю біржі. Б.р. приймає рішення щодо економічної політики біржі, вирішує питання прийому нових членів, затверджує кошториси …
БІРЖОВА СЕСІЯ
рос. биржевая сессия спеціально встановлений час, інтервал робочого дня, протягом якого здійснюється торгівля на біржі, укладаються угоди.
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ
рос. биржевая торговля організація торгівлі товарами, цінними паперами, нерухомістю на біржах або з участю біржі як посередника.
БІРЖОВА ЦІНА
рос. биржевая цена ціна на товари, цінні папери, яка складається під час біржової торгівлі з урахуванням кон'юнктури ринку, співвідношень попиту і пропозицій на біржових торгах. Б.ц. …
БІРЖОВЕ КОТИРУВАННЯ
рос. биржевое котирование Див. Котирування біржове.
БІРЖОВЕ МИТО
рос. биржевая пошлина плата, яку стягує біржовий комітет із членів та відвідувачів біржі за право участі в біржових операціях.
БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ
рос. биржевой бюллетень Див. Бюлетень біржовий.
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ
рос. биржевой комитет орган управління біржею. Обирається загальними зборами членів біржі на обумовлений час. Визначає економічну політику та основні напрями діяльності біржі. Б.к. …
БІРЖОВИЙ КУРС
рос. биржевой курс ринкова вартість цінних паперів (акції, облігації, сертифікату, векселя), за якою вони реалізуються (котируються) на біржових торгах. Б.к. прямо залежить від величини …
БІРЖОВИЙ МАКЛЕР
рос. биржевой маклер офіційний комерційний співробітник біржі, який бере участь у біржових операціях як організатор акцій купівлі-продажу товарів, цінних паперів і в укладанні та …
БІРЖОВИЙ ОБОРОТ
рос. биржевой оборот статистичний показник загального обсягу товарів, проданих на товарних біржах за певний проміжок часу (день, декаду, місяць, рік), або загальної суми проданих цінних …
БІРЖОВИЙ ПОДАТОК
рос. биржевой налог сума грошей, яка сплачується покупцями та продавцями товарів, цінних паперів учасникам біржових операцій за надане їм право брати участь у біржових операціях і …
БІРЖОВИЙ ПРИБУТОК
рос. биржевая прибыль прибуток від проведення біржових операцій: торгівлі товарами і цінними паперами, валютою та від надання біржових послуг. Розрізняють: засновницький прибуток — …
БІРЖОВИЙ РИНГ
рос. биржевой ринг ділянка біржового приміщення — зал, де відбуваються біржові торги. Розміщується, як правило, дещо нижче від рівня підлоги торговельного залу. Інша назва — "яма".
БІСТРО
рос. бистро (фр. bistro, від рос. быстро — швидко) — невеличкий ресторан, кафе, корчма, де обслуговують відвідувачів нашвидкуруч.
БІТ
рос. бит (від англ. binary-двійковий і digit — знак, цифра) — одиниця вимірювання кількості інформації в двійковій системі.
БІХЕВІОРИЗМ
рос. бихевиоризм (англ. be- haviourism, від behaviour — поведінка) — теорія вивчення психології окремих груп споживачів товарів або послуг, їх поведінки, намірів, спонукальних факторів у …
БААЛ , ВААЛ
рос. баал, ваал (семіт. баал — пан) — 1. У Стародавній Сирії, Палестині бог родючості, вод, війни тощо. 2. Переносно — служіння Ваалу — гонитва за матеріальними благами, надмірний …
БАГАТОАБОНЕНТНА СИСТЕМА
рос. многоабонентная система обчислювальна система, якою одночасно можуть користуватись кілька користувачів у режимі розподілу часу, які мають доступ до загальної ЕОМ з індивідуальних …
БАГАТОВАРІАНТНИЙ ПРОГНОЗ
рос. многовариантный прогноз прогноз, що містить кілька якісних або кількісних характеристик об'єкта прогнозування (мультиплексний прогноз).
БАГАТОГАЛУЗЕВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
рос. многоотраслевая диверсификация Див. Диверсифікація багатогалузева.
БАГАТОРІВНЕВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОСТУП
рос. многоуровневый коллективный доступ метод доступу, який забезпечує рішення проблеми змагання між терміналами, які використовують загальний канал зв'язку.
БАГАТОРАЗОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ
рос. многократное налогообложение багаторазове обкладання податками (стягнення податків) одних і тих самих суб'єктів підприємницької діяльності за одні й ті самі товари, послуги або …
БАГАТОСТОРОННІ РОЗРАХУНКИ
рос. многосторонние расчеты система взаємних розрахунків між кількома великими регіональними, міжрегіональними або міждержавними організаціями.
БАГАТОТОМНИЙ ФАЙЛ
рос. многотомный файл файл даних, для розміщення якого треба більше одного змінного носія інформації (тома), напр., кілька дискет.
БАЗА
рос. база (фр. base, від грец. basis — основа) — 1. Сукупність цифрових значень (даних), які належать до конкретного часу й використовуються як основи для порівняння з іншими …
БАЗА ДАНИХ
рос. база данных сукупність інформаційних матеріалів, числових даних, значень, згрупованих за певними ознаками, які використовуються в аналізі й прогнозуванні.
БАЗА ДАНИХ ПОКУПЦІВ
рос. база данных покупателей згрупований за певними ознаками, доступний обсяг інформації про покупців, що постійно змінюється й доповнюється. Це вичерпні дані про покупців (юридичних і …
БАЗА ЕКОНОМІЧНО-ТЕХНІЧНА
рос. база экономично-техническая сукупність підприємств і промислових потужностей, потенціал яких можна використати для розв'язання тих чи інших економічних завдань.
БАЗА ЗНАНЬ
рос. база знаний сукупність формалізованих знань у вигляді фактів і правил, що відображають евристичні знання про методи розв'язання завдань у певній предметній галузі. Використовується, …
БАЗА КОНТРАКТУ
рос. база контракта визначена (обумовлена) двостороннім біржовим контрактом кількість різновидів товарів (марок, ґатунків), представлена на продаж (поставку) за ціною, що дорівнює …
БАЗА НАУКОВА
рос. база научная 1. Сукупність науково-організаційних основ будь-якої діяльності. 2. Сукупність наукових розробок, які використовуються для вирішення певного завдання. 3. Сукупність …
БАЗА ПРОМИСЛОВА
рос. база промышленная сукупність промислових підприємств і виробничих потужностей, які можна використати для виробництва тієї чи іншої товарної продукції або для надання послуг.
БАЗАР
рос. базар 1. Спеціально відведене місце у населених пунктах з легкими спорудами для демонстрації (показу) товарів с.-г. продукції та продуктів повсякденного попиту. 2. Періодичні торги, …
БАЗИС
рос. базис (латин. basis — основа, підґрунтя) — 1-У біржовій практиці надбавка до первинної (базисної) ціни біржового котирування або знижка з неї, що є предметом тор-гів. Вона залежить …
БАЗИСНА ВАЛЮТА
рос. базисная валюта валюта, якає базовою зрівняльною валютою відносно курсу, до якого встановлюються котирування інших валют (напр., долар США, ЕКЮ, євро).
БАЗИСНА ВЕЛИЧИНА
рос. базисная величина певний показник, величина, взята за основу, з якою порівнюється будь-яка ін-ша, наступна величина або ряд величин динамічного ряду. Б.в. є незмінною, знаменником …
БАЗИСНА УМОВА ПОСТАВКИ
рос. базисное условие поставки визначені зовнішньоекономічними контрактами, угодами умови поставок експортної продукції, якими передбачаються розподіл зобов'язань: види документів, …
БАЗИСНА ЦІНА
рос. базисная цена Див. Ціна базисна.
БАЗИСНИЙ ПРИБУТОК
рос. базисная прибыль розрахунковий, очікуваний прибуток поточного звітного року, який береться, як правило, при розрахунках основних показників економічної ефективності діяльності …
БАЗИСНИЙ ПУНКТ
рос. базисный пункт 1. Умовно порівняльна величина, яка схожа, але дещо різниться від поняття "процент". Застосовується, коли порівнюються питомі процентні величини у динаміці. Напр., …
БАЗОВА МЕРЕЖА
рос. базовая сеть компоненти мережі ЕОМ, що забезпечують передачу інформації.
БАЗОВА МОВА
рос. базовый язык мова програмування, що надає можливість звернення до будь-якої процедури системи управління банком даних (СУБД).
БАЗОВА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
рос. базовая рентабельность рентабельність попереднього року, яка використовується при плануванні прибутку за допомогою аналітичного методу. Визначається як відношення базового прибутку …
БАЗОВА СТАВКА БАНКУ
рос. базовая ставка банка річна процентна ставка банку, яку він визначає як розмір плати у відсотках за різноманітні види його кредитів. Залежно від ступеня ризику навколо Б.с.б. …
БАЗОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
рос. базовое программное обеспечение сукупність наявних видань операційної системи, пакетів прикладних програм, що розширюють можливості операційних систем, а також програм контролю і …
БАЗОВИЙ РІК
рос. базисный год рік, який береться як основний, відправний, базовий при аналізі динаміки розвитку економічних показників. Напр., при розрахунках індексів динаміки …
БАЙ
рос. бай (тюрк.) — багатій, великий землевласник, лихвар.
БАЙ-БЕК
рос. бай-бек (англ. buy-back-викуповувати) — особливі умови контрактів товарообмінних операцій, за якими продавець, який постачає обладнання, одержує від покупця оплату за нього не …
БАЙЗА
рос. байза розмінна монета Оману, дорівнює і /1000 ріала Саїді.
БАЙТ
рос. байт (від англ. byte) — одиниця обсягу інформації, якою комп'ютер може оперувати як одним цілим. Б. дорівнює 8 бітам.
БАКАЛІЯ
рос. бакалея (від араб. баккал — продавець харчів) — магазини або відділи, що торгують: хлібопродуктами, м'ясопродуктами, сіллю, цукром, чаєм, прянощами тощо.
БАКАЛАВР
рос. бакалавр (латин. baccalau-reus, від baccalarius — старший студент, клерк, землероб-орендар — з кельт.) — 1. Початковий вчений ступінь у ряді країн. 2. У Франції — особа, що одержала …
БАКШИШ
рос. бакшиш (перс. — дарунок) — хабар, подачка, чайові.

1 2 3 4 > >>

© ukrslov.com - 2010