Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

1 2 3 4 5 6 7 > >>
СІ
рос. си універсальна мова програмування високого рівня, що має велику мобільність. Її часто називають "мовою системного програмування", оскільки нею зручно записувати системні програми …
СІБОР
рос. сибор ставка за міжбанківськими депозитами в іноземній валюті на сінгапурському ринку.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. сельское хозяйство галузь економіки країни, що виробляє с.-г. продукцію рослинного і тваринного походження. Забезпечує потреби у більшості продуктів харчування і в сировині для …
СІЛЬСЬКИЙ РИНОК
рос. сельский рынок торговельне підприємство, спеціально обладнаний майданчик для продажу с.-г. продуктів у сільській місцевості.
СІМЕЙНА ВЛАСНІСТЬ
рос. семейная собственность власність, що належить на загальних засадах усім членам сім'ї і є одним із різновидів приватної власності.
СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ
рос. семейный бюджет Див. Бюджет сім'ї.
СІТІ
рос. сити історичне ядро, центральна частина Лондона, місце скупчення фінансового і торговельного бізнесу держави і ділових кіл світу. С. — синонім британської фінансової олігархії.
СІТЬОВА БАЗА ДАНИХ
рос. сетевая база данных база даних, що реалізована відповідно до сітьової моделі даних.
СІТЬОВА МОДЕЛЬ ДАНИХ
рос. сетевая модель данных 1. Модель даних, у якій для підпорядкованого запису може існувати більше однієї вихідної. 2. Модель даних, призначена для представлення даних сітьової …
СІТЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ
рос. сетевое планирование и управление метод планування, оснований на графічному зображенні певного комплексу робіт у їх логічній послідовності, взаємозв'язку і взаємозалежності. Його …
СІТЬОВИЙ ПРОЦЕСОР
рос. сетевой процессор процесор, що виконує функції сполучення ЕОМ з мережею.
СІФ
рос. сиф у міжнародних торговельних операціях — обумовлені контрактами умови, що визначають порядок поставок та оплати витрат транспортування, передбаченої контрактом продукції. Зокрема, …
САБЛЕТ
рос. саблет передання чартеру одним фрахтівником для виконання іншому з умовою відповідальності основного фрахтівника за виконання взятих ним за договором зобов'язань.
САБОТАЖ
рос. саботаж 1. Свідоме, задумане невиконання або недбале виконання особою чи групою осіб своїх службових або інших обов'язків. 2. Приховане протидіяння здійсненню небажаних заходів.
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО
рос. садоводческое товарищество об'єднання, яке добровільно створюється робітниками і службовцями для колективного користування земельними ділянками. Організовуються в організаціях, …
САДИБА
рос. усадьба невелика ділянка землі з житловим будинком, господарськими будівлями, садом і городом, що перебувають в особистому користуванні громадянина.
САЖЕНЬ
рос. сажень одиниця довжини. Див. також Міри.
САКВОЯЖ
рос. саквояж ручна дорожня сумка (торбина), виготовлена зі шкіри або з іншого матеріалу, з замком.
САКРАМЕНТАЛЬНИЙ
рос. сакраментальный священний, духовний, звичаєвий, традиційний.
САЛОН
рос. салон 1. Періодичні виставки сучасного мистецтва, здебільшого у Франції (осінній, весняний С.). 2. Приміщення для виставок, демонстрації товарів, а також магазин, де продаються …
САЛЬДАР
рос. сальдар ліквідувати, сплатити, закрити рахунок, борг тощо.
САЛЬДО
рос. сальдо 1. Кінцевий результат фінансової діяльності (фінансової операції). Визначається як різниця між грошовими надходженнями і видатками за певний (звітний) період. 2. У …
САЛЬДО АКТИВНЕ
рос. сальдо активное перевищення надходжень над видатками. Напр., грошових доходів над видатками підприємства за певний відтинок часу, вартості експорту порівняно з вартістю імпорту, …
САЛЬДО ВЗАЄМНИХ РОЗРАХУНКІВ
рос. сальдо взаимных расчетов результат співвідношення платежів і надходжень коштів, що відбиваються на особовому рахунку господарської організації, підприємства, фірми, компанії за …
САЛЬДО ДЕБЕТОВЕ
рос. сальдо дебетовое перевищення підсумкових сум за дебетом рахунку порівняно з кредитом. Показується в активі балансу.
САЛЬДО ДО ПЕРЕНЕСЕННЯ
рос. сальдо к переносу операція з перенесення сальдо з одного звітно-фінансового періоду в інший.
САЛЬДО КОНВЕРСІЇ
рос. сальдо конверсии різниця між вартістю облігацій, що конвертуються, і вартістю акцій, що отримуються натомість.
САЛЬДО КРЕДИТОВЕ
рос. сальдо кредитовое 1. Перевищення підсумкових сум за кредитом рахунку порівняно з дебетом. Показується у пасиві балансу. 2. У біржових операціях — заборгованість брокера або дилера …
САЛЬДО НЕГАТИВНЕ
рос. сальдо негативное перевищення видатків над надходженнями підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі — перевищення вартості імпорту порівняно з вартістю експорту.
САЛЬДО НЕТТО-ПРОЦЕНТІВ
рос. сальдо нетто-процентов різниця між процентом, що отримує банк за надання кредиту, і процентом, який оплачується за залучені кошти, що використовуються для кредитування.
САЛЬДО ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
рос. сальдо платежного баланса різниця між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону.
САЛЬДО ПОЗИТИВНЕ
рос. сальдо положи-тельное Див. Сальдо активне.
САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСУ
рос. сальдо торгового баланса різниця між вартістю експорту товарів і послуг та вартістю імпортованих у країну товарів і послуг.
САЛЬДОВИЙ БАЛАНС
рос. сальдовый баланс Див. Баланс сальдовий.
САЛЬДУВАННЯ
рос. сальдирование кінцева оплата порахунку.
САЛЬДУВАННЯ РАХУНКІВ
рос. сальдирование счетов додавання до сальдо рахунку на ту саму суму, але в протилежному напрямі, щоб таким чином сальдо рахунку дорівнювало нулю і можна було закрити даний рахунок.
САМОБУТНІСТЬ
рос. самобытность своєрідність, самостійність у розвитку, в культурі, духовності, звичаях, обрядах, традиціях (на противагу наслідуванню).
САМОНАСТРОЮВАННЯ
рос. самонастройка 1. Здатність системи самостійно, без впливу зовні, самоупорядковуватись. 2. У сфері управління суспільним виробництвом — організація робіт щодо поліпшення управління.
САМООБСЛУГОВУВАННЯ
рос. самообслу живание спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець дістає можливість прямого доступу до них і вибору потрібного йому товару без участі продавця, з наступною оплатою …
САМООКУПНІСТЬ
рос. самоокупаемость принцип ведення господарства (функціонування підприємницької структури), за яким доходи від діяльності підприємства перекривають його витрати. Вважається, що за …
САМОПОМІЧ
рос. "самопомощь" поширена назва кредитових ощадно-позичкових кооперативів — кредитних спілок, що були організовані наприкінці ХIX ст. в різних регіонах України: Львові, Полтаві, …
САМОПРАВНІСТЬ
рос. самоуправство самовільне (свавільне) здійснення свого дійсного або уявного права, заперечуваного іншою особою. В Україні карається законом.
САМОРЕГУЛЮВАННЯ
рос. саморегулирование форма управління економічними процесами (ведення господарства), за якої досягається ситуація пропорційної збалансованості сукупних економічних показників — …
САМОСВІДОМІСТЬ
рос. самосознание усвідомлення людиною самої себе у своїх стосунках з людьми, народом, державою і навколишньою дійсністю.
САМОСЕРТИФІКАЦІЯ
рос. самосертификация визначення і документальне підтвердження технічних, технологічних, біологічних, хімічних, екологічних, споживчих характеристик продукції, товару, здійснене самим …
САМОСТРАХУВАННЯ
рос. самострахование 1. Створення страхувальником особистих страхових (резервних) фондів за рахунок регулярних відрахувань, відкладання грошових коштів. 2. Децентралізована форма …
САМОУПРАВЛІННЯ
рос. самоуправление спосіб, режим управління підприємством, за яким основні функції управління його діяльністю здійснює саме підприємство, без зовнішнього втручання.
САМОФІНАНСУВАННЯ
рос. самофинансирование здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, за якою не тільки поточні витрати, а й капіталовкладення забезпечуються за рахунок власних фінансових …
САН
рос. сан звання, пов'язане з почесним становищем, високою посадою у службовій ієрархії; звання священнослужителя.
САНІТАРІЯ
рос. санитария галузь гігієни; система гігієнічних норм, правил, заходів, спрямованих на оздоровлення умов життєзабезпечення, побуту, здоров'я і праці людей; норми дотримання правил …
САНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ
рос. санитарная инспекция орган державного санітарного нагляду, який здійснює контроль за санітарним станом, дотриманням відповідних норм і правил на підприємствах, установах, особливо у …
САНАЦІЯ
рос. санация комплекс дій, заходів, вживаних державою, її органами, банківськими інституціями, спрямованих на попередження фінансового спаду, банкрутства організацій, фірм різної форми …
САНДВІЧ
рос. сандвич 1. Бутерброд з будь-яким наповненням (закускою). 2. Переносно-жива реклама, людина, яка когось чи щось рекламує, носячи на собі спереду і ззаду рекламні засоби.
САНКЦІЇ БАНКІВСЬКІ
рос. санкции банковские система примусових заходів фінансового покарання, впливу на своїх клієнтів за порушення ними договірних зобов'язань та засіб відшкодування збитків, втраченої …
САНКЦІЇ ДОГОВІРНІ
рос. санкции договорные заходи примусового впливу на порушників правил нормативного ведення господарської та фінансової діяльності шляхом штрафування (накладення санкцій) за невиконання …
САНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНІ
рос. санкции экономические визначена законами держави, угодами, договорами, контрактами система примусових заходів щодо фізичних і юридичних осіб, які порушують встановлений законом …
САНКЦІЇ КРЕДИТНІ
рос. санкции кредитные Див. Санкції банківські.
САНКЦІЇ ФІНАНСОВІ
рос. санкции финансовые заходи примусового впливу на порушників правил фінансово-господарської діяльності шляхом застосування фінансових важелів державними та іншими органами (закриття …
САНКЦІЇ ШТРАФНІ
рос. санкции штрафные Див. Штрафні санкції.
САНКЦІЯ
рос. санкция 1. Визначена державними законодавчими актами, угодами, договорами, контрактами примусова відповідальність за порушення правових, майнових норм, умов договорів, контрактів, …
САНТИ...
рос. санти... у складних словах означає "сота частина". Напр., сантиметр, сантилітр, сантиграм.
САНТИМ
рос. сантим 1. Грошова одиниця Франції до 1795 р. 2. Розмінна монета ряду країн: Франції — 1/100 французького франка: Алжиру-1/100 алжирського динара; Бельгії — 1/100 бельгійського …
САНТИМЕТР
рос. сантиметр 1. Одиниця довжини, що дорівнює 1/100 лі. 2. Лінійка або стрічка, на яку нанесено розмітку у сантиметрах. 3. Одиниця електричної ємності. 4. Одиниця індуктивності.
САНУВАННЯ
рос. санирование Див. Санація.
САТАНГ
рос. сатанг грошова одиниця Таїланду, дорівнює 1/100 бата (тікаля).
САТЕЛІТ
рос. сателит 1. В астрономії — супутник планети. 2. Держава, яка є формально незалежною, але фактично підпорядкована іншій, більшій імперіалістичній державі. 3. Переносно — покірний …
САТИСФАКЦІЯ
рос. сатисфакция 1. У вищих суспільних, ділових колах вчинення особою, що спричинила моральні чи інші збитки (понизила імідж, принизила честь) іншій людині, зворотних дій (прилюдне …
СВІДОК
рос. свидетель особа, яка володіє відомостями (інформацією) про обставини, що мають значення для даної судової справи і яку викликають у слідчі органи чи до суду для свідчення.
СВІДОЦТВО
рос. свидетельство 1. Документ, що підтверджує що-небудь. 2. Титул, який підтверджує право володіння частиною капіталу фірми. Розрізняють такі види С.: заставне — документ про заставу …
СВІДОЦТВО КАРАНТИННЕ
рос. свидетельство карантинное виданий офіційними санітарно-епідеміологічними органами документ, що засвідчує неушкодженість, незараженість, нешкідливість експортованих товарів в іншу …
СВІДОЦТВО ПАЙОВЕ
рос. свидетельство паевое письмове свідоцтво про сплату засновницького внеску, видане пайовикам, членам колективу, товариства з обмеженою відповідальністю тощо. С.п. має юридичну силу.
СВІНГ
рос. свинг 1. Верхня межа клірингового кредитування, клірингових взаємних розрахунків, що здійснюються фірмами за двосторонніми угодами; встановлюється фірмами у процентному відношенні …
СВІТИНГ , СВЕЙТИНГ
рос. свитинг, свейтинг найтяжча форма експлуатації працівників.
СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ
рос. мировые финансовые центры Див. Міжнародні фінансові центри.
СВІТОВІ ЦІНИ
рос. мировые цены Див. Ціни світового ринку.
СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
рос. мировая валютная система здійснення грошових операцій (міжнародна торгівля, інвестиції), що пов'язують країни світу і відбуваються в межах міжнародної валютної системи, яка охоплює …
СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ (СОТ)
рос. Международная торговая организация (МТО) (англ. World Trade Organization, WTO) організація, угоду (хартію) про створення якої підписали представники 54 країн у Гавані в 1948 р. …
СВІТОВА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА
рос. мировая продовольственная программа міжнародна організація, створена у 1961 р. разом з ООН та Продовольчою і с.-г. організацією ООН (ФАО) з метою боротьби з нерівномірним розподілом …
СВІТОВА УГОДА
рос. мировое соглашение угода між сторонами-партнерами іноземних держав про припинення (розв'язання) виникаючих між ними претензій, суперечок шляхом взаємних двосторонніх поступок. Кожна …
СВІТОВА ЦІНА
рос. мировая цена грошовий вираз інтернаціональної (міжнародної) вартості товару, що реалізується на світовому ринку. Практично виступає як усереднена ціна найважливіших продавців і …
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. мировое хозяйство взаємопов'язані і взаємодіючі господарства різних країн світу, що функціонують за погодженими правилами, послідовне їх об'єднання в єдину світову …
СВІТОВИЙ КОНГРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ (СКВУ)
рос. Мировой конгресс свободных украинцев (МКСУ) позапартійна громадська організація, створена в 1967 р. як координаційний центр української еміграції з метою згуртування різних …
СВІТОВИЙ РИНОК
рос. мировой рынок 1. Сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва. 2. Сукупність національних ринків …
СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ
рос. мирохозяйственные связи Див. Міжнародні економічні відносини.
СВІТОГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА
рос. мирохозяйственная система Див. Світове господарство.
СВІТЧ
рос. свитч 1. Ліквідація раніше взятих зобов'язань і завершення операцій з одним видом цінних паперів, валют та перехід до операцій з іншими видами. 2. Переуступка третій стороні залишку …
СВІФТ
рос. свифт автоматизована система здійснення міжнародних грошових розрахунків і платежів з використанням комп'ютерів і міжбанківських телекомунікацій. Створена в 1973 р. у Брюсселі …
СВОБОДА ВИБОРУ
рос. свобода выбора 1. Право власника вільно використовувати на свій розсуд наявні ресурси і гроші. 2. Право працівників вибирати за своїм бажанням місце і вид праці. 3. Право споживачів …
СВОБОДА ДОГОВОРУ
рос. свобода договора основоположний принцип договірного права, який означає, що сторони договору за власним розсудом вирішують питання про укладення договору, його зміст, умови і …
СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦТВА
рос. свобода предпринимательства право підприємства, фірми, компанії використовувати економічні ресурси для виробництва товарів за власним вибором і продавати товари на вибраних ними …
СВОБОДА ТОРГІВЛІ
рос. свобода торговли відсутність будь-яких бар'єрів і обмежень у торгівлі між фірмами, особами, державами. Принцип свободи торгівлі реалізується, як правило, у вільній економічній зоні. …
СВОП
рос. своп операція обміну національної валюти на іноземну із зобов'язанням зворотного обміну через певний час.
СВОП-КУРС
рос. своп-курс ціни одночасної купівлі і продажу банками іноземної валюти за умови розрахунків за ними у різні дати.
СВОП-ОПЕРАЦІЇ
рос. своп-операции торговельно-фінансові обмінні операції: 1) С.-о. з метою продовження строків би цінних паперів — продаж цінних паперів з одночасною купівлею такого самого виду цінних …
СВОПІНГ
рос. свопинг продаж і наступна, майже одночасна, купівля цінних паперів, що здійснюється з метою уникнення податків, які доводиться платити за умови тривалого володіння цінними паперами.
СВОПЦІОН
рос. свопцион комбінація свопу та опціону у формі опціону на укладення операції своп на певних умовах.
СВЯТКОВІ ДНІ
рос. праздничные дни вільні від роботи дні, присвячені видатним подіям або традиційним датам. В Україні щорічними С.д. є і січня — Новий рік, 7 січня — Різдво Христове. 8 березня — …
СЕГМЕНТ
рос. сегмент 1. Частина простору, обмежена поверхнею кулі або іншою поверхнею і відділена січною площиною. 2. Умовна одиниця логічного розподілу пам'яті з метою її описання, розміщення й …
СЕГМЕНТ ПРОГРАМИ
рос. сегмент программы умовно автономна частина програми, що виконується без необхідності завантаження усієї програми в оперативну пам'ять обмеженої ємності.
СЕГМЕНТ РИНКУ
рос. сегмент рынка відокремлена і згрупована за певними ознаками частка товарного або регіонального ринку. Напр., згрупування споживачів за їхніми купівельними намірами, сформованими …

1 2 3 4 5 6 7 > >>

© www.ukrslov.com - 2010