Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Т (319)

1 2 3 4 > >>
{...}ТЕРМ... , {...}ТЕРМИ...
рос. ...терм..., ... терми... у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "тепло" , "жар" (напр., ізотерм).
ТІК
рос. тик мінімальне коливання курсу на біржі, встановлене біржовими правилами.
ТІКЕР
рос. тикер система, що відображає "бігучою стрічкою" на табло курси останніх біржових операцій. Існує обладнання і для виведення такої інформації на папір для передання телеграфним …
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА
рос. теневая экономика економічні процеси (виробництво, розподіл, обмін, споживання товарів і послуг), які приховуються їх учасниками від контролю держави і суспільства і не фіксуються …
ТАЄМНИЦЯ ВКЛАДІВ
рос. тайна вкладов право вкладника на збереження в таємниці даних про нього, його рахунки в банку і операції, що здійснює він із вкладами.
ТАЄМНИЦЯ КОМЕРЦІЙНА
рос. тайна коммерческая Див. Комерційна таємниця.
ТАЄМНИЦЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКА
рос. тайна предпринимательская зберігання в інтересах фірми у таємниці від конкурентів винаходів, секретів виробництва, ноу-хау, методів управління фінансами, маркетингом тощо.
ТАЄМНИЦЯ ФІНАНСОВА
рос. тайна финансовая зберігання бухгалтерських і фінансових документів, ділової службової інформації в недоступних для сторонніх осіб місцях з метою захисту юридичної особи від …
ТАБЕЛЬ
рос. табель 1. Таблиця, список будь-кого (будь-чого) в певному порядку. 2. Дошка з жетонами для обліку явки на роботу й виходу з роботи робітників і службовців, а також самий жетон.
ТАБЛИЦІ РІШЕНЬ
рос. таблицы решений таблиці, що розкривають правила логічних дій у процесі виконання роботи залежно від вихідних умов. Дають змогу враховувати можливість багатоваріантних …
ТАБЛИЦІ СТАТИСТИЧНІ
рос. таблицы статистические форма раціонального й наочного викладу узагальнених числових показників, що характеризують суспільно-економічні явища й процеси. Кожна Т.с. має статистичний …
ТАБЛИЦЯ
рос. таблица спосіб просторової організації тексту що передбачає внесення інформаційних показників у певні графи: по горизонталі — присудок (назва постійних явищ, фактів тощо), по …
ТАБЛО
рос. табло засіб відображення інформації у формі, зручній для сприйняття людини, щит або екран з різними умовними знаками, світловими та іншими сигнальними пристроями, що подає …
ТАБУ
рос. табу заборона на здійснення чогось, проведення певних операцій, спричинення чогось. Напр., відправлення (транспортування) небезпечних вантажів, продаж шкідливих для здоров'я людини …
ТАБУЛЯГРАМА
рос. табуляграмма звітний документ, результат розрахунку, надрукований на табуляторі або друкуючому пристрою комп'ютера.
ТАБУЛЯТОР
рос. табулятор 1. Обчислювальна машина для автоматичної обробки числової та буквеної інформації, записаної на перфокартах. 2. Пристосування для друкування таблиць.
ТАЕЛЬ
рос. таэль грошово-вагова одиниця Східної Азії, що застосовувалась із давніх часів у Китаї; тепер вийшла з ужитку.
ТАЙМ-ЧАРТЕР
рос. тайм-чартер один із видів договору морського перевезення, за яким судно фрахтують не на рейс, а на певний час. Згідно з договором Т.-ч. одна сторона (фрахтівник) надає іншій стороні …
ТАЙМ-ШИТ
рос. тайм-шит документ (акт часу стояння), який засвідчує витрати часу простою судна в портах на вантажні операції, що його складають у момент прибуття судна в порт. У Т.-ш. розраховують …
ТАЙМІНГ
рос. тайминг біржовий термін, що означає найсприятливіший момент для купівлі або продажу акцій.
ТАЙМЕР
рос. таймер електронний годинник, що забезпечує вимірювання інтервалів астрономічного часу.
ТАЙНОПИС
рос. тайнопись Див. Криптографія.
ТАКСА
рос. такса конкретно визначений державними органами або недержавними організаціями єдиний рівень цін на товари, оплату праці та послуги.
ТАКСАТОР
рос. таксатор 1. Оцінювач, фахівець з таксації. 2. Податковий агент.
ТАКСАЦІЯ
рос. таксация встановлення цін на товари та послуги.
ТАКСАЦІЯ ЛІСУ
рос. таксация леса матеріальна оцінка при інвентаризації лісу: визначення віку, висоти, якості й запасу деревини. Для Т.л. застосовують так званий таксаційний показник.
ТАКСУВАННЯ ВАНТАЖУ
рос. таксировка груза обчислення оплати за перевезення вантажу згідно з тарифом.
ТАКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
рос. таксировка документов визначення грошової оцінки господарських операцій, зафіксованих у документах. Багато документів, що поступають у бухгалтерію, мають тільки натуральні …
ТАКТ
рос. такт час виконання елементарної внутрішньої операції процесора.
ТАКТИКА МАРКЕТИНГУ
рос. тактика маркетинга розроблення і реалізація цілей компанії щодо кожного товару на заданий відрізок часу; формується на основі стратегії маркетингу й динаміки реальної поточної …
ТАЛІМАН (ТАЛЬМАН)
рос. таллиман 1.Контролер, що стежить за навантаженням і розвантаженням товару, прийманням і здаванням вантажів, як правило, апорту. 2. Особа, що продає товар у кредит.
ТАЛАНТ
рос. талант перша найбільша обліково-грошова одиниця Стародавньої Греції, Вавилону, Малої Азії й інших країн. У сучасній Греції — міра ваги ( 150 кг). 2. Видатні природні здібності, …
ТАЛЕР
рос. талер велика срібна монета, що чеканилась наприкінці XV- на початку XVI ст. Від назви "Т.", поширеної в Німеччині, пішли назви грошових одиниць в інших країнах: далеру Скандинавії, …
ТАЛМУД
рос. талмуд (давньоєвр.) — збірник догматичних релігійно-етичних і правових законоположень іудаїзму. Складений протягом III ст. до н.е. -Уст. н. е.
ТАЛОН
рос. талон 1. Документ, що підтверджує право його власника на отримання цінності, речі або на доступ, прохід у певне місце. 2. Частина документа, що відокремлюється від нього у вигляді …
ТАНТЬЄМА
рос. тантьема додаткова виплата, винагорода керівництву фірми за певні досягнення як частка від одержаного фірмою чистого прибутку.
ТАНЬГА , ТЕНГА
рос. таньга, тенга (від тюрк. тамга — знак, монетний штемпель) — срібна монета багатьох держав Середньої Азії і прилеглої до неї території в ХІУ-ХУШ ст. Потім чеканилась з міді і бронзи …
ТАРА
рос. тара 1. Місткість для збереження, пакування і транспортування товарів, товарне упакування. 2. Різниця між загальною вагою товару з упаковкою (брутто) і чистою вагою (нетто), тобто …
ТАРА ЗОВНІШНЯ
рос. тара внешняя Див. Тара транспортна.
ТАРА ТРАНСПОРТНА
рос. тара транспортная тара, що використовується, для перевезення товару від виробника до споживача, часто зворотна, тобто така, що використовується кілька разів. Т.т. називається також …
ТАРГЕТУВАННЯ
рос. таргетирование встановлення цільових орієнтирів грошової системи, регулювання приросту грошової маси, яких дотримуються у своїй політиці центральні банки.
ТАРИФ
рос. тариф ставка сплати (тарифна ставка) за працю та різноманітні послуги, що надаються підприємствам і населенню.
ТАРИФ МИТНИЙ
рос. тариф таможенный Див. Митний тариф.
ТАРИФ МИТНИЙ ПОДВІЙНИЙ
рос. тариф таможенный двойной спеціальний тариф, що містить для кожної товарної пропозиції максимальну й мінімальну ставки, які застосовуються залежно від міждержавних …
ТАРИФ ПІЛЬГОВИЙ
рос. тариф льготный митний тариф, що передбачає мінімальні ставки митного обкладення товарів, що завозяться імпортерами з країн, які мають режим найбільшого сприяння у торгівлі.
ТАРИФІКАЦІЯ
рос. тарификация встановлення тарифів на послуги і ставок оплати праці.
ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ
рос. тарифи на услу-ги система ставок, за якими підприємства сфери послуг реалізують послуги споживачам, замовникам. Величина окремих Т.н.п., що надаються населенню, регулюються …
ТАРИФИ ТРАНСПОРТНІ
рос. тарифи транспортные система ставок оплати за перевезення і збори, що стягуються усіма видами транспорту з клієнтів.
ТАРИФНА ЕСКАЛАЦІЯ
рос. тарифная эскалация підвищення рівня митного обкладання товарів у міру зростання ступеня їх обробки.
ТАРИФНА СІТКА
рос. тарифная сетка сукупність розрядів тарифних коефіцієнтів, за якими диференціюють заробітну плату робітників залежно від складності праці та кваліфікації виконавців. У промисловості …
ТАРИФНА СИСТЕМА
рос. тарифная система сукупність нормативне встановлених ставок, тарифних коефіцієнтів (залежно від фаху, стажу роботи, кваліфікації, освіти, умов праці тощо), згідно з якими …
ТАРИФНА СТАВКА
рос. тарифная ставка розмір оплати праці робітників за одиницю робочого часу (годину, робочий день або місяць), виражений у грошовій формі. За Т.с. диференціюють і регулюють оплату праці …
ТАРИФНИЙ БАР'ЄР
рос. тарифный барьер обмежувальний захід імпортування в країну товарів шляхом застосування високого рівня митного податку.
ТАРИФНИЙ РОЗРЯД
рос. тарифный розряд Диб. Тарифна сітка.
ТВЕРДА ВАЛЮТА
рос. твердая валюта Див. Валюта тверда.
ТВОРЧА ВІДПУСТКА
рос. творческий отпуск звільнення працівника на певний строк від звичайної роботи, передбаченої умовами контракту, для виконання спеціального завдання. Професори й викладачі вузів можуть …
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР КАУНТЕРПАРТ
рос. творческий центр каунтерпарт благодійний фонд, заснований в Україні у 1996р. Мета — розробка і здійснення програм сприяння розвитку творчої активності людини, утвердження ідеалів …
ТЕЗАВРАЦІЯ , ТЕЗАВРУВАННЯ
рос. тезаврация (тезаврирование) 1. Нагромадження грошей населенням внаслідок вилучення їх з обігу та зберігання нагромадженої готівки поза кредитними установами. 2. Нагромадження …
ТЕЗАУРУС
рос. тезаурус 1. Лінгвістичний словник мови з повною змістовою інформацією. 2. В інформатиці — повний систематизований набір даних щодо будь-якої галузі знання, що дає змогу людині або …
ТЕЙЛОРИЗМ
рос. тейлоризм система організації праці, метою якої є одержання підприємцем найбільшого прибутку. Названа за іменем її автора — американського інженера Ф.-У. Тейлора. Виникла у США на …
ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР
рос. текстовый процессор пакет прикладних програм, зорієнтований на автоматизацію роботи секретарів, діловодів, редакторів, письменників. Тп. дає змогу створювати й редагувати текстові …
ТЕЛЕ...
рос. теле... у складних основах означає здійснюваний на відстані, той, що діє на далеку відстань, телевізійний (напр., телефон).
ТЕЛЕГРАМА
рос. телеграмма узагальнена назва документів, що складають особливу групу за способом передання тексту на відстань. Поділяються на прості, термінові та "блискавки'. Розрізняють такі їх …
ТЕЛЕГРАФНИЙ БАНКІВСЬКИЙ КОД
рос. телеграфный банковский код система умовних кодових позначень для шифрування текстів телеграфної банківської переписки. Кожний кодовий знак складається із п'яти букв, які заміщають …
ТЕЛЕКОМП'ЮТ
рос. телекомпьют режим роботи співробітників фірми (організації) без явки на роботу, що передбачає виконання функціональних обов'язків за допомогою персональної ЕОМ, підключеної до …
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ
рос. телекоммуникация дистанційний зв'язок.
ТЕЛЕКС
рос. телекс телеграфна система, що використовує телепринтер (телетайпи) і телефонну мережу загального призначення. Організаційно являє собою міжнародну мережу абонентського …
ТЕЛЕКСНИЙ ЗВ'ЯЗОК
рос. телексная связь єдина міжнародна автоматизована система телеграфного абонентського зв'язку в мережі для оперативного передавання інформації. Кожний абонент мережі має свій …
ТЕЛЕМАРКЕТИНГ
рос. телемаркетинг збут продукції, товарів тощо за допомогою засобів телекомунікації.
ТЕЛЕТЕКСТ
рос. телетекст міжнародна служба телезв'язку з високою швидкістю обміну, що використовує комутаційні мережі передання даних загального користування. Має порівняно з телексною мережею …
ТЕЛЕФАКС
рос. телефакс Див. Факс.
ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕКСНИЙ РИНОК
рос. телефонно-телексный рынок форма організації біржової торгівлі реальним товаром на ринку. Контракти укладаються телексом, що є достатнім для підтвердження реальності факту операції.
ТЕЛЕФОНОГРАМА
рос. телефонограмма документ, що передається по телефону. Обсяг тексту має бути стислим. Текст Т. підписується особою, від імені якої він передається. Т. застосовується при необхідності …
ТЕЛЕШОПІНГ
рос. телешопинг 1. Роздрібна торгівля за допомогою засобів телекомунікацій. 2. Замовлення товару за зразками по телефону з доставкою його додому.
ТЕМП ЗРОСТАННЯ
рос. темп роста відношення величини поточного економічного показника до його значення в попередньому періоді, що приймається за базу підрахунку. Вимірюється у відносних величинах або …
ТЕМП ПРИРОСТУ
рос. темп прироста відношення приросту величини економічного показника за певний відтинок часу до його рівня у попередньому періоді, що приймається за базу відрахунку. Вимірюється у …
ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ
рос. темпы инфляции відношення загального рівня цін поточного часу до його значення в попередньому (базовому) періоді. Визначається у процентах за місяць, квартал, рік.
ТЕНДЕНЦІЯ РИНКУ
рос. тенденция рынка стійка тенденція збереження або зміни (зростання, зниження) цін товарів, послуг на ринку.
ТЕНДЕР
рос. тендер 1. Конкретні торги на поставку сировини, продукції, надання послуг, здійснення будівництва, розміщення замовлень тощо. 2. Письмова пропозиція, заява на підписку на цінні …
ТЕНДЕР ВІДКРИТИЙ
рос. тендер открытый конкурентні торги відкритого типу, що передбачають можливість участі усіх бажаючих. Див. також Тендер.
ТЕНДЕР ЗАКРИТИЙ
рос. тендер закрытый конкурентні торги закритого типу, тобто для обмеженого кола учасників. Див. також Тендер.
ТЕНДЕРНА АКЦІОНЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
рос. тендерное акционерное предложение публічна пропозиція держателів акцій однієї компанії купити акції у держателів акцій іншої компанії за певними умовами.
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
рос. тендерная документація Див. Документація тендерна, а також Міжнародні торги.
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
рос. тендерное предложение публічна пропозиція власників акцій однієї компанії скупити акції іншої компанії з метою взяти останню під свій контроль і управління або злиття двох компаній.
ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ
рос. тендерный комитет тимчасовий орган, що створюється для організації проведення торгів.
ТЕНЬГЕ
рос. теньге грошова одиниця Казахстану.
ТЕОРІЯ ІГОР
рос. теория игр теоретичний напрям у науці, який використовує апарат математичного моделювання, у т. ч. процедури заміни реальних систем умовними, з метою передбачення, знаходження …
ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ
рос. теория информации математична дисципліна, що вивчає процеси збереження, перетворення і передавання інформації.
ТЕОРІЯ АБСОЛЮТНИХ ПЕРЕВАГ
рос. теория абсолютных преимуществ за цією теорією країни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими витратами (у виробництві яких вони мають абсолютну перевагу), і імпортують …
ТЕОРІЯ ВЗАЄМНОГО ПОПИТУ
рос. теория взаимного спроса теорія, згідно з якою ціна імпортного товару визначається через ціну товару, який належить експортувати, щоб оплатити імпорт; тому кінцеве співвідношення цін …
ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ
рос. теорія полезности теоретичний напрям в економічній науці, який ґрунтувався на базовому об'єктивному розумінні "корисності", що сприймалось як задоволення, забезпечення, яке …
ТЕОРІЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ
рос. теория сравнительных приемуществ за цією теорією торгівля з країнами, що спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виготовляти з відносно нижчими витратами, ніж …
ТЕОРЕМА ХЕКШЕРА-ОЛІНА
рос. теорема Хекшера-Оліна за цією теоремою кожна країна експортує ті фактороінтенсивні товари, для виробництва яких вона володіє відносно надлишковими факторами виробництва, і імпортує …
ТЕРАПІЯ ШОКОВА
рос. терапия шоковая Див. Шокова терапія.
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ
рос. территориальные воды морська акваторія, що прилягає до узбережжя або внутрішніх вод країни і становить частину державної території суверенної узбережної держави. Відлік ведеться …
ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВНА
рос. территория государственная певна частина поверхні, що перебуває під суверенітетом даної держави. Т.д. включає суходіл, внутрішні води. територіальні води, підвладні державі острови, …
ТЕРМ
рос. терм знак або комбінація знаків, що є найменшим значущим елементом мови.
ТЕРМІНАЛ
рос. терминал комплекс технічних і програмних засобів, призначених для зв'язку віддаленого користувача з ЕОМ або іншим абонентським пунктом за допомогою каналів зв'язку. Інша назва — …
ТЕРМІНАЛ ПРОБЛЕМНО ОРІЄНТОВАНИЙ
рос. терминал проблемно ориентированный Див. Проблемно орієнтований термінал.
ТЕРМІНАЛ, ЩО ПРОГРАМУЄТЬСЯ
рос. терминал программируемый термінал, що має у своєму складі програмні засоби, які гнучко змінюються, для виконання простих логічних операцій або попередньої первинної обробки даних …

1 2 3 4 > >>

© ukrslov.com - 2010