Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру У (152)

1 2 > >>
УЇКЕНД
рос. уикенд час відпочинку, дозвілля, розваг від суботи до понеділка у деяких зарубіжних країнах (Англії, США).
УГІДДЯ
рос. угодье земельна площа (ділянка), що має певне с.-г. призначення (пасовисько, сінокіс, нива, рілля, сад, виноградник). Бувають також У. лісові, рибні.
УГОДА
рос. соглашение правовий акт, що є підставою для виникнення або припинення правовідносин. Залежно від кількості осіб, суб'єктів угоди — вони можуть бути одно-, дво- або багатосторонніми. …
УГОДА АГЕНТСЬКА
рос. соглашение агентское угода між агентом та особою, що його наймає, про надання агенту необхідних повноважень на здійснення ним біржових операцій і надання інших послуг від імені та в …
УГОДА АЛЕАТОРНА
рос. сделка алеаторная випадкова біржова угода, парі.
УГОДА АРБІТРАЖНА
рос. сделка арбитражная Див. Арбітражні угоди.
УГОДА БІРЖОВА
рос. сделка биржевая угода, здійснена на біржі і належним чином оформлена. Розрізняють: касові угоди, які оплачуються не пізніше строку, зазначеного біржовою радою (2-3 дні); термінові …
УГОДА БАГАТОСТОРОННЯ
рос. соглашение многостороннее угода, суб'єктами якої є три або більше договірних сторін (напр. угода про сумісну діяльність, про кооперативне будівництво окремих об'єктів тощо).
УГОДА БАРТЕРНА
рос. сделка бартерная Див. Бартерна угода.
УГОДА ВАЛЮТНА
рос. соглашение валютное двостороння або багатостороння міждержавна угода, що встановлює взаємні права та обов'язки, умови й норми валютних відносин, найчастіше — міжнародних розрахунків …
УГОДА ДЕПОРТНА
рос. сделка депортная біржова угода на строк, що укладається на фондовій біржі особами, які грають на пониження курсу цінних паперів ("ведмедями"). "Ведмідь" сподівається одержати …
УГОДА КАСОВА
рос. соглашение кассовое Див. Касова угода.
УГОДА КЛІРИНГОВА
рос. соглашение клиринговое угода, якою передбачається можливість проведення розрахункових банківських операцій шляхом взаємозаліку зустрічних грошових вимог і обов'язків без переведення …
УГОДА КОМПЕНСАЦІЙНА
рос. соглашение компенсационное 1. Угода, за умовами якої покупець товарів чи послуг розраховується компенсаційними поставками інших товарів чи наданням послуг на відповідні суми. 2. …
УГОДА КОНВЕРСІЙНА
рос. сделка конверсионная угода, яка передбачає купівлю однієї валюти за іншу. При реальній валютній операції (спот валютний) обмін здійснюється відразу під час укладання У.к. чи …
УГОДА КОНСИГНАЦІЙНА
рос. сделка консигнационная угода, за якою постачальник (консигнант) відвантажує товари на склад посередника (консигнатора), котрий реалізує їх покупцям і перераховує виторг …
УГОДА ЛІЦЕНЗІЙНА
рос. соглашение лицензионное двостороння угода між власником ліцензії (ліцензіаром) і винаймачем ліцензії (ліцензіантом) про право та умови використання (впровадження) ліцензії …
УГОДА МІЖУРЯДОВА
рос. соглашение межправительственное дво- або багатостороння угода, укладена між державами — суб'єктами міжнародного права про предмет і умови співпраці в конкретно зазначених сферах …
УГОДА МАРЖИНАЛЬНА
рос. сделка маржинальная угода про купівлю цінних паперів, при укладанні якої треба оплатити готівкою половину їх вартості, а решту грошей позичити у брокера під заставу придбаних цінних …
УГОДА ОДНОСТОРОННЯ
рос. соглашение одностороннее угода, вчинена однією стороною — юридичною чи фізичною особою (напр., відшкодування затрат, видача доручення).
УГОДА ОНКОЛЬНА
рос. сделка онкольная Див. Онкольна угода.
УГОДА ОФСЕТНА
рос. сделка офсетная .- 1. Угода, що передбачає взаємний залік купівлі-продажу цінних та інших фінансових паперів. 2. Угода, що припиняє зобов'язання сторін на ф'ючерсній біржі. 3. …
УГОДА ПАРАЛЕЛЬНА
рос. сделка параллельная угода, за якою товарообмінна операція пов'язується з іншою операцією укладанням двох взаємозалежних контрактів, відповідно до яких продавець товару бере на себе …
УГОДА ПЛАТІЖНА
рос. соглашение платежное дво- або багатостороння угода між державами щодо порядок у проведення платіжних операцій, зокрема щодо процедури взаєморозрахунків за зовнішньоекономічні …
УГОДА ПРОЛОНГАЦІЙНА
рос. сделка пролонгационная Див. Пролонгаційна угода.
УГОДА ПРОТИЗАКОННА
рос. сделка противозаконная угода, при укладанні якої свідомо порушені вимоги закону.
УГОДА РАМКОВА
рос. соглашение рамочное різновид угоди, що має характер попередньої домовленості, яка не має завершеного характеру без майнової відповідальності. На її підставі визначаються умови для …
УГОДА РЕПОРТНА
рос. сделка репортная Див. Репортна угода.
УГОДА СПОТ
рос. сделка спот різновид реальної біржової угоди щодо купівлі-продажу наявного товару з негайною оплатою та постачанням.
УГОДА УДАВАНА
рос. соглашение мнимое угода, складена "про людське око", без наміру створити Юридичний наслідок. Її оформляють найчастіше для того, щоб досягти недозволеної мети. Згідно з основами …
УГОДА Ф'ЮЧЕРСНА
рос. сделка фьючерсная Див. Ф'ючерсна угода.
УГОДА ФОРВАРДНА
рос. сделка форвардная різновид угоди купівлі-продажу товарів за готівку із постачанням їх у конкретно визначений угодою час у майбутньому (від тижня до кількох років) і з оплатою за …
УГОДА ЦІЛЬОВА
рос. соглашение целевое угода, відповідно до якої сторони здійснюють певні цільові програми без права будь-яких відхилень. Нею визначаються цільові об'єкти, строки, конкретні виконавці …
УГОДА ЩОДО ІНОЗЕМНИХ ІВЕСТИЦІЙ
рос. соглашения об иностранных инвестициях міжнародна угода щодо гарантування закордонних Інвестицій і сприяння їх залученню в національну економіку. За такою угодою країна-одержувач …
УГОДИ СПОТ
рос. соглашения спот різновид реальної біржової угоди щодо купівлі-продажу наявного товару з негайною оплатою та постачанням. Практикується у біржовій торгівлі, а також для реалізації …
УДІЛ
рос. удел 1. У Давній Русі частка в родовому володінні члена князівського роду. 2. Те саме, що й удільне князівство.
УДАВАНА УГОДА
рос. мнимое соглашение Див. Угода удавана.
УЗАГАЛЬНЕННЯ
рос. обобщение систематизація інформаційних даних за певними ознаками; логічний процес переходу від одиничного до загального знання або навпаки. Отримання узагальненого знання базується …
УЗАНС
рос. узанс торговельний звичай, який дещо доповнює умови угоди.
УЗО-ТАРА
рос. узо-тара тара, вагу якої підчас передавання товару, що міститься у ній, визначають не зважуванням, а на основі традиційно прийнятих торговельних звичаїв.
УЗУРПАТОР
рос. узурпатор 1. Той, хто незаконно захопив державну владу. 2. Особа, яка привласнила чиїсь права на щось. 3. Переносно — жорстока людина, людиноненависник.
УЗУРФРУКТ
рос. узурфрукт один з особистих сервітутів, що полягає в праві особи користуватися чужою власністю і одержувати від неї прибутки.
УЗУС
рос. узус 1. Звичай, звичка, правило. 2. Використання, застосування. 3. У римському праві — користування чужими правами.
УКАЗ
рос. указ правовий акт одноособового глави держави (в Україні — Президента), що має нормативний юридичний характер і встановлює визначені правові норми, права, правила. Може бути й …
УКЛАД ЕКОНОМІЧНИЙ
рос. уклад экономический тип господарства, пов'язаний з певною формою власності на засоби виробництва і відповідними їй виробничими відносинами, залежить від конкретних історичних умов …
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
рос. заключение договора завершальна стадія оформлення договору, коли виникають взаємні права й зобов'язання.
УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ
рос. заключение контракта оформлення контракту між сторонами, що домовляються, підготовка всіх необхідних для цього документів і в результаті — виникнення взаємних прав і зобов'язань …
УКЛАДЕННЯ УГОДИ
рос. заключение сделки остаточне оформлення угоди між сторонами, завершення всіх необхідних для цього формальностей.
УКООПСПІЛКА
рос. укоопсоюз Українська спілка споживчих товариств, центр споживчої кооперації в Україні. Утворена у 1920 р., діє на основі статуту та користується правами юридичної особи. Об'єднує …
УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА (УВКР)
рос. Украинский всемирный координационный совет (УВКС) міжнародна громадська організація, заснована в 1992 р. Всесвітнім форумом українців, який відбувся у Києві. Діяльність її …
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ (УСПП)
рос. Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) всеукраїнська неурядова громадська організація. Об'єднує суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, громадські …
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ (УЦДЗ)
рос. Украинский центр деловых связей (УЦДС) товариство з обмеженою відповідальністю. Засновники — Торгово-промислова палата України, Українська спілка промисловців і підприємців, Спілка …
УЛЬТІМО
рос. ультимо у банківській практиці термін, що означає останній день місяця, кварталу, року. У комерційній і біржовій практиці — останній робочий день певного періоду, встановлений як …
УЛЬТИМАТИВНИЙ
рос. ультимативный рішучий, категоричний, беззаперечний, обов'язковий до виконання, здійснення, що має характер ультиматуму.
УЛЬТИМАТУМ
рос. ультиматум 1. У широкому розумінні — рішуча, категорична вимога, супроводжувана погрозами. 2. У міжнародних відносинах — дипломатична нота уряду однієї країни урядові іншої з …
УЛЬТРА...
рос. ультра... префікс, що означає "над", "за межами", "надто" (напр., ультрамодний, ультралівий).
УЛЬТРАВІРЕС
рос. ультравирес діяльність, що перевищує певні права і виходить за межі повноважень.
УМІННЯ
рос. умение здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Формуванню У. сприяє розуміння суб'єктом взаємозалежності мети …
УМИСЕЛ
рос. умышленность навмисність; у праві — одна з форм вини.
УМОВИ ДОГОВОРУ , УМОВИ КОНТРАКТУ
рос. условия договора, контракта умови, погоджені сторонами між собою до укладення договору і внесені в його текст, що в подальшому регулюють відносини сторін, відбивають взаємні вимоги, …
УМОВИ ЗАГАЛЬНІ
рос. условия общие положення контракту, що визначають права та обов'язки сторін при виконанні підготовчих робіт: розробці проекту, організації поставок устаткування та інші загальні …
УМОВИ ПЛАТЕЖУ
рос. условия платежа умови, що визначають обсяг, форму, строки, місце платежу за контрактом.
УМОВИ ПОСТАВОК
рос. условия поставок умови, що визначають способи транспортування, форми передання та оплати поставлених товарів, способи страхування, строки поставок, відповідальність за збереження …
УМОВИ ПРАЦІ
рос. условия труда комплекс факторів, що характеризують виробничу ситуацію (умови) на робочих місцях і є важливою складовою життєвого рівня населення. У.п. охоплюють такі чотири групи …
УМОВИ РИНОК В РУКИ
рос. условия "рынок в руки" передбачені контрактом особливі умови взаємних договірних сторін, за якими постачальник комплексного обладнання зобов'язаний разом із завершенням об'єкта і …
УМОВИ ТОРГІВ
рос. условия торгов система засад, правил, норм, за якими відбувається продаж-купівля матеріальних цінностей на торгах. Містяться у відповідних нормативно-правових документах (тендерах), …
УМОВИ ТОРГІВЛІ
рос. условия торговли один із важливих розділів зовнішньоекономічних торговельних контрактів — динаміка цін відповідно до зміни кон'юнктури світового ринку, змін пропорцій співвідношень …
УМОВИВІД
рос. умозаключение спосіб логічного зв'язку висловлювань, за допомогою якого з наявних положень (засновків) можна одержати нове положення (висновок) і оцінювати його істинність за …
УМОВНІ ВКЛАДИ
рос. условные вклады депозити, внесені іншою особою на ім'я вкладника з умовою розпоряджатися сумою вкладу при настанні обставин, зазначених під час відкриття рахунку. До цього вкладник …
УМОВНІ РАХУНКИ
рос. условные счета рахунки, на яких обліковуються умовні вклади, а також рахунки, за якими гроші виплачуються не в день вимоги, а через певний час (кілька днів). Проценти, що …
УМОВНА ПОКУПКА
рос. условная покупка покупка з правом повернення купленого товару.
УМОВНА УГОДА
рос. условная сделка вид угоди, умови якої дають право одній зі сторін відмовлятись від виконання своїх зобов'язань, сплативши другій стороні певну грошову суму, що називається премією.
УМОВНО-БЕЗМИТНЕ ВВЕЗЕННЯ
рос. условно-беспошлинный ввоз ввезення в країну товарів або інших предметів без обкладення їх митом, зборами, що сплачуються у зв'язку з імпортом за умови повернення цих предметів за …
УМОВНО-ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ
рос. условно-постоянные издержки витрати підприємств на виробництво продукції, які мають слабко виражену залежність від обсягів продукції, що виробляється. Див. Витрати умовно-постійні.
УМОГЛЯД
рос. умозрение здатність до теоретичних узагальнень, а також до абстрактних міркувань про уявні чи вигадані предмети, дії, до висновків з теоретично сприйнятливих принципів (напр., у …
УНІ...
рос. уни... у складних словах означає "єдино", "одно" (напр.. унітарний, уніформа).
УНІВЕРМАГ
рос. универмаг велике підприємство роздрібної торгівлі з широким асортиментом непродовольчих, а іноді й продовольчих товарів (універсальний магазин). В У. товари групують за споживчими …
УНІВЕРСАЛ
рос. универсал 1. Розпорядчий акт адміністративно-політичного (загальнодержавного) характеру. Акт влади, який доводить до загального відома певну постанову, політичне рішення чи надання …
УНІВЕРСАЛЬНІ БІРЖІ
рос. универсальные биржи (від латин. ипіуегзаіиз — загальний) — біржі, що торгують найрізноманітнішими товарами.
УНІВЕРСАЛЬНІ БАНКИ
рос. универсальные банки кредитні установи, що здійснюють усі основні види банківських операцій (депозитні, кредитні, фондові. Інвестиційні, довірчі, розрахункові) та надають банківські …
УНІВЕРСАЛЬНА ЄВРОНОТА
рос. универсальная евронота аналог "глобальної" євроноти, яка вирізняється тим, що інвесторам видаються свідоцтва на пред'явника.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКЦИЗ
рос. универсальный акциз непрямий податок, що встановлюється як надвишок до загального обороту реалізації товарів за єдиною чи кількома ставками. Може бути у формі податку з обороту, …
УНІВЕРСАЛЬНИЙ НАБІР КОМАНД
рос. универсальный набор команд повний набір команд, що включає усі інструкції, допущені на даній ЕОМ.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОД
рос. универсальный товарный код Див. Бар-код.
УНІВЕРСАМ
рос. универсам універсальний магазин широкого профілю, що торгує продовольчими і непродовольчими товарами.
УНІВЕРСИТЕТ
рос. университет вищий навчальний заклад, що об'єднує у своєму складі ряд факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних (природничих) і гуманітарних наук.
УНІКАЛЬНИЙ
рос. уникальный єдиний, винятковий, рідкісний, неповторний.
УНІКУМ
рос. уникум 1. Єдиний у своєму роді предмет, що був створений (або зберігся) в єдиному примірнику, рідкісна річ. 2. Переносно — єдина, унікальна людина; дивак.
УНІОН
рос. унион союз, об'єднання, спілка.
УНІОНІЗМ
рос. унионизм прагнення до об'єднання, злиття, спільності.
УНІСОН
рос. унисон 1. Одночасне звучання двох або кількох звуків на одній висоті й однакових звуків у різних октавах. 2. Переносно — потурати комусь, сліпо виконувати щось, наслідувати або …
УНІТАРНА ДЕРЖАВА
рос. унитарное государство неподільна держава, що надає мінімальну господарську самостійність регіонам.
УНІТАРНИЙ
рос. унитарный єдиний, той що становить єдине ціле, неподільний (напр., унітарна держава).
УНІТАРНИЙ ПОДАТОК
рос. унитарный налог форма корпоративного податку в окремих штатах США, яким обкладаються міжнародні компанії, що діють під юрисдикцією даного штату. Податок нараховується з урахуванням …
УНІФІКАЦІЯ
рос. унификация приведення продукції і засобів виробництва або їх елементів до єдиної форми, розмірів, структури, складу. Найпоширеніший і найефективніший метод стандартизації. У. сприяє …
УНІФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ
рос. унификация документов приведення до єдиної форми документів, що забезпечує використання їх під час оформлення однорідних операцій у різних господарствах, на різних підприємствах, в …
УНІФІКАЦІЯ ОБЛІКУ
рос. унификация учета ведення обліку на підприємствах за єдиною методологією, єдиними формами облікових реєстрів і типовим планом рахунків.
УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЇ
рос. унифицированные системы документации 1. Комплекс взаємопов'язаних документів, побудований за єдиними правилами та вимогами, що використовується при оформленні однорідних операцій у …
УНІФОРМА
рос. униформа 1. Єдина, визначена для всіх форма (одягу, взуття). 2. Фірмовий одяг.
УНІЯ
рос. уния 1. Союз держав, територій, міжнародних співтовариств. 2. Постійні міжнародні організації адміністративного, інформативного, технічного характеру.

1 2 > >>

© ukrslov.com - 2010