Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ч (91)

ЧАЙХАНА
рос. чайхана підприємство громадського харчування, чайна в країнах Середньої Азії.
ЧАРКА
рос. чарка заст. 1. Міра об'єму рідини у Росії, що дорівнювала 1/10 штофа, або 2 шкалики. Шкалик дорівнював 0,123 л. 2. Склянка для вживання спиртних напоїв.
ЧАРТЕР
рос. чартер 1. Угода між власником транспортного засобу і винаймачем на предмет перевезення вантажів або пасажирів, якою передбачається винаймання повністю чи частини судна на певний час …
ЧАРТЕР БАНКІВСЬКИЙ
рос. чартер банковский документ на право ведення банківських операцій.
ЧАРТЕР ПОВІТРЯНИЙ
рос. чартер воздушный договір фрахтування повітряних транспортних засобів, що передбачає наймання всієї місткості або частини одного чи кількох повітряних суден на один чи кілька рейсів …
ЧАРТЕР РЕЙСОВИЙ
рос. чартер рейсовый чартер на здійснення рейсу або рейсів між певними портами або районами навантаження і розвантаження.
ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
рос. чартерные перевозки нерегулярні перевезення, що здійснюються за договорами чартеру.
ЧАРТЕРНА УГОДА
рос. чартерное соглашение двостороння угода, документ, який регламентує правові і майнові відносини між власником транспортного засобу та клієнтом (винаймачем, вантажовідправником) щодо …
ЧАРТИСТ
рос. чартист фінансовий аналітик, котрий аналізує і узагальнює кон'юнктуру, в основному ціноутворення на ринку цінних паперів, прогнозує тенденції динаміки цін.
ЧАС ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ
рос. время открытия наследства день смерті спадкоємця. При оголошенні його безвісти відсутнім чи померлим — день набирає законної сили рішенням суду.
ЧАС ВІЛЬНИЙ
рос. время свободное вільний від роботи час, який використовується людиною за власним бажанням.
ЧАС ВИРОБНИЦТВА
рос. время производства період з моменту надходження предметів і знарядь праці у виробничу сферу до завершення виготовлення і здачі готового продукту в реалізацію.
ЧАС РОБОЧИЙ
рос. время рабочее період, протягом якого працівник має бути на роботі і виконувати службові обов'язки.
ЧАСТКОВА ВІДМОВА ВІД АКЦЕПТУ
рос. частичный отказ от акцепта відмова від оплати у повному розмірі документів (грошових і товарних), зумовлена різними причинами: відвантаженням додаткової кількості товарів понад …
ЧАСТКОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
рос. частичная ответственность у цивільному праві — невигідні наслідки невиконання чи неналежного виконання одного спільного зобов'язання кількома кредиторами або кількома боржниками; …
ЧАСТКОВА ВЛАСНІСТЬ
рос. частичная собственность спільна власність кількох осіб, у якій визначено частку, належну кожному співвласникові. Володіння, користування і розпоряджання таким спільним майном …
ЧАСТКОВА ОПЛАТА
рос. частичная оплата оплата рахунків і платіжних вимог постачальників не у повній сумі, а частково, що може бути передбачене умовами договору (угоди) або пов'язане з частковими …
ЧАСТКОВА УЧАСТЬ
рос. долевое участив міра, частка власних ресурсів, коштів, внесених до загальної справи кожним з її учасників (напр., частка у статутному фонді тощо).
ЧАСТКОВИЙ АКЦЕПТ
рос. частичный акцепт право платника оплатити вимогу постачальника частково, якщо це дозволяють умови, передбачені певними угодами, контрактами, чинним законодавством. Практично Ч.а. …
ЧАСТКОВИЙ СЕРТИФІКАТ
рос. частичный сертификат документ, який підтверджує право власника акцій на доходи, пропорційні їх номінальній вартості у разі, коли номінальна вартість не відповідає курсу цих акцій на …
ЧАСТКОВО КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА
рос. частично конвертируемая валюта національна валюта країн, обмін якої на іноземну валюту обмежений окремими видами обмінних операцій і платежів, а також валюта, що обмінюється лише на …
ЧЕК
рос. чек 1. Фінансовий документ, складений за встановленою формою, що містить беззаперечний наказ власника рахунку (чекодавця) кредитній установі про виплату власникові Ч. зазначеної в …
ЧЕК ІМЕННИЙ
рос. чек именной чек, виданий на певну особу (юридичну або фізичну).
ЧЕК АКЦЕПТОВАНИЙ
рос. чек акцептированный Див. Акцептований чек.
ЧЕК АНУЛЬОВАНИЙ
рос. чек анулированный повністю виплачений чек з зазначеним індосаментом — підлягає погашенню і не підлягає поверненню.
ЧЕК БАНКІВСЬКИЙ
рос. чек банковский чек, який використовується при банківських операціях для здійснення платежів за комерційними операціями в основному нетоварного характеру (авансових платежів, …
ЧЕК ГРОШОВИЙ
рос. чек денежный чек, оплату якого здійснюють шляхом видачі готівкових грошей його пред'явникові.
ЧЕК ГУМОВИЙ
рос. чек "резиновый" чек, не забезпечений залишком необхідних сум на банківському рахунку.
ЧЕК ДОРОЖНИЙ
рос. чек дорожный чек, що є платіжною вимогою для одержання валюти туристами — власниками чека, в якому містяться зразки їхніх підписів,
ЧЕК ЖИТЛОВИЙ
рос. чек жилищный використовується як засіб платежу для придбання житлових об'єктів приватизації.
ЧЕК ЗАСВІДЧЕНИЙ
рос. чек удостоверенный чек, прийнятий банком до сплати з відповідним підтвердженням, засвідчений підписом про прийняття до оплати.
ЧЕК ЗВОРОТНИЙ
рос. чек возвратный чек, який виписується на користь банку (платника) у разі оплати ним неправильно оформлених документів або надлишкової чи випадкової оплати.
ЧЕК ЗОЛОТИЙ
рос. чек золотой цінний папір, забезпечений золотим еквівалентом, який гарантує його власникові одержання прибутку в золоті. Приймається до сплати, до обміну на золото, яке депоноване у …
ЧЕК КРОСИРОВАНИЙ
рос. чек кроссированный чек, за яким банк з наказу власника чека платить іншому банкові або своєму клієнтові (власнику поточного рахунку) шляхом зарахування суми на їхні рахунки за …
ЧЕК ЛІМІТОВАНИЙ
рос. чек лимитированный розрахунковий чек, виписаний банком-чекодавцем клієнтові — власникові чека із зазначеною у чеку сумою. Часто застосовується для обмеження користування клієнтам …
ЧЕК НА ВИПЛАТУ ДОХОДІВ ВІД ОБЛІГАЦІЙ
рос. чек на выплату доходов по облигациям чек-вексель на одержання готівкою дивідендів або одержання процентів за облігаціями. При видачі такий чек дтується майбутнім числом і заноситься …
ЧЕК НА ПРЕД'ЯВНИКА
рос. чек на предьявителя чек, виписаний на пред'явника, що дає змогу одержувати грошові суми будь-якій особі, яка пред'явила чек.
ЧЕК ОРДЕРНИЙ
рос. чек ордерный чек, виписаний на певну особу з обов'язковим зазначенням про наказ сплати.
ЧЕК ПОКУПЦЯ
рос. чек покупателя квитанція каси, якою стверджується прийняття певної суми грошей від клієнта — майбутнього покупця. Дає право на одержання покупки у межах крамниці, у касу якої …
ЧЕК ПОСВІДЧЕНИЙ
рос. чек удостоверенный чек з підписом банку про прийняття його до платежу.
ЧЕК ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ
рос. чек приватизационный цінний папір, виданий державними органами на пред'явника, що має номінальну грошову вартість і може використовуватись як засіб платежу при приватизації …
ЧЕК ПРОТИ ДОКУМЕНТІВ
рос. чек против документов оплата купленого товару чеком при передачі покупцеві документів на одержання товару. Проводиться через банк, який виконує інкасове доручення продавця.
ЧЕК РОЗРАХУНКОВИЙ
рос. чек расчетный Див. Розрахунковий, чек.
ЧЕК ТОВАРНИЙ
рос. чек товарный документ, що видається продавцем товару покупцеві для підтвердження сплати і проведення операції купівлі-продажу товару та набуття права подальших стосунків з продавцем …
ЧЕК ТРЕВЕЛІНГ
рос. чек тревеллинг туристичний чек, який може обмінюватись на вільно конвертовану міжнародну валюту або на валюту країни перебування як засіб оплати товарів і послуг на рівні з грішми і …
ЧЕК-КАУНТЕР
рос. чек-каунтер форма розписки, що видається вкладникам банку у разі часткового вилучення банком грошових сум з рахунків своїх клієнтів.
ЧЕК-РОЗПИСКА
рос. чек-расписка загальна форма чека, на корінці якого дається інформація про мету платежу.
ЧЕКАНКА МОНЕТ
рос. чеканка монет виключне право держави на виготовлення монет. Здійснюється спеціальною державною організацією — монетним двором.
ЧЕКОВА КНИЖКА
рос. чековая книжка чекові бланки, формуляри, виготовлені у вигляді книжечки, які видаються банком клієнтові — власникові рахунку на право розпорядження своїм рахунком. На кожну …
ЧЕКОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
рос. чековый инвестиционный фонд спеціалізована фінансова установа у формі інвестиційного фонду, що приймає у населення приватизаційні чеки (ваучери), в обмін на які власники чеків …
ЧЕКОВИЙ БЛАНК
рос. чековый бланк формуляр чека, виготовлений друкарським способом на спеціальному папері і пронумерований послідовно. Він має вигляд брошури. Використовується для розрахункових …
ЧЕКОВИЙ ВКЛАД
рос. чековый вклад вклад у комерційному банку, на який можна виписати чек. До таких вкладів належать і безстрокові (до запитання) вклади з правом виписувати чек на пред'явника, з правом …
ЧЕКОВИЙ КЛІРИНГ
рос. чековый клиринг система руху грошових фондів між банками, за якою чек, що випускається одним банком, приймається іншим.
ЧЕКОВИЙ КРЕДИТ
рос. чековый кредит різновид кредиту, що надається комерційним банком своїм клієнтам шляхом відкриття чекових рахунків двох видів: овердрафні (з від'ємним сальдо на поточному рахунку) та …
ЧЕКОДАВЕЦЬ
рос. чекодатель особа, яка виписала чек.
ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ
рос. чекодержатель особа, що є власником виписаного чека.
ЧЕНТЕЗИМО
рос. чентезимо розмінна монета Італії, Ватикану, Сан-Маріно; дорівнює І/100 італійської, ватиканської ліри.
ЧЕРВІНЕЦЬ
рос. червонец 1. Назва іноземних золотих монет (дукатів, цехинів) у Московському князівстві. 2. Назва російської золотої монети 3-рублевої вартості у ХVІІІ-ХІХ ст. 3. В СРСР у 1922-1947 …
ЧЕРВОНЕ СТОРНО"
рос. "красное сторно" бухгалтерський запис, зроблений червоним чорнилом для виправлення помилок в облікових реєстрах, відомостях. Числа, написані червоним, вираховуються — "сторнуються".
ЧЕРГОВІСТЬ ПЛАТЕЖІВ
рос. очередность платежей послідовність платежів, якої повинні дотримуватись юридичні особи, особливо в умовах, коли наявні у них кошти недостатні для здійснення усіх належних платежів.
ЧЕРГУВАННЯ
рос. дежурство перебування працівника за розпорядженням адміністрації на підприємстві, в установі, організації після закінчення робочого дня або в неробочі дні з метою забезпечення …
ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ
рос. честная конкуренция термін, що означає рівні умови для конкуренції, які досягаються вирівнюванням витрат на виробництво між зарубіжними та внутрішніми виробниками і нейтралізацією …
ЧЕТРУМ
рос. четрум розмінна монета рупії Бутану.
ЧИКАЗЬКА ШКОЛА
рос. чикагская школа напрям у теорії економічної науки, який стоїть на позиції неолібералізму. Виник у 60-ті роки XX ст. Головними представниками були М.Фрідмен. Ф.Найт, Г.Саймонс. …
ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ
рос. действие закона обов'язковість виконання закону, яка визначається часом (з якого періоду встановлюється дія закону), простором — на якій території, колом осіб, на які цей закон …
ЧИНОВНИК
рос. чиновник 1. Посадова особа, що є державним службовцем і має відповідний службовий ранг. 2. Переносно — людина, що ставиться до виконання своїх службових обов'язків як бюрократ.
ЧИНШ
рос. чинш 1. У феодальній Європі — регулярний фіксований податок продуктами або грішми, який сплачували селяни феодалові. 2. Переносно — дрібні товарообмінні операції без участі грошей.
ЧИНШОВЕ ПРАВО
рос. чиншовое право за феодалізму — система правових норм, що регулювала тимчасове або безстрокове спадкове землекористування селян і міщан (чиновників). Землевласник передавав вільним …
ЧИСЕЛЬНІСТЬ
рос. численность економічний, статистичний показник, що визначає кількість людей, які належать до певної категорії, згрупованої за певними ознаками.
ЧИСЛА КОМУТАЦІЙНІ
рос. числа комутационные допоміжні розрахункові величини, які використовуються для спрощення математичних формул і полегшення розрахунків фінансових тарифів, резервів внесків щодо різних …
ЧИСЛЕННІСТЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
рос. множественность валютных курсов диференціювання валютних курсів, різних видів операцій з валютою.
ЧИСЛО ПРОЦЕНТНЕ
рос. число процентное сумарний залишок коштів (заборгованості) за певний час на особистому рахунку клієнта банку, на який за встановленою процентною ставкою банки перераховують проценти.
ЧИСТІ ВИТРАТИ ОБІГУ
рос. чистые издержки обращения витрати, безпосередньо пов'язані з процесом купівлі-продажу товарів. Включають витрати на транспортування товарів, їх зберігання, фасування, …
ЧИСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
рос. чистые капиталовложения валові капіталовкладення, за вирахуванням амортизації.
ЧИСТА ПОЗИЦІЯ
рос. чистая позиция 1. Наслідковий показник, виражений у грошах, який показує суми всіх заявок брокерської контори на купівлю та продаж. Ч.п. може бути позицією продавця (отримані гроші …
ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ
рос. чистая продукция частина валової продукції підприємства, яка залишається після покриття матеріальних і фінансових витрат на виробництво і формує суму національного доходу …
ЧИСТИЙ ІМПОРТ
рос. чистый импорт різниця між сукупним обсягом імпорту країни та обсягами експорту тих товарів, що імпортуються в країну.
ЧИСТИЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
рос. чистый государственный долг величина державного боргу за вирахуванням зобов'язань, розміщених у різних установах.
ЧИСТИЙ ДОХІД
рос. чистый доход дохід, одержаний підприємством за вирахуванням сплачених податків, зборів. Становить собою чистий прибуток. Див. також Чистий прибуток.
ЧИСТИЙ ДОХІД СУСПІЛЬСТВА
рос. чистый доход общества вартість додаткового продукту, що становить частину національного доходу. У його складі розрізняють чистий дохід підприємств і централізований чистий дохід …
ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ
рос. чистый экспорт різниця між експортом та імпортом експортних товарів.
ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
рос. чистый национальный продукт сумарний обсяг усіх кінцевих товарів і послуг у грошовому обчисленні, що вироблені у країні протягом певного часу, за вирахуванням величини амортизації …
ЧИСТИЙ ОБЛІГАЦІЙНИЙ БОРГ КОМПАНІЇ
рос. чистый облигационный долг компании сума випущених компанією облігацій, що обліковуються як позичені кошти, за вирахуванням облігацій, куплених самою компанією, а також погашених …
ЧИСТИЙ ОБСЯГ ПРОДАЖУ
рос. чистый объем продажи загальна вартість проданих підприємством товарів і послуг, за вирахуванням вартості проданих у кредит (загальна сума товарообороту).
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
рос. чистая прибыль прибуток від виробничої чи іншої підприємницької діяльності, який залишається після вирахування витрат, сплати боргових зобов'язань, податків і різних обов'язкових …
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦІЮ
рос. чистая прибыль на акцию чистий прибуток на акцію звичайну, за вирахуванням привілейованих дивідендів, поділений на середньозважене число звичайних акцій (або їх еквівалентів) в …
ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТ
рос. чистый процент прибуток від операцій банківського підприємства за вирахуванням платежів з прибутку.
ЧИСТИЙ РИЗИК
рос. чистый риск ризик, пов'язаний із небезпекою втрати грошей.
ЧОВНИКИ"
рос. "челноки" торговці, що закуповують товари масового споживання оптом на дешевих, переважно зарубіжних, ринках і доставляють їх на дрібно-гуртовий і роздрібний вітчизняні ринки.
ЧОН
рос. чон розмінна монета Корейської Народно-демократичної Республіки та Республіки Корея, дорівнює 1/100 вони.
ЧОРНА СКРИНЯ
рос. черный ящик термін, що вживається головним чином у системотехніці для позначення систем, структура і внутрішні процеси яких невідомі або надто складні. Метод вивчення таких систем …


© ukrslov.com - 2010