Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру В (472)

1 2 3 4 5 > >>
ВІД'ЄМНА СТАВКА ПРОЦЕНТА
рос. отрицательная ставка процента 1. Процентна ставка, яка знімається банком із власника депозиту замість традиційної сплати йому процентної винагороди як кредиторові банку. 2. Реальна …
ВІДГУК
рос. отзыв документ, у якому висловлюється обґрунтована думка фахівця (колективу) стосовно виконаної певної роботи (наукової праці, підручника, статті тощо). На відміну від рецензії він …
ВІДГУЛ
рос. отгул час відпочинку, який надають робітникам і службовцям як компенсацію за роботу або чергування в неробочий час. Працівникові, якого було залучено до роботи у вихідні дні, …
ВІДДІЛ
рос. отдел структурний підрозділ підприємства, організації, компанії, банку, біржі; напр., В. замовлень, В. збуту, В. закупок, проектний В., В. розрахунків, конструкторський В., …
ВІДДАЛЕНИЙ КОРИСТУВАЧ
рос. удаленный пользователь користувач, який має доступ до обчислювальної системи за допомогою віддаленого терміналу.
ВІДДАЛЕНИЙ ФАЙЛОВИЙ ПРОЦЕСОР
рос. удаленный файловый процессор Див. Процесор файловий.
ВІДДАННЯ В ЗАСТАВУ
рос. отдача в залог 1. Відкуп раніше проданого контракту й одночасний продаж його на віддаленіший час. 2. Застава майна як гарантованого капіталу для одержання позики.
ВІДЕОДИСК
рос. видеодиск (англ. video disk) — Див. Оптичний диск.
ВІДЕОПАМ'ЯТЬ
рос. видеопамять досяжна адаптеру дисплея область оперативної пам'яті ЕОМ, у якій розміщені дані, що відповідають зображенню на екрані.
ВІДЕОТЕКСТ
рос. видеотекст 1. Система інтерактивної відеографії, яка дозволяє користувачам отримувати на екрані терміналів текстову і графічну Інформацію з використанням телекомунікацій. Існує в …
ВІДКАТ
рос. откат 1. У системі управління базою даних — повернення в останній цілісний стан бази даних. 2. У системах програмування і діалогах редактора — відновлення попереднього стану тексту …
ВІДКАТ КОТИРУВАННЯ
рос. откат котировки зниження курсу валюти або цінних паперів після стрімкого його зростання.
ВІДКЛИК БЮДЖЕТНИХ КРЕДИТІВ
рос. отзыв бюджетных кредитов позбавлення права розпорядників кредитів використовувати раніше виділені бюджетні асигнування. Проводиться на основі зміни фінансового плану і кошторису, …
ВІДКЛИК ПОЗИКИ
рос. отзыв займа виплата позики у будь-який час за бажанням кредитора або боржника. Використовується при фінансуванні купівлі цінних паперів.
ВІДКЛИЧНИЙ АКРЕДИТИВ
рос. отзывной аккредитив право покупця відкликати акредитив. В.а. не дає продавцеві ніякої Гарантії, тому використовується у практиці дуже рідко.
ВІДКРИТІ ТОРГИ
рос. открытые торги торги, аукціони, про які заздалегідь до їх початку повідомляють потенційних покупців і продавців і на які вільно допускають відвідувачів.
ВІДКРИТІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
рос. открытость программного обеспечения властивість програмного забезпечення, що визначає витрати на його розширення за рахунок нових компонентів, які реалізують, напр., нові елементи …
ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА
рос. открытая экономика Див. Економіка відкрита.
ВІДКРИТА КОРОТКА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ
рос. открытая короткая валютная позиция стан кон'юнктури на біржі, коли відбувається невідповідність заявок на купівлю обсягам продаж біржового товару, фондових цінностей, а також коли …
ВІДКРИТА МОНОПОЛІЯ
рос. открытая монополия Див. Монополія відкрита.
ВІДКРИТА ПОЗИКА
рос. открытый заем державна позика, облігації якої може придбати будь-яка фізична чи юридична особа протягом необмеженого часу.
ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ
рос. открытая позиция стан біржі, за якого у певний момент спостерігається невідповідність заявок на купівлю і продаж біржового товару, цінних паперів і валютних цінностей їх пропозиції. …
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
рос. открытое акционерное общество відкрита корпорація — акціонерне підприємство, акції якого вільно продаються на фондовому ринку.
ВІДКРИТЕ ДОРУЧЕННЯ
рос. открытое поручение доручення брокеру, що діє до моменту його виконання чи відміни.
ВІДКРИТИЙ РАХУНОК
рос. открытый счет 1. Форма розрахунково-кредитних відносин між продавцем і покупцем, коли продавець відвантажує товар покупцеві без попередньої оплати, але разом з товаром надсилає …
ВІДКРИТТЯ
рос. открытие встановлення раніше не відомих закономірностей, властивостей і явищ матеріального і духовного світу, що вносять докорінні зміни в рівень їх пізнання.
ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
рос. открытие счета здійснення банком процедур щодо відкриття фізичним і юридичним особам особистих банківських розрахункових рахунків.
ВІДКУП
рос. откуп припинення зобов'язань за раніше проданим ф'ючерсним контрактом шляхом його викупу (зворотна купівля).
ВІДКУПНА СИСТЕМА
рос. откупная система передача державою на певний обумовлений строк права збирання податків приватним особам — відкупникам.
ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ
рос. отмывание денег операції, які проводить власник грошей, аби приховати справжні джерела їх надходження і надати таким операціям законного характеру. При цьому використовуються такі …
ВІДМИВАЮЧИЙ ПРОДАЖ
рос. отмывающая продажа фіктивні біржові операції, здійснення яких не веде до зміни власника і які проводяться за заздалегідь наміченим планом для впливу на ціни. Здійснюються шляхом …
ВІДМОВА ВІД АКЦЕПТУ
рос. отказ от акцепта висловлена у письмовій формі незгода платника на оплату пред'явлених йому рахунків, розрахункових документів. Застосовується, головним чином, у разі розрахунків за …
ВІДНОВЛЕНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
рос. восстановительная стоимость основных средств сума витрат, здійснена у вигляді амортизаційних відрахувань на їх цільове використання, як необхідних для відновлення зношених у процесі …
ВІДНОВЛЕННЯ
рос. восстановление 1. Відновлення працівника на попередній роботі й у попередній посаді після незаконного звільнення. 2. Відновлення дії технічних засобів шляхом їх ремонту.
ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
рос. отношения собственности відносини між людьми, організаціями, які випливають з прав на об'єкти власності, пов'язані з переходом власності від одного власника до іншого, поділом …
ВІДНОСИНИ КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ
рос. отношения корреспондентские договірні відносини між кредитними установами, що здійснюються у платіжно-розрахункових операціях.
ВІДНОСИНИ МАЙНОВІ
рос. отношения имущественные відносини фізичних і юридичних осіб, що мають форму позики, кредитів, оренди, купівлі-продажу.
ВІДНОСИНИ РОЗРАХУНКОВІ
рос. отношения расчетные фінансово-грошові відносини між компаніями, підприємствами, пов'язані із здійсненням платежів за товари, виконані роботи, послуги, за проведе ні торговельні …
ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
рос. относительные величины кількісні характеристики суспільних явищ і процесів, одержані порівнянням двох абсолютних статистичних величин і виражені у процентах. В. в. бувають базисні …
ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ
рос. относительные показатели економічні показники, які визначаються як відношення абсолютного показника до базисного значення або як співвідношення двох різнорідних показників.
ВІДНОСНА ЦІНА ЗАСОБІВ
рос. относительная цена средств ціна товару, яка встановлюється як відношення до ціни іншого, базисного товару. Обчислюється при плануванні випуску нових товарів.
ВІДОМІСТЬ
рос. ведомость обліковий документ, складений у вигляді списку, обліковий регістр (напр., В. на виплату заробітної плати, дефектна В. тощо).
ВІДОМІСТЬ БАЛАНСОВА
рос. ведомость балансовая (від відомість і фр. balanse, букв.- терези, від латин. bilanx — той, що має дві вагові чаші) — зведений фінансовий звіт, який характеризує склад і суму …
ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТНА
рос. ведомость дефектная документ, складений на основі контролю якості речей, товарів з переліком наявних у них дефектів.
ВІДОМІСТЬ ОБІГОВА ШАХОВА
рос. ведомость оборотная шахматная обігова відомість, яку складають за шаховою формою. На відміну від звичайної вона має кореспонденцію рахунків складнішу і громіздкішу,
ВІДОМІСТЬ ПЛАТІЖНА
рос. ведомость платежная Див. Платіжна відомість.
ВІДОМСТВО
рос. ведомство центральний орган державного управління, який різниться тими чи іншими ознаками від міністерств і створюється у разі необхідності для керівництва окремими сферами …
ВІДПЛИВ КАПІТАЛУ
рос. отток капитала грошові засоби країни, які направляються в інші країни у вигляді інвестицій, позик на купівлю фінансових активів. В. к. відображається на рахунку "руху капіталу" в …
ВІДПЛИВ УМІВ
рос. "утечка умов" переїзд в інші регіони даної держави чи в інші країни на тимчасове або постійне проживання висококваліфікованих фахівців, учених які не знаходять можливості реалізації …
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
рос. ответственность обов'язок економічного (майнового) суб'єкта відповідати за взяті ним зобов'язання виконувати угоди, дотримуватися законів, сплачувати податки, компенсувати збитки, …
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКА
рос. ответственность гражданская юридична відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань і угод, а також інших громадянських порушень. Проявляється у застосуванні до …
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ
рос. ответственность за причиненный ущерб згідно з цивільним правом, обов'язок винної особи (фізичної або юридичної) відшкодувати збитки, заподіяні іншій особі. Збитки, заподіяні …
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕОБМЕЖЕНА
рос. ответственность неограниченная Див. Необмежена відповідальність.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБМЕЖЕНА
рос. ответственность ограниченная 1. Обмеження відповідальності фірми у випадку, коли вона зобов'язується відшкодовувати збитки тільки в межах сум вкладеного у фірму капіталу. 2. …
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ
рос. ответственность поручителя Гарантії поручителя взяти на себе зобов'язання особи, за яку він поручився. У разі невиконання цією особою своїх зобов'язань поручитель зобов'язаний сам …
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЛІДАРНА
рос. ответственность солидарная (фр. solidaire — об'єднаний) — спільна додаткова відповідальність, покладена на окремих членів групи, за умови неспроможності відповідача сплатити борг.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧАСТКОВА
рос. ответственность долевая Див. Часткова відповідальність.
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА
рос. ответственное лицо фізична або юридична особа, яка несе відповідальність за певні дії чи матеріальні цінності. Напр., матеріально В.о. особа — за наявність і збереження матеріальних …
ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ
рос. ответственное хранение Див. Зберігання відповідальне.
ВІДПОВІДАЧ
рос. ответчик у цивільному судочинстві сторона, якій пред'явлено позов. В. може бути як фізична, так і юридична особа. В., як і позивач, має рівні процесуальні права при розгляді справи …
ВІДПРАВНА ЦІНА
рос. отправная цена реальна ціна, за якою покупець згоден купити товар, або мінімальна ціна, за якою продавець готовий запропонувати свій товар для аукціонного продажу.
ВІДРАХУВАННЯ
рос. отчисления різноманітні платежі, витрати, які здійснює підприємство, фірма (напр., В. на соціальне страхування, В. від прибутку в резервний фонд, В. на освіту тощо).
ВІДРАХУВАННЯ ВІД ПРИБУТКУ
рос. отчисления от прибыли кількість і сума платежів з одержаного прибутку, яка перераховується до бюджету.
ВІДРЯДЖЕННЯ
рос. командировка відправлення співробітника організації (установи) для виконання робіт за межами даної організації (установи) на певний незначний період часу. В. буває місцеве, за межі …
ВІДРЯДЖЕННЯ СЛУЖБОВЕ
рос. командировка служебная поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства (установи, організації) для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Згідно з …
ВІДСОТОК
рос. процент одна сота частина будь-якого числа.
ВІДСТРОЧЕНА ПОСТАВКА
рос. отсроченная поставка перенесення строку поставки на пізніший період за взаємною згодою.
ВІДСТРОЧЕНИЙ ПЛАТІЖ
рос. отсроченный платеж перенесення строку платежу на пізніший термін.
ВІДСТРОЧЕННЯ ПОГАШЕННЯ ПОЗИЧКИ
рос. отсрочка погашения ссуды продовження початкове встановленого строку позички. Надається В.п.п. за мотивованим клопотанням підприємства у разі, коли фінансові труднощі виникають з …
ВІДСТРОЧКА
рос. отсрочка перенесення строку виконання зобов'язань на пізніший період.
ВІДСТУПНЕ
рос. отступное грошові засоби чи майнова цінність, які одна особа передає (надає) іншій, аби звільнитися від виконання своїх зобов'язань перед нею.
ВІДТІК КАПІТАЛУ
рос. отток капитала державні кошти, направлені в інші країни у вигляді Інвестицій, позик для купівлі фінансових активів. У платіжному балансі В.к. відображається на рахунку "рух …
ВІДТВОРЕННЯ
рос. воспроизводство відновлення витрачених факторів виробництва (природних ресурсів, робочої сили, засобів виробництва). В. капіталу-постій-не відновлення капіталу. В. просте …
ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ
рос. воспроизводство капитала поновлення обсягів капіталу за рахунок діяльності, спрямованої на їх ефективне використання.
ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
рос. воспроизводство населения безперервний процес відновлення населення через зміну поколінь. Залежно від співвідношення народжуваності і смертності розрізняють В.н. просте, розширене, …
ВІДТВОРНИЙ ЦИКЛ
рос. воспроизводительный цикл цикл, який проходить продукт від його створення до споживання, включаючи стадії виробництва, розподілу, обміну, а також його зміни протягом цього періоду.
ВІДЧУЖЕНІ ЗАСОБИ
рос. отвлеченные средства кошти підприємств, компанії, вилучені ними з обігу на цілі, не пов'язані безпосередньо з виробничою або іншою діяльністю.
ВІДЧУЖЕННЯ
рос. отчуждение передача землі, майна, що належать одній особі, у власність іншій особі. В. відбувається головним чином з ініціативи первинного власника на основі договору з особою, яка …
ВІДЧУЖЕННЯ БЕЗВІДПЛАТНЕ
рос. отчуждение безвозмездное передача землі, майна, що належить одній особі, у власність іншій безвідплатно, у дарчій формі або примусово за рішенням суду чи інших державних органів.
ВІДЧУЖЕННЯ ВІДПЛАТНЕ
рос. отчуждение возмездное передача землі, майна, що належить одній особі, у власність іншій за певну плату.
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
рос. возмещение потерь за цивільним правом повернення боржником кредиторові матеріальних благ у разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань, заподіяних збитків. До збитків …
ВІДШКОДУВАННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
рос. возмещение износа основных средств виділення коштів (амортизаційних відрахувань), спрямованих на ремонт і відновлення (реновацію) машин, устаткування, приміщень, споруд з метою …
ВІДШКОДУВАННЯ СТРАХОВЕ
рос. возмещение страховое Див. Страхове відшкодування.
ВІЗА
рос. виза (фр. visa, від латин. visus — побачений, переглянутий) — письмова позначка в документі, резолюція, вказівка виконавцям або дозвіл на певні дії, що вимагають такого дозволу. …
ВІЗИТ
рос. визит (від. лат. visio — відвідую) — відвідання кого-небудь, здебільшого офіційне.
ВІЗИТНА КАРТКА
рос. визитная карточка (фр. visite — відвідувати) — картка, на якій зазначені дані про її власника. На В.к. зазначаються, як правило, прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий …
ВІЗУВАННЯ
рос. визирование підпис документа посадовою особою, яким підтверджується згода з його змістом або зобов'язання (надає документу силу) усім, кому він адресований, виконувати викладене в …
ВІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
рос. визирование документов підтвердження дії документа, одержання дозволу, згоди повноважних органів і осіб у разі, коли це передбачено правилами, нормами, законами. Візування …
ВІЙНА ВАЛЮТНА
рос. война валютная боротьба окремих країн, яка ведеться в інтересах великих фірм за зовнішні ринки збуту шляхом різних валютних заходів, головним чином через зміни офіційного курсу …
ВІЙНА КРЕДИТНА
рос. война кредитная особлива форма фінансово-економічної боротьби, суперечностей у сфері кредитних відносин між об'єктами фінансового ринку, в т. ч. міжнародними.
ВІЙНА ЦІН
рос. война цен довготривале, багаторазове повторення зниження фірмами цін на свою продукцію, розраховане на зростання обсягів продажу і таким чином збільшення власних доходів. В.ц. не …
ВІКНО
рос. окно частина екрана дисплея, з якою програма або користувач працює як з окремим екраном. Одночасно можна створити кілька вікон. Процес отримання фрагмента зображення або файлу у …
ВІКОВИЙ ЦЕНЗ
рос. возрастной ценз вікове обмеження на зайняття певної посади, виду діяльності
ВІКТИМОЛОГІЯ
рос. виктимология (від латин. viktima — жертва) — 1. "Система пояснень" невдалої біржової операції внаслідок помилки або форс-мажору. 2. Галузь кримінології, яка досліджує психологічні й …
ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ
рос. свободная торговля міжнародна торгівля, яка передбачає особливий пільговий торговельний режим для країн-учасниць за рахунок усунення внутрішніх тарифів з одночасним збереженням у …
ВІЛЬНИЙ ЧАС
рос. свободное время частина неробочого часу. який залишається після сну, харчування, дороги на роботу і з роботи, побутового самообслуговування і використовується для відновлення сил, а …
ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА (ВКВ)
рос. свободно конвертируемая валюта (СКВ) здатність національної валюти вільно обмінюватись (переводитись) з іншими національними валютами з урахуванням діючого ринкового курсу, а також …
ВІЛЬНО ПЛАВАЮЧІ ВАЛЮТНІ КУРСИ
рос. свободно плаваюшие валютные курсы вільне, безобмежене коливання курсу валюти з постійною зміною її вартості під впливом різних кон'юнктурних факторів, особливо співвідношень між …
ВІНДИКАЦІЯ
рос. виндикация (латин. VIN-dicatio, від vindicio захищаю, заявляю претензію) — позов власника майна про необхідність вилучення його через суд від громадян, що володіють цим майном без …
ВІРЕМЕНТ
рос. виремент (фр. virement — повертання) — банківська операція, якою передбачається переведення певної суми з поточного рахунку однієї особи на рахунок іншої.

1 2 3 4 5 > >>

© ukrslov.com - 2010