Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Д (483)

1 2 3 4 5 > >>
ДІЄЗДАТНІСТЬ
рос. дееспособность здатність фізичної або юридичної особи здійснювати дії; здатність, яка дає можливість наділяти цю особу правами й покладати на неї відповідальність за вчинені дії, …
ДІАЛОГ
рос. диалог (від грец. dialog — розмова, бесіда) — 1. Розмова між двома або кількома особами. 2. Літературно-публіцистичний твір у формі розмови.
ДІАЛОГОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА
рос. диалоговая информационно-поисковая система автоматизована система, яка забезпечує пошук, перегляд і виведення інформації в діалоговому режимі.
ДІАЛОГОВА ОБРОБКА ДАНИХ
рос. диалоговая обработка данных метод обробки даних, за яким здійснюється безпосередній ефективний зв'язок у часі між одним або кількома користувачами і системою обробки даних. …
ДІАЛОГОВА ПРОГРАМА
рос. диалоговая программа програма, що здійснює обробку даних в діалоговому режимі.
ДІАЛОГОВА СИСТЕМА
рос. диалоговая система обчислювальна система, в якій використовується діалоговий режим.
ДІАЛОГОВИЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ПУНКТ
рос. диалоговый абонентский пункт абонентський пункт телеобробки даних, що здійснює перетворення порівняно невеликих масивів даних при незначній затримці відповідей комп'ютера на …
ДІАЛОГОВИЙ РЕЖИМ
рос. диалоговый режим режим взаємодії людини з цифровою обчислювальною системою, за якої людина (користувач) і обчислювальна система обмінюються даними у темпі, що порівнюється з темпом …
ДІАПАЗОН
рос. диапазон (від грецьк. diapason — всеструнний) — межі, в яких знаходиться або може знаходитись, змінюватись економічна величина, показник.
ДІАСПОРА
рос. диаспора частина народу, яка назавжди залишила свою історичну вітчизну і поселилась в іншоетнічному середовищі. Українська діаспора одна з найчисельніших у світі — налічує понад 10 …
ДІЙСНА СТАВКА ПРОЦЕНТА
рос. действительная ставка процента ставка процента за умови його нарахування за час, що становить менше року.
ДІЙСНЕ ЧИСЛО
рос. действительное число число, яке може бути зображено скінченним або нескінченним числом цифр у системі обчислення з фіксованою основою.
ДІЛОВІ АКТИВИ
рос. деловые активы сукупність матеріального й нематеріального рухомого майна, яке використовує суб'єкт підприємницької діяльності — товаровиробник, торговець чи промисловець на своєму …
ДІЛОВІ БАРОМЕТРИ
рос. деловые барометры показники ділової статистики (попиту, пропозиції, цін, обсягів товарообігу та ін.), які характеризують кон'юнктуру ринку та її зміни. З їхньою допомогою складають …
ДІЛОВІ ОПЕРАЦІЇ
рос. деловые операции комерційні біржово-підприємницькі операції (угоди), спрямовані на розвиток підприємництва, активізацію ділового партнерства, збільшення виробництва товарів і …
ДІЛОВА ГРА
рос. деловая игра один із методів активного навчання, що базується на імітації, моделюванні, спрощеному відтворенні реальної економічної ситуації в Ігровій формі. У Д.г. кожен учасник …
ДІЛОВА ЕТИКА \(ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА\)
рос. деловая этика (этика предпринимательства) (від латин. ethica — звичай, характер) — сукупність визначених принципів, професійних правил та норм поведінки ділових людей (підприємців, …
ДІЛОВА ПОСЛУГА
рос. деловая услуга зручності, що надаються споживачеві. Розрізняють послуги з технічного обслуговування й ремонту і послуги консалтингового консультативного характеру (правові послуги, …
ДІЛОВЕДЕННЯ
рос. делопроизводство ведення ділової документації організації, підприємства, фірми: приймання, реєстрація, систематизація, групування, заповнення, оформлення, відсилка документів, облік …
ДІЛОВИЙ РИНОК
рос. деловой рынок утворюють підприємства, організації, компанії, окремі фізичні особи — ділові люди, котрі купують товари і послуги, що використовуються у виробництві продукції, яка …
ДІЛОВИЙ СТИЛЬ
рос. деловой стиль комплекс норм поведінки, вироблений багаторічною міжнародною практикою ділового спілкування, який включає правила ділового мовлення, ведення ділової кореспонденції, …
ДІЮЧИЙ ПРЯМО
рос. "действующий напрямую" емітент (власник) цінних паперів, власник збутової організації (структури), який здійснює продаж цінних паперів безпосередньо інвесторам, не користуючись …
ДІЮЧИЙ РИНОК
рос. действующий рынок ринок, на якому маклери (дилери) можуть здійснювати значні за обсягами комерційні операції на великі суми, а також впливати на котирування цін на ринку, на обсяги …
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКА
рос. деятельность предпринимательская ініціативна самостійна господарська діяльність громадян, організацій — суб'єктів підприємницької діяльності, спрямована на організацію виробництва й …
ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА
рос. давальческое сырье сировина особи (юридичної, фізичної), власник якої є замовником на виготовлення товару з цієї сировини іншою особою-товаровиробником, а водночас і власником …
ДАВНІСТЬ
рос. давность встановлений законом строк, протягом якого можуть бути заявлені будь-які вимоги або після закінчення якого втрачається чи набувається будь-яке право. Як юридичне поняття Д. …
ДАВНІСТЬ НАБУТТЯ
рос. давность приобретения факт тривалого користування майном (як правило, нерухомим), що за певних умов є підставою для набуття права власності на це майно відповідно до чинного …
ДАВНІСТЬ ПОЗОВНА
рос. давность исковая строк давності — строк, протягом якого позивач може подавати, а суд приймати позовні вимоги до відповідача з приводу невиконаного ним зобов'язання. По закінченні …
ДАЙМ
рос. дайм (англ. dime) — срібна монета США до 1965 р., дорівнювала 1/10 долара.
ДАКТИЛОГРАФІЯ
рос. дактилография (від грец. daktylos — палець і grapho — пишу) — 1. Техніка письма (набору) на друкарській машинці чи комп'ютері. 2. Письмо пальцем на будь-якій площині — допоміжний …
ДАКТИЛОСКОПІЯ
рос. дактилоскопия розділ криміналістики, що вивчає будову шкірних мережив (узорів) пальців рук з метою встановлення особи, обліку й розшуку карних злочинців.
ДАЛАСІ
рос. даласи грошова одиниця Гамбії, поділяється на 100 бутутів.
ДАМНІФІКАЦІЯ
рос. дамнификация (від латин. damnum — збиток і facere — робити) — зазнання збитків, втрата майна, матеріальних цінностей.
ДАМНО
рос. дамно 1. Різниця між номінальною та реальною вартістю грошей відповідно до поточного ринкового курсу (курсової вартості). 2. Витрати банківських структур, пов'язані з інкасуванням …
ДАМОКЛІВ МЕЧ
рос. дамоклов меч 1. За давньогрецькою легендою меч, що його сіракузький тиран Діонісій Старший (V-IV ст. до н.е.) наказав повісити на волосині над головою свого прибічника — Дамокла, …
ДАНИНА
рос. дань примусове вилучення натуральних чи грошових засобів від переможеного народу, а також прямі податки, побори з населення.
ДАРОВІ БЛАГА
рос. даровые блага блага, необхідність виробництва й розподілу яких у суспільстві відсутня, оскільки їхня пропозиція є такою великою, що ціна дорівнює нулю, напр., сонячне світло, сніг …
ДАРОВИЙ ЕФЕКТ
рос. даровой эффект прибуток, який одержують банки від розміщення "безплатних" ресурсів клієнтів.
ДАРУВАННЯ
рос. дарение безоплатна довічна передача майнових цінностей особою, якій вони належать, у власність іншій особі. Д. є легальним, коли воно оформляється документально в нотаріальній …
ДАРЧА
рос. дарственная юридичний документ, оформлений у нотаріальній конторі, про передачу (дарування) матеріальних цінностей особою, якій вони належать, у власність іншій особі.
ДАТА
рос. дата (латин data, множ. від datum — дане) — 1. Календарний час будь-якої події. 2. Зазначення (фіксація) числа, місяця і року складання і підписання документа.
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ
рос. дата регистрации 1. У діловодстві установи, організації, фірми — дата офіційного запису (фіксації) надходження чи відправлення документів. 2. У фінансово-бізнесовій діяльності — …
ДАТА РОЗРАХУНКОВА
рос. дата расчетная дата проведення грошових розрахункових операцій або дата повідомлення про необхідність внесення регулярних сум з довгострокових платежів.
ДАТО
рос. дато (італ. dato, від латин. datus- даний) — від сьогоднішнього числа; строк платежу, який встановлюється через певний час з дня видачі документа, напр. векселя.
ДАТО-ВЕКСЕЛЬ
рос. дато-вексель (від італ. dato, латин. datus — дании і вексель) — різновид векселя, за яким платіж, зазначений у векселі, здійснюється не відразу, а через певний проміжок часу з дня …
ДАТУВАННЯ
рос. датирование зазначення у документах дати їх складання, прийняття, затвердження.
ДАУН-ТІК
рос. даун-тик (мінус-тік) — термін, що використовується для позначення угоди (біржової операції) за ціною, нижчою від визначеної попередньою операцією.
ДАЮ, ЩОБ І ТИ МЕНІ ДАВ
рос. "даю, что-бы и ты мне дал" (латин. do ut des) — формула римського права, яка встановлює відношення між двома особами: "Я даю тобі за тієї умови, що й ти мені даси". Такий девіз …
ДВІЙЧАСТИЙ КУРС
рос. двойной курс метод державного валютного регулювання, який полягає у подвійному котируванні курсу національної валюти: окремо щодо комерційних і фінансових операцій. Застосовується з …
ДВОВАЛЮТНА ОБЛІГАЦІЯ
рос. двухвалютная облигация облігація, відсотки за якою оплачуються в одній валюті, а основна сума-в іншій.
ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ТАРИФ
рос. двухкомпонентный тариф система цін, за якою споживачі виплачують фіксовану суму за доступ до послуги, а потім платять за саму послугу.
ДВОСТОРОННЯ БАНКІВСЬКА УГОДА
рос. двусторонняя банковская сделка угода між двома банками.
ДЕ-ФАКТО
рос. де-факто (латин. de facto букв. — насправді) — 1. Фактичне здійснення, "наділі". 2. У міжнародних відносинах — одна з форм фактичного визнання однією державою іншої до встановлення …
ДЕ-ЮРЕ
рос. де-юре (латин. de jure, букв. -за правом, у межах права) — 1. Те, що здійснене згідно з законом, формально (напр., здійснено державні/реєстрацію організації, об'єднання). 2. У …
ДЕ...
рос. де... (лат de...) — префікс, що означає: 1. Усунення чогось, скасування, припинення (напр., дестабілізація — припинення стабілізації). 2. Рух донизу, зниження, падіння (напр., …
ДЕБІТ
рос. дебит (від фр. debit — збут) — загальна кількість (обсяг) рідини (води, нафти), газу, що міститься в одному місці (родовищі, басейні, свердловині, колодязі). Вимірюється у л чи м3 …
ДЕБІТ-СПРЕД
рос. дебит-спред вертикальний спред з опціоном на покупку, за яким продаж опціону на покупку відбувається за однією (вищою базовою), а купівля опціону на покупку — за іншою (нижчою …
ДЕБІТОР
рос. дебитор (від латин. debitor) — юридична чи фізична особа, що має фінансову або матеріальну заборгованість перед іншою юридичною чи фізичною особою. На противагу кредитору, котрому …
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
рос. дебиторская задолженность сума боргів, що належить підприємству (фірмі, компанії) і виникла внаслідок невиконання комерційно-господарських, фінансово-грошових зобов'язань з боку …
ДЕБАТИ
рос. дебаты (фр. debats, від латин. debattre — сперечатися) — обмін різними думками при обговоренні на зборах, засіданнях, в кулуарах, дискусіях.
ДЕБЕНТУРА
рос. дебентура (латин. debentur — вони винні) — свідоцтво для повернення мита при вивезенні товару, раніше ввезеного з оплатою мита.
ДЕБЕТ
рос. дебет (від латин. debet — він винен, повинен) — 1. Ліва сторона бухгалтерського обліку, де відбиваються господарські операції: у прибутковій частині — всі надходження по рахунку; у …
ДЕБЕТ-НОТА
рос. дебет-нота повідомлення про запис у дебет рахунку суми у зв'язку з настанням узгодженого договірними сторонами строку зобов'язання, яке надсилається однією зі сторін розрахункових …
ДЕБЕТОВІ КАРТОЧКИ
рос. дебетовые карточки один з видів "пластикових грошей", якими можна здійснювати платежі на суму здійсненого вкладу на поточний рахунок банку. Д.к. не створюють додаткової купівельної …
ДЕБЕТОВИЙ МЕМОРАНДУМ
рос. дебетовый меморандум 1. Документ, який використовує продавець, аби повідомити покупця, що належний йому (покупцеві) рахунок ще до його одержання був дебетований (збільшений). 2. …
ДЕБЛОКУВАННЯ
рос. деблокирование (від латин. de... , англ. blokade — оточення, облога) — 1. Зняття облоги; визволення військами блокованого пункту-міста, фортеці, території від ворога, а також …
ДЕБУРС
рос. дебурс безповоротні торговельні та інші витрати.
ДЕБЮТ
рос. дебют (від фр. debut — початок) — початок будь-якої діяльності.
ДЕВІАЦІЯ
рос. девиация (латин. (deviatio, від devio — відхилення) — раптове, непередбачене відхилення курсу цінних паперів, цін біржових товарів під впливом різних непередбачених кон'юнктурних …
ДЕВІЗИ
рос. девизы 1. Міжнародні платіжні засоби у вигляді векселів, чеків, переказів, акредитивів, виставлені іноземним банком, що мають бути оплачені за кордоном в іноземній валюті. 2. …
ДЕВІЗНА ПОЛІТИКА
рос. девизная политика політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі й продажу іноземної валюти.
ДЕВАЛЬВАЦІЯ
рос. девальвация (від латин. de — префікс, який означає пониження, і valeo — коштую, вартую) — офіційне зниження вартості грошової одиниці, проведене відповідно до законодавства країни …
ДЕГРАДАЦІЯ
рос. деградация (латин. degradatio — зниження) — погіршання стану економічної системи, її розвал, втрата організації, управління.
ДЕГРЕСІЯ
рос. дегрессия (латин. degressus — той, що зійшов униз) — пропорційне оподаткування з пониженням процента для зменшуваних за величиною доходів.
ДЕГУСТАЦІЯ
рос. дегустация (латин. degustatio, від degustio — куштую) — оцінювання смакових якостей продуктів харчування органолептичним методом — на основі смакових, зорових і нюхових відчуттів.
ДЕДВЕЙТ
рос. дедвейт (англ. dead-weight, букв. — тягар) — повна вантажопідйомність судна, включаючи вагу вантажу, пасажирів, екіпажу, палива тощо.
ДЕЗ...
рос. дез... (фр. des) — префікс, який означає спотворення, знищення, видалення, відсутність чогось (напр., дезінформація — спотворення інформації).
ДЕЗІГНАЦІЯ
рос. дезигнация (англ. designa-tion) — 1. Підписи осіб-кредиторів. 2. Перелік зіпсованих (бракованих) товарів.
ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ
рос. дезинвестиции негативні нетто-інвестиції, нові капіталовкладення, які сумарно менші від зносу й вибуття основного капіталу фірми.
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ
рос. дезинтеграция розпад, розподіл на частини цілісної структури, послаблення, порушення зв'язків у єдиній системі.
ДЕЗІНТЕРМЕДІАЦІЯ
рос. дезинтермедиация 1. Відмова від посередництва банків на ринку позичкових капіталів на користь прямого випуску цінних паперів. 2. Вилучення клієнтами депозитів з банків для …
ДЕЗІНФЛЯЦІЯ
рос. дезинфляция (фр. des... і латин. inflatio — роздмухування, розбухання) — зниження темпів зростання цін у період рецесії, погіршання кон'юнктури ринку.
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ
рос. дезинформация (від фр. des... і information — повідомлення) — свідоме поширення неправильної інформації, аби ввести в оману громадську думку, викликати певну реакцію в адресата; …
ДЕЗАВУЮВАННЯ
рос. дезавуирование (від фр. desavouer — відмовлятися, висловлювати несхвалення) — заява довірителя про його незгоду з дією довіреної особи чи про те, що дана особа не уповноважена діяти …
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ
рос. дезориентация 1. Введення в оману, позбавлення правильної орієнтації. 2. Втрата здатності орієнтуватися.
ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ
рос. дезорганизация (фр. desorganisation — порушення порядку) — послаблення чи порушення організації дій, робіт, зруйнування, розлад сформованої організації без заміни її новими формами; …
ДЕКА...
рос. дека... (від грец. deka — десять) — у складних словах означає десять, у десять разів більше (напр., декалітр — десять літрів).
ДЕКВАЛІФІКАЦІЯ
рос. деквалификация втрата професійних знань (досвіду, навичок).
ДЕКЛАРАНТ
рос. декларант юридична або фізична особа (кілька осіб, партій), яка виступила з заявою (декларацією), заповнила і подала відповідним органам декларацію (майнову, митну, податкову).
ДЕКЛАРАТИВНА МОВА
рос. декларативный язык мова програмування; програма яка забезпечує зв'язки й відносини між об'єктами і величинами, але не визначає послідовності виконання дії. При застосуванні Д.м. у …
ДЕКЛАРАЦІЯ
рос. декларация (від латин. de-claratio, declaro — заявляю, оголошую, оповіщаю) — передбачені внутрішньодержавними і міжнародними правовими чи етичними нормами дії оповіщення, …
ДЕКЛАРАЦІЯ БАНКІВСЬКА
рос. декларация банковская (латин. declaratio — заявляю) -документ, що засвідчує гарантію виконання фінансових зобов'язань за визначеними у декларації операціями.
ДЕКЛАРАЦІЯ МИТНА
рос. декларация таможенная офіційна заява власника (розпорядника) вантажу, що представляється митниці для виконання митних процедур під час міжнародних поставок товарів, перевезення …
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ
рос. декларация об опасных грузах документ, призначений вантажоодержувачу з інформацією відповідно до прийнятих конвенцій чи інших правових норм, де гарантується відсутність небезпеки …
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ТОВАРИ ДЛЯ МИТНОГО ТРАНЗИТУ
рос. декларация о товарах для таможенного транзита документ, яким вантажовідправник повідомляє про відповідність товарів для експорту даним, зазначеним у митних транзитних документах.
ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХОВА
рос. декларация страховая заява страхувальника про стан об'єкта страхування, характер і ступінь ризику. УД.с., як правило, містяться відомості про його місцезнаходження, кількість, …
ДЕКОРТ
рос. декорт (від нім. Decort — знижка) — знижка на ціну товару, що надається продавцем покупцеві товару за дострокову його проплату або коли доставлений товар виявляється нижчої якості …
ДЕКРЕТ
рос. декрет (фр. decret, від латин. decretum — постанова, указ) — 1. Постанова вищої державної інстанції з якогось питання, що має силу закону. 2. Урядовий акт, який видається в порядку …
ДЕКРЕТНІ ГРОШІ
рос. декретные деньги грошові знаки, які вводяться в обіг декретом органів влади, постановою уряду як тимчасовий засіб платежу. Справжня їх купівельна цінність визначається не тільки …
ДЕКУВЕР
рос. декувер (від фр. decouvert, букв.- непокритий) — різниця між страховою сумою майна, визначеного полісом, і страховою сумою, яка лишається на ризик страхувальника. Розмір Д. може …

1 2 3 4 5 > >>

© www.ukrslov.com - 2010