Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Е (327)

1 2 3 4 > >>
ЕВІКЦІЯ
рос. эвикция (від латин. evictio — стягнення через суд своєї власності) — відчуження через суд у покупця придбаного ним майна, товару на тій підставі, що воно не належало продавцеві, у …
ЕВАКУАЦІЯ
рос. эвакуация (латин. evacuatio, від evacuo — звільняю, спорожняю) — виведення людей (матеріальних цінностей) із життєнебезпечних місцевостей, які перебувають у зоні стихійного лиха, …
ЕВАЛЬВАЦІЯ
рос. эвальвация (фр. evaluation. від value — ціна, вартість) — оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості, придатності тощо: аналіз даних, обстановки.
ЕВЕНТУАЛЬНИЙ
рос. эвентуальный (від латин. eventus — випадок) — 1. Можливий результат (вчинок) за певних обставин (кон'юнктури) .2-У кримінальному праві — один з видів вини (умисел), за якої особа, …
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ
рос. эволюционный (від латин. evolutio від evolvo — розгортаю) — 1. Безперервний, поступовий позитивний розвиток. 2. Е. теорія-вчення про історичний розвиток живої природи.
ЕВОЛЮЦІЯ
рос. эволюция (латин. evolutio — розгортаю) — поступальний розвиток явищ, дій, предметів при збереженні чи поліпшенні якості в процесі кількісного перетворення.
ЕВРИКА
рос. "эврика' (англ. "EURACA", European Research Coordination Agency) — спільна програма західноєвропейських країн в галузі наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок. …
ЕВРИСТИКА
рос. эвристика (від грец. heuristiko — відшукую, відкриваю) — метод аналізу економічних явищ і процесів, прийняття рішень. Ґрунтується на інтуїції, аналогіях, досвіді, винахідливості, …
ЕВРИСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
рос. эвристическое программирование вид програмування, який базується на методах моделювання розумової діяльності і застосовується для розв'язання задач, які не мають точно …
ЕГІДА
рос. эгида (від грец. aigis — шкіра кози; вихор, буря) — 1. У давньогрецькій міфології щит Зевса. 2. Переносно — під покровительством, під патронажем, під захистом.
ЕГАЛІТАРИЗМ
рос. эгалитаризм (фр. galita-risme — зрівнялівка, від galite — рівність) — різновид утопічного соціалізму, що проповідує зрівняльний розподіл засобів виробництва і благ як основний …
ЕГАЛІТАРНИЙ
рос. эгалитарный (фр. egalitaire, від egalite — рівність) — зрівняльний (зрівнялівка).
ЕГОЇЗМ
рос. эгоизм (фр. goisme, від латин. ego — я) — моральний принцип особи, групи людей, які своїми діями показують зверхність своїх інтересів порівняно з інтересами інших.
ЕДІФАКТ
рос. эдифакт універсальні правила обміну інформацією з використанням електронної техніки в управлінні, торгівлі, на транспорті.
ЕДИНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР (ЄЕП)
рос. единое экономическое пространство (ЕЭП) економічна зона, утворена кількома об'єднаними в економічне співтовариство державами. У межах цієї зони досягається високий ступінь єдності й …
ЕЙРЕ
рос. эйрэ розмінна монета Ісландії, дорівнює 1/100 крони.
ЕКІПІРОВКА
рос. экипировка (фр. equi-per — опоряджувати) — спорядження будь-кого, все необхідне для того, щоб екіпірувати когось або щось; обмундирування.
ЕКІПАЖ
рос. экипаж (фр. equipage) — особовий склад, група працівників, які обслуговують кораблі, літаки, військові транспортні засоби.
ЕКАУТІНГ
рос. экаутинг (від англ. account — рахунок) — сфера бізнесу, пов'язана зі збиранням. обробкою, аналізом фінансової інформації.
ЕКАУТАНТ
рос. экаутант спеціаліст з фінансів, обліку, аудиту. Займається аналізом фінансово-господарської діяльності фірми. Часто виконує функції аудитора-контролера. Див. також Аудитор.
ЕКВІВАЛЕНТ
рос. эквивалент (від пізньолатин. aequivalentis (aequivalentis) — рівноцінний) — щось рівноцінне, рівносильне, рівнозначне; предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або …
ЕКВІВАЛЕНТ ЗАГАЛЬНИЙ
рос. эквивалент всеобщий (від латин. aequivalentis (aequivalentis) — рівноцінний і загальний) — товар, що відображає вартість товарів, на які він обмінюється. У процесі обміну …
ЕКВІВАЛЕНТ РИНКОВОЇ ЦІНИ
рос. эквивалент рыночной цены розрахункова усереднена грошова одиниця, аналогічна середній ринковій ціні товарів для вартісної оцінки бартерних товарообмінних операцій при укладанні …
ЕКВІВАЛЕНТИ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ
рос. эквиваленты обычных акций цінні папери, які можна обміняти на звичайні акції, рівноцінні звичайним акціям за величиною одержуваних прибутків, дивідендів.
ЕКВІВАЛЕНТНІ ОДИНИЦІ
рос. эквивалентные единицы термін, що означає обсяг випущеної за певний час продукції у повністю закінчених цілих одиницях. Частково закінчена продукція перераховується в еквівалентні …
ЕКВІВАЛЕНТНІ ПОЗИЦІЇ
рос. эквивалентные позиции різні методи використання цінних паперів, що в кінцевому підсумку дають однаковий прибуток.
ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ
рос. эквивалентность (від латин. aequivalens — рівносильний, рівнозначний) — вживається для позначення можливих відношень типу рівності, тобто відношення, яким властиві рефлективність, …
ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЦІНОВА
рос. эквивалентность ценовая досягнення через цінову політику такого співвідношення цін на різноманітні групи товарів, які забезпечують рентабельну роботу підприємств-покупців, …
ЕКВІВАЛЕНТНА ЗАМІНА
рос. эквивалентная замена заміна однієї кредитної операції на іншу. Це може бути, напр., закриття поточного рахунку й визнання сальдо для відкриття нового рахунку.
ЕКВІВАЛЕНТНИЙ
рос. эквивалентный (латин. аедиіуаіепз — рівноцінний) — рівноцінний, рівнозначний, рівносильний, однаковий за величиною (напр.. Е. обмін матеріальними цінностями, послугами на інші …
ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД З ОБЛІГАЦІЙ
рос. эквивалентный процентный доход по облигациям показник, який використовується для порівняння доходу від короткострокових цінних паперів, придбаних з дисконтом, з доходом від …
ЕКВІТІ
рос. "эквити" (англ. equiti — цінні папери) — частка власності держателів звичайних і привілейованих акцій у компанії.
ЕКЗЕК'ЮТИВ КАРДЗ
рос. экзекьютив-кардз (англ. executive cards) — "службові" картки, які видаються тільки високооплачуваним клієнтам (Великобританія).
ЕКЗЕКВАТУРА
рос. экзекватура (від латин. exsequore — виконую) — виконання в даній країні судового рішення, прийнятого в іншій країні.
ЕКЗЕКУЦІЯ
рос. экзекуция (латин. execuitio — покарання) — 1. Виконання рішень судових чи адміністративних органів. 2. Тілесне покарання.
ЕКЗЕМПЛЯР
рос. экземпляр (від латин. exemplar — зразок, примірник, приклад) — 1. Зразок з числа подібних предметів, речей, документів. 2. Переносно-особа, яка вирізняється рідкісними, …
ЕКЗО...
рос. экзо... (від грец. exo — зовні, поза) — префікс, що означає "зовні", "поза чимось" (напр., екзосфера).
ЕКЗОТИЧНИЙ
рос. экзотический той, що стосується екзотики — вирізняється особливими, незвичними якостями, виходить за межі звичного. Напр., особливий товар, витвори мистецтва, природи. Переносно — …
ЕКОЛОГІЧНІ ФОНДИ
рос. экологические фонды небюджетні державні фонди, які створюються для розв'язання невідкладних завдань щодо охорони природи, відновлення втрату природному середовищі, компенсації …
ЕКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
рос. экологическая активность форма і сила прояву діяльності суб'єкта (фізичного чи юридичного), відмінною ознакою якої є ступінь інтенсивності цієї діяльності, спрямованої на …
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
рос. экологическая культура ступінь розуміння і ціннісне ставлення людини до природи, формування відповідних позитивних моральних норм і якостей, необхідних для розв'язання екологічних …
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ
рос. экологическая сознательность розуміння необхідності забезпечення чистоти природного середовища, формування відповідної свідомості людини щодо екології, подолання негативних …
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА
рос. экологический паспорт предприятия документ, який характеризує комплекс основних екологічних вимог, що висуваються перед функціонуючими підприємствами.
ЕКОЛОГІЯ
рос. экология (від грец. oikos — оселя, середовище) — 1. Наука про зв'язок організмів із середовищем. 2. Взаємозв'язок людини з навколишнім середовищем, ут. ч. використання нею природних …
ЕКОНОМ
рос. эконом 1. Ощадлива, хазяйновита людина. 2. Завідувач (управитель) господарством.
ЕКОНОМІКА
рос. экономика (грец. oikono-mike, букв. — мистецтво ведення домашнього господарства) — 1. Сукупність суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства, тобто …
ЕКОНОМІКА ЗАКРИТА
рос. экономика закрытая економіка, цілком ізольована від міжнародної торгівлі (відсутність експорту, імпорту чи руху капіталу), або економіка з жорсткими обмеженнями, що накладаються на …
ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА
рос. экономика теневая Див. Тіньова економіка.
ЕКОНОМІКАВ ВІДКРИТА
рос. экономика открытая така, що послідовно інтегрується в систему міжнародних економічних зв'язків. В умовах Е.в. будь-який суб'єкт підприємництва має право здійснювати …
ЕКОНОМІКО
рос. экономикс (від грец. oikonomike, букв.- мистецтво ведення домашнього господарства) — суспільна наука, яка вивчає поведінку окремих осіб, груп людей у процесі організації …
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ
рос. экономико-математические методы застосування математичного апарату, математичних залежностей для визначення (розрахунку) економічних показників.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ
рос. экономико-математические модели опис економічних процесів, об'єктів, зв'язків з використанням математичного апарату (рівнянь, співвідношень тощо).
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР
рос. экономико-правовое пространство єдиний комплекс економічних і правових заходів на будь-якій території.
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
рос. экономические интересы Див. Інтереси економічні.
ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА
рос. экономические блага блага, одержані безпосередньо через виробництво в результаті економічної діяльності.
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
рос. экономические отношения сукупність суспільних виробничих відносин, що складаються між людьми в процесі відтворення матеріальних благ (у виробництві, розподілі, обміні і споживанні).
ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ
рос. экономические рычаги інструменти управління економікою, які є невід'ємною частиною господарського механізму. Включають систему цін і тарифів, фінансово-кредитні операції, податки …
ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ
рос. экономические законы беззаперечні, об'єктивні, стійкі, незмінні, тривалі причинно-наслідкові зв'язки і взаємозв'язки економічних явищ, дій, що проявляються у процесі виробництва, …
ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ
рос. экономические категории Див. Категорії економічні.
ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛШНЯ
рос. экономические методы управлення в практиці управління (менеджменту) способи впливу суб'єкта (керуючої системи) на об'єкт за допомогою планування, аналізу, матеріального …
ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ
рос. экономические возможности Див. Горизонти можливостей.
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
рос. экономические науки сукупність наук. які вивчають об'єктивні економічні закономірності, здійснюючи статистичну обробку і теоретичну систематизацію явищ господарського життя, …
ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ
рос. экономические нормативы показники, які відображають залежність між елементами фінансової, торговельної, виробничої та іншої діяльності, вимоги до співвідношення затрат і результатів …
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
рос. экономические показатели Див. Показники економічні.
ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ
рос. экономические потребности частина потреб суспільства, для задоволення яких необхідний розвиток суспільного виробництва. Між виробництвом і Е.п. існує тісний взаємозв'язок: …
ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ
рос. экономические ресурсы Дав. Ресурси економічні.
ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ
рос. экономические реформы зміни в системі ведення господарства, управління економікою, пов'язані зі значними перетвореннями в економічній політиці за умов, коли існуюча економічна …
ЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ
рос. экономические стимулы сукупність економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, успішне розв'язання технічних, економічних чи екологічних проблем …
ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ
рос. экономические противоречия об'єктивні матеріальні суперечності, притаманні виробничим, економічним відносинам суспільства і кожному історично визначеному способу виробництва в …
ЕКОНОМІЧНІ ЦІЛІ
рос. экономические цели комплекс потреб та вимог національного суспільства. Жодна нація або група націй не може повністю досягнути своїх цілей. Ця неспроможність виникає з …
ЕКОНОМІЧНІСТЬ
рос. экономичность прагнення до індивідуалізму, уникнення тотожності з іншими індивідами. Являє собою конкурентну можливість для виробників, продавців — отримати зиск, пропонуючи …
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН
рос. экономический и социальный совет оон один із головних органів ООН, що здійснює координацію економічної і соціальної діяльності системи установ ООН.
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
рос. экономическая интеграция (латин. intagratio — поповнення, відновлення) — процес зближення, об'єднання господарського життя, економік ряду країн. Основа Е.і. — міжнародний поділ …
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРВЕНЦІЯ
рос. экономическая интервенция (латин. interventio — втручання, від interventio — втручаюсь) — 1. Насильницьке втручання однієї чи кількох держав в економіку іншої держави або в її …
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
рос. экономическая информация Див. Інформація економічна.
ЕКОНОМІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
рос. экономическая инфраструктура сукупність підприємств, організацій, установ, об'єктів, споруд, доріг тощо, що є загальною матеріальною основою ефективного функціонування економіки. …
ЕКОНОМІЧНА БЛОКАДА
рос. экономическая блокада Див. Блокада економічна.
ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА
рос. экономическая война введення в економіку політичних і воєнних чинників, застосування санкцій і всебічного стратегічного контролю на торгівлю з деякими країнами, аби змусити їх …
ЕКОНОМІЧНА ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ
рос. экономическая дестабилизация різке порушення рівноваги, нестабільність в економіці, розбалансованість господарських зв'язків.
ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА
рос. экономическая помощь передання однією країною іншій країні матеріальних, валютних та інших ресурсів безкоштовно або на певних пільгових умовах.
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ
рос. экономическая экспансия (латин. expansio — поширення) — одна з форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоплення нових ринків …
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
рос. экономическая эффективность Див. Ефективність економічна.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
рос. экономическая эффективность капиталовложений економічний показник, який обчислюється як відношення обсягу виробленої продукції у грошовому вираженні до обсягів капіталовкладень, що …
ЕКОНОМІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ
рос. экономическая зависимость характер взаємозв'язку різних суб'єктів економічних відносин (окремих осіб або їх груп, підприємств, територій, держав та ін.); є наслідком появи і …
ЕКОНОМІЧНА ЗОНА
рос. экономическая зона Див. Зона вільної торгівлі.
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
рос. экономическая кибернетика (від грец. ЬиЬег-пеиЬ.е — мистецтво керівництва) — наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних …
ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ ООН ДЛЯ ЄВРОПИ
рос. экономическая комиссия оон для европы постійний орган Економічної і соціальної ради ООН, створений у 1947 р. для вивчення проблем економічної активності Європи.
ЕКОНОМІЧНА КОН'ЮНКТУРА
рос. экономическая конъюнктура (пізньолатин. conjunctura, від латин. conjunqo — зв'язую, з'єдную) — сукупність економічних умов, стан речей, збіг обставин, що можуть впливати на перебіг …
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА
рос. экономический кризис складний, загострений стан економіки країни. Характеризується скороченням виробництва, розладом грошових і кредитних відносин, інфляцією, банкрутством …
ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА
рос. экономическая культура система цінностей і засобів господарської діяльності, лояльне ставлення до будь-якої форми власності, поважання успіхів комерційної, підприємницької, …
ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ
рос. экономическая модель абстрактне узагальнення економічних процесів, виражене за допомогою економіко-математичної моделі.
ЕКОНОМІЧНА НАУКА
рос. экономическая наука наука про господарство, управління ним, відносини людей з навколишнім світом у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і нематеріальних …
ЕКОНОМІЧНА ОПЕРАЦІЯ
рос. экономическая операция операція між організаціями, суб'єктами економічної діяльності, за якої передається право власності на матеріальні чи фінансові активи або надаються відповідні …
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА
рос. экономическое образование підготовка фахівців для економічних служб підприємств і спеціалізованих економічних організацій (фінансових, банківських, статистичних, аудиторських, …
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
рос. экономическая политика основний напрям дій держави, уряду як усередині країни, так і на міжнародній арені в галузі управління економікою, надання певної спрямованості економічним …
ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
рос. экономическое равновесие Див. Рівновага економічна.
ЕКОНОМІЧНА РЕНТА
рос. экономическая рента дохід від будь-якого фактора виробництва понад його альтернативну вартість. Через те що інвестуюча фірма не може контролювати свої нематеріальні активи безмежно …
ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ
рос. экономическая самостоятельность незалежна поведінка на ринку, можливість самостійного визначення складу та обсягу виробництва продукції і послуг, розпорядження майном і отриманими у …
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
рос. экономическая система сукупність принципів, правил, законодавче закріплених норм, які діють у країні і визначають форму і зміст основних економічних відносин у процесі виробництва, …
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
рос. экономическая статистика Див. Статистика економічна.

1 2 3 4 > >>

© ukrslov.com - 2010