Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовних соціокультурних термінів →  А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (37)

САЙЕНТОЛОГІЯ
(від лат. scentia - знання + грецьк. logos - вчення, наука) напрям нетрадиційної релігійності, згідно з яким людина повинна усвідомити власне безсмертя, можливість реінкарнації …
САКРАЛЬНИЙ
(від фр. sacral, лат. sacri) священний, який належить до релігійного культу і ритуалу, обрядовий
САКРАМЕНТАЛЬНИЙ
(від лат. sacramen - клятва, присягання) освячений традицією, заповітний, який має заповітний зміст
САЛОН
(від фр. salon - зала) 1) вітальня для прийомів 2) літературно-художнє або політичне об'єднання, яке збирається в приватному клубі, домі; виставки та приміщення для виставок
СЕМІОТИКА
(від грецьк. semeion - знак, ознака) наука про знаки та знакові системи, без яких не може виникнути і розвиватися духовна культура, включаючи і художню культуру; семіотика дозволяє …
СЕРВІС
(від англ. service - служба) обслуговування населення в різних сферах повсякденного життя, напр., культурне, художньо-виставкове тощо
СИМВОЛІКА
(від грецьк. sym bolon - знак) 1) висловлювання ідей, понять або почуттів за допомогою умовних знаків або предметів 2) сукупність символів
СИНЕКТИКА
(від грецьк. synectis, syn - разом) метод колективної творчої діяльності, яка полягає у цілеспрямованому використанні інтуїтивно-образного, метафоричного мислення учасників
СИНЕРГЕТИКА
(від грецьк. sinergetikos - спільний, сумісний, спільно діючий) стосовно до соціокультурної сфери теорія і практика забезпечення оптимальної взаємодії людей при вирішенні різних життєвих …
СИНКРЕТИЗМ
(від грецьк. senkretismos - з'єднання) нерозчленованість, яка характеризує нерозвинений стан якого-небудь явища; у гуманітарних науках поняття найбільш часто застосовується відносно до …
СИНТЕЗАТОР
(від грецьк. synthesis - з'єднання) у сучасній музиці електромузичний інструмент, у якому звук створюється у результаті генерування електричних сигналів, їх посилення і перетворення
СКАУТИЗМ
(від англ. scout - розвідник) суспільне недержавне дитяче або підліткове об'єднання, відкрите для всіх молодих людей, яке має на меті сприяння розвиткові їх інтелектуального, духовного, …
СКЕЙТБОРТ
(від англ. skateboard, to scate - кататися + board - доска) вид розваги, а також спорту у вигляді катання і виконання різних фігур на роликовій дошці. Звідсіля - скейтинг-ринг - майданчик …
СЛАЙД
(від англ. to slide - ковзатися, линути, пливти) позитивне фотозображення на плівці, склі для розглядання на екрані
СЛОГАН
(від англ. slogan) рекламний лозунг у формі короткої, легко запам'ятовуваної фрази
СОМАТИЧНИЙ
(від фр. somatique, грецьк. soma - тіло) тілесний, пов'язаний з тілом на противагу психічному
СОЦ-АРТ
направлення в українському ізомистецтві останньої чверті двадцятого століття, яке висміює мотиви радянської політичної міфології, агітації та пропаганди
СОЦІАЛІЗАЦІЯ
(від лат. socialis - суспільний) процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм та цінностей, який дозволяє йому функціонувати як повноправний член суспільства
СОЦІОНІКА
(від лат. soci (etas) суспільство + tex -ніка) наука про міжособистісні стосунки, метою якої є оптимізація відносин між людьми
СОЦІУМ
(від лат. socium - загальне) велика стала соціальна спільність, яка характеризується загальними умовами життєдіяльності людей і як результат - загальною культурою
СПІРИТИЗМ
(від фр. spiritisme, лат. spiritus - душа, дух) містична течія, пов'язана з вірою в потойбічне життя, характеризується специфічним спілкуванням з ними за допомогою різних прийомів
СПІЧ
(від англ. spech - промова) коротка вітальна промова
СПОНСОР
(від англ. sponsor, лат. spondere - гарантувати, запорука) особа або організація, які фінансують проведення заходу, сприяють реалізації проекту
СТАГНАЦІЯ
(від лат. stagnum - стояча вода) застійні явища в економіці або інших сферах суспільного життя
СТАРИЗМ
(від англ. star - зірка) гіперболізований культ знаменитостей, ідолів з групи виконавців, головним чином, з естрадної музики, акторів, спортсменів, провідних суперпопулярних теле- та …
СТЕРЕОТИП
(від грецьк. stereos - твердий + typos - відбиток) стандартизований схематичний образ або уявлення про певне явище, процес, об'єкт, часто емоційно забарвлений, сталий; складається …
СТИМУЛ
(від лат. stimulos - гостроконечна палка, якою підганяли тварин) спонукання до дії, спонукальна причина поведінки. Звідси стимулятор - засіб, спосіб активизації певних процесів, дій, …
СТРЕС
(від англ. stress - напруження) стан напруження, страху, неспокою, які виникають у людей під впливом різних несприятливих факторів
СТРИПТИЗ
(від англ.striptease, - роздягатися + to tease - дражнити) вистава у розважальних закладах, яка складається з номерів, у ході якої стриптизер (ка), танцюючи, поступово роздягається і …
СТРОБОСКОП
(від грецьк. strobos - кружляння + skopeo - дивлюсь) стосовно до культурно-розважальної сфери спеціальний пристрій у розважальних закладах (дискотеках тощо), за допомогою якого отримують …
СУБКУЛЬТУРА
(від лат. sub - под) 1) культура якої-небудь соціальної або демографічної групи 2) обмеження у чому-небудь культури соціальної спільноти, яка зумовлена бідністю її соціальних зв'язків, …
СУБЛІМАЦІЯ
(від лат. sublimo - підвищувати) переключення частини енергії з ницих, соціально та культурно малозначущих або і взагалі неприйнятних цілей на величне, продуктивне в соціокультурному …
СУГЕСТІЯ
(від лат. suggestio - навіювання) процес впливу на волю і почуття людини, навіювання, гіпноз
СУПЕРВІЗОР
(від англ. supervisor, to supervise - спостерігати) організатор робіт, які потребують від їх учасників виконання дій за певною програмою, він спостерігає за правильністю виконання такої …
СЦІЄНТИЗМ , САЙЄНТИЗМ
(від лат. scientia - наука) абсолютизація ролі науки у системі культури, в духовному житті суспільства
СЦЕНОГРАФІЯ
(від грецьк. skene + графія) мистецтво художнього оформлення театральної сцени, а також саме таке оформлення
СЮРРЕАЛІЗМ
(від фр. surrealisme - надреалізм) напрям у авангардистському мистецтві і літературі ХХ ст., у контексті якого джерелом мистецтва вважається сфера підсвідомого (інстинкти, сновидіння, …


© www.ukrslov.com - 2010