Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру І (44)

ІГІЛЬ , ІГІЛ
смичковий інструмент народів Алтаю. Має дерев’яний корпус та дві волосяні струни, настроєні у кварту.
ІГРИЩА
давні масові свята з танцями, співами, хороводами, обрядами тощо, поширені в давній Руси, середньовіковій Європі, країнах Сходу.
ІДІОФОНИ
(від гр. idios - свій, особливий та phone - звук) - музичні інструменти, у яких джерелом звука є сама маса інструмента; метал, дерево, скло, порцеляна, пластмаса тощо. До І. належать …
ІЗОРИТМІЯ
(від гр. isos - рівний та ritmos - ритм, співрозмірність)- принцип композиції в XIV - XV ст., який полягає в остинатному проведенні ритму, незалежного від звуковисотної лінії.
ІКОНОГРАФІЯ МУЗИЧНА
(від гр. eikoy - зображення і grapho - пишу) - описування, вивчення і систематизація художніх зображень та фотографій музикантів, музичних інструментів, втілення музичних сюжетів в творах …
ІЛЮСТРАЦІЯ МУЗИЧНА
див. Музична ілюстрація.
ІМІТАЦІЯ
(від лат. immitatio - наслідування) - повне або часткове повторення в іншому голосі теми або мелодичного звороту, який тільки що прозвучав. І. як прийом є одним з основних методів розвитку …
ІМПРЕСІОНІЗМ
(від фр. impression - враження) - напрям в музиці, який характеризується яскравістю, втіленням скороминущих вражень, одухотвореною пейзажністю, колоритними жанровими зображеннями, музичними …
ІМПРЕСАРІО
(іт. impresario - справа) - приватний підприємець, організатор концертів, видовищ, а також гастрольних виступів акторів та колективів.
ІМПРОВІЗАЦІЯ
(від лат. improvisus - непередбачений) 1. Створення музики без попередньої підготовки, експромт. І. належить вагоме місце в народній музичній творчості, де інструменталісти та співаки …
ІНАБІ
азербайджанський народний жіночий танець. Розмір 6/8 (3/4), темп помірно - жвавий. Виконується в супроводі ансамблю сазандарі.
ІНВЕНЦІЯ
(від лат. inventio - вигадка, винахід) - невелика дво- або триголосна поліфонічна п’єса, яка відзначається музичною винахідливістю як з боку мелодики, так і розвитку теми та побудови форми. …
ІНВЕРСІЯ
(від лат. inversio - перестановка) - видозмінене повторення теми або мотиву з протилежним напрямком інтервалів - див. Протирух.
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ
(від лат. individuum- неподільний) - сукупність своєрідних рис, які визначають неповторну самобутність людини та її відмінність від інших людей. І. в музичному мистецтві зумовлюється …
ІНДИСПОЗИЦІЯ
(лат. indispositus - безладний) - стан голосового апарату, який виникає внаслідок його перевтоми і відбивається на стані фонації.
ІНДУСТРІАЛ ТРЕШ
(англ. industrial trash - виробниче сміття) - механістичний треш-метал з елементами панка і андерграунда.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА
музика, призначена для виконання на музичних інструментах. І.м. буває сольною (без супроводу та з ним), камерно - ансамблевою і оркестровою (див. Вокальна музика).
ІНСТРУМЕНТОВКА
виклад музичного твору для виконання певним інструментальним або вокально - інструментальним складом оркестру (напр., симфонічним, духовим, камерним, естрадним, народним та ін.) або …
ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВО
галузь музикознавства, яка вивчає походження, розвиток, конструкцію, класифікацію, акустичні, музично - виражальні можливості та інші відомості щодо різноманітних музичних інструментів, …
ІНТЕГРАЦІЯ
(від лат. integralis - цілісний, єдиний, неподільний) - 1. Спосіб пізнання, коли спочатку вивчають окремі елементи і на цій основі виробляють цілісний (інтегральний) погляд на складне …
ІНТЕЛЕКТ
(від лат. intellectus - пізнання, розуміння, розум) - мислительні здібності людини, здатність орієнтуватись, аналізувати та адекватно відображати й перетворювати навколишній світ, навчатися …
ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ
(від лат. interior - внутрішній) - процес перетворення зовнішніх реальних дій на ідеальні внутрішні дії. І. є передумовою перетворення зовнішніх факторів у психічний процес та його …
ІНТЕРАЦІЯ
(від лат. itero - повторю) - метод навчання шляхом багаторазового повторювання певних дій з метою їх засвоєння та переводу в автоматизовані. Метод І. є одним з основних у навчанні співу, …
ІНТЕРВАЛ
(від лат. intervallum - відстань) - висотне співвідношення двох звуків. Нижній звук І. називається основою І., верхній - вершиною І. Звуки, що звучать послідовно, утворюють мелодичний І.; …
ІНТЕРВАЛ ГАРМОНІЧНИЙ
інтервал, утворений двома звуками, які звучать одночасно.
ІНТЕРВАЛ МЕЛОДИЧНИЙ
інтервал, утворений двома звуками, які звучать послідовно.
ІНТЕРЕС
(від лат. interest - має значення) - емоційно забарвлена форма прояву потреби у музичній діяльності, яка скеровує людину на досягнення мети навчальної та концертної роботи, стійкому …
ІНТЕРЛЮДІЯ
(від лат. inter - між і ludus - гра) - невеликий музичний епізод, що зв’язує дві основні частини музичного твору, або окремі варіації.
ІНТЕРМЕДІЯ
(від лат. intermedius - проміжний) - 1. Невелика п’єса або сцена, за характером комічна чи пасторальна, яка виконується між діями театральної вистави (див. Інтерлюдія). 2. Проміжний епізод, …
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
(лат. interpretatio - тлумачення) - художньо - звукова реалізація музичного тексту в процесі виконання, яка залежить від задуму автора та його індивідуальних особливостей, принципів школи …
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ
(від лат. inter - між та ferio - бити) - накладення у просторі кількох звукових хвиль, внаслідок чого в різних місцях виникає підсилення або послаблення амплітуди хвилі, що виникла. …
ІНТОНАЦІЯ
(від лат. intono - вимовляти наспівно, співати перші слова) - 1. Звукове втілення музичної думки як вияву історично детермінованої людської свідомості. В мовленні смислове навантаження несе …
ІНТРАДА
(від іт. intrada - вступ, початок) - 1. Музика, що супроводжувала урочисті процесії і яку в XVI ст. виконував ансамбль духових, а з XVII ст. - і струнних інструментів. 2. Урочиста за …
ІНТРОДУКЦІЯ
(лат. introductio - вступ) - 1. Невеликий повільний вступ, який передує викладу головної партії в інструментальних творах великої форми - симфонії, сонаті, увертюрі. 2. Різновид увертюри до …
ІНТУЇЦІЯ
(від лат. intueor - уважно дивлюся) безпосереднє відображення дійсності, засноване на здогаді, чутті, раптовому осяянні з підсвідомості. Почуттєва І. має велике значення як у навчанні …
ІОНІЙСЬКИЙ ЛАД
давньогрецький лад, звукоряд якого збігається з натуральним мажором, але має лише одну опору - тоніку (див. Додаток XVII).
ІРМОЛОГІЙ
= ірмолог = ірмологіон = ірмолой збірка демосів православного богослужіння на рік. Існували нотний і богослужбовий І., до якого входили, крім ірмосів, стихири і піснеспіви. Перший …
ІРМОС
(гр. irmos - зв’язок) - у візантійських гімнах строфа, яка з’єднує біблейську піснь з християнськими гімнами іншого віршування, встановлюючи для них метрику наспіву на біблейську тематику. …
ІРРАДІАЦІЯ
(від лат. irradio-випромінюю, осяюю) - поширення процесів збудження або гальмування в центральній нервовій системі .Особливе значення І. має у фонаційному процесі, коли звуковий сигнал …
ІСЛАМЕЙ
= кабардинка стрімкий адигейський та кабардинський народний танець. Ритм подібний до лезгинки.
ІСТ-КОУСТ-ДЖАЗ
(англ. east coast jazz) - група стилів і напрямів сучасного джазу в середовищі негритянських музикантів Східного узбережжя США. Його основні стильові форми - хард - боп і соул - виникли як …
ІСТИНОВИМОВЛЕННЯ
= називний спів вид співу в давньоруській церкви, коли слова вимовляються так, як звучать в мовленні на відміну від роздільновимовляння - хомового співу. Відновлено царським указом 1652 …
ІСТОРІОГРАФІЯ МУЗИЧНА
див. Музикознавство.
ІСТОРІЯ МУЗИКИ
1. Наука, що вивчає розвиток музичного мистецтва як історичного процесу - від зародження до сучасності, включаючи як загальну історію музики, так і розвиток музичного мистецтва окремих …


© ukrslov.com - 2010